Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.11.2002

Diaarinumero

971/81/2002

Osapuolet

Andritz AG / ABB-konsernin Drying-liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 30.10.2002 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Andritz AG hankkii ABB-konsernin Drying-liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Andritz AG (jäljempänä Andritz) on itävaltalainen maailmanlaajuisesti toimiva yritys, joka valmistaa korkean teknologian laitteita ja järjestelmiä sellun, paperin, teräksen sekä muiden erikoisteollisuuden alojen tuotantojärjestelmiin. Andritz keskittyy neljään strategiseen liiketoiminta-alueeseen: 1) Sellu ja paperi -sektori toimittaa sellun ja tiettyjen paperilaatujen valmistuksessa käytettäviä järjestelmiä, laitteita ja palveluja. 2) Valssaamot ja teräslevyjen päällystyslinjat -sektori toimittaa ruostumattomasta teräksestä valmistettavien levyjen, hiiliteräslevyjen ja ei-rautapitoisten levyjen valmistuksessa käytettäviä järjestelmiä, laitteita ja prosesseja. 3) Ympäristö- ja prosessiteknologiat -sektori toimittaa jätelietteen vedenpoisto- ja kuivausjärjestelmiä, -laitteita ja -prosesseja. 4) Ruokintateknologia-sektori toimittaa järjestelmiä ja laitteita eläinten tavanomaisen ja erikoisruokinnan massatuotantoon. Carlyle Europe Partners LP ja UnternehmensInvest AG käyttävät yhteistä määräysvaltaa Andritzissa.

Andritz hankkii yrityskaupalla valtaosan ABB Drying -liiketoimintadivisioonasta. ABB Drying valmistaa ja myy paperikoneiden ja pehmopaperikoneiden kuivattimissa käytettäviä huppuja, sellunkuivatuksen ja hiutalekuivatuksen laitteita ja järjestelmiä sekä kuivarainattujen tuotteiden kuivaimia. Hankinnan kohteen liiketoimintaan kuuluu myös näiden tuotteiden peruskorjausta ja huoltoa. ABB Drying -liiketoiminta on kolmen yhtiön omistuksessa (ABB Industries AB, ABB Technology FLB AB ja ABB Inc.).

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Yrityskauppa toteutetaan kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisena liiketoiminnan hankintana. Andritz-konsernin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2001. Hankinnan kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 2001 noin [ ][1] euroa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, joten yritysjärjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

ABB Dryingin liiketoiminnan hankinta täydentää Andritzin nykyistä tuotevalikoimaa. Osapuolilla on kuitenkin joitakin päällekkäisyyksiä liiketoiminnoissaan. Sekä Andritz että ABB Drying valmistavat pehmopaperikoneiden sekä paperikoneiden huppuja. Pehmopaperihupuissa osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen markkinaosuus on noin [40–50] % vuonna 2001 tehtyjen tilausten perusteella. Pehmopaperihuppujen markkinoihin sisältyvät ilmoittajan mukaan myös huppujen peruskorjaukset. Keskittymän tärkein kilpailija on Metso, jonka markkinaosuus on noin 30 %. Paperikoneiden huppujen markkinoilla osapuolten markkinaosuus on ilmoittajan mukaan [alle 15] %. Hyödykemarkkinat ovat ilmoittajan mukaan maailmalaajuiset. Maantieteellisesti osapuolten liiketoiminnat täydentävät toisiaan, sillä ABB Drying toimii pääasiassa Pohjois-Amerikassa ja Andritz Euroopassa sekä Aasiassa.

Relevantit markkinat ovat maantieteellisestä ulottuvuudeltaan todennäköisesti Suomea laajemmat. Asian ratkaisun kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, sillä Kilpailuviraston arvion mukaan järjestelyllä ei ole haitallisia kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla Suomessa. Osapuolilla on merkittäviä päällekkäisyyksiä ainoastaan pehmopaperikoneen huppujen valmistuksessa, jolta osin Metso muodostaa merkittävän kilpailijan keskittymälle myös yrityskaupan toteuttamisen jälkeen. Yritysjärjestelyllä ei ole haitallisia vertikaalisia tai monialavaikutuksia. Lisäksi keskittymän asiakaskunnan eli metsäteollisuusyritysten keskittyneisyysaste on korkea ja asiakkailla on tietynasteista neuvotteluvoimaa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskauppa aiheuttaisi kilpailuongelmia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Andritz AG hankkii ABB-konsernin Drying-divisioonan liiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituksista annetun lain 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.