Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.7.1999

Diaarinumero

972/81/1998

Osapuolet

Vattenfall Itäverkko Oy / Revon Sähkö Oy

Liiketoiminnan hankkija

Vattenfall Itäverkko Oy

Hankinnan kohde

Revon Sähkö Oy

Asian vireilletulo

Vattenfall Itäverkko Oy on ilmoittanut 11.6.1999 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 11 c §:n mukaisesti Revon Sähkö Oy:n kanssa 1.6.1999 sovitusta kaupasta, jossa Revon Sähkö Oy:n jäljellä oleva osakekanta myydään Vattenfall Itäverkko Oy:lle. Vattenfall Itäverkko Oy oli 21.10.1998 tehdyllä sopimuksella hankkinut vähemmistöosuuden Revon Sähkö Oy:n osakkeista.

Yrityskauppa

Yrityskaupan seurauksena Revon Sähkö Oy:n (Revon Sähkö) koko osakekanta ja yksinomainen määräysvalta siirtyvät Revon Sähkö Oy:ltä Vattenfall Itäverkko Oy:lle (Vattenfall).

Kaupassa Vattenfall saa Revon Sähkön ja sen tytäryhtiöiden kaikki liiketoiminnot, joihin kuuluvat sähkökauppa- ja verkkotoiminta sekä sähkön ja lämpöenergian tuotanto.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Vattenfall

Vattenfall harjoittaa mm. sähkön ja lämmön tuotantoa, siirtoa, jakelua ja kauppaa sekä muuta energiahuoltoon liittyvää liiketoimintaa. Suomessa sähkön myynti tapahtuu erillisen sähkön myyntiä varten perustetun yhtiön Vattenfall Sähkömyynti Oy:n toimesta. Suomessa Vattenfallilla on ennen tätä yrityskauppaa ollut kaksi sähkönsiirtomarkkinoilla toimivaa tytäryhtiötä, Hämeen Sähkö Oy ja Lapuan Sähkö Oy.

Revon Sähkö

Revon Sähkö on sähkön myyntitoiminnasta vastaava konsernin emoyhtiö, jonka tytäryhtiöt huolehtivat verkkoliiketoiminnasta, sähkön tuotannosta sekä lämpöenergian tuotannosta. Revon Sähkö osakkuussähköineen tuottaa noin 57 prosenttia myymästään sähköstä. Tytäryhtiö Revonvoima Oy hoitaa oman sähköntuotannon lisäksi koko konsernin sähkönoston ulkopuolisilta sähköntuottajilta. Sähköä hankitaan osakkuussähkönä Teollisuuden Voimalta ja tukkusähköä ostetaan Kymppivoimalta. Revonvoima Oy omistaa Kymppivoiman osakkeita ja myy osan sähkötuotannostaan sen kautta. Revon Sähkö harjoittaa sähkömarkkinalaissa tarkoitettua luvanvaraista sähköverkkotoimintaa. Yhtiö on laajentanut verkkotoimintaa alueverkkoihin Pohjolan Voiman ja IVO Voimansiirron kanssa tehdyillä kaupoilla ja omistaa alueverkkoa 17 kunnassa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Vattenfall hankki Revon Sähkön koko osakekannan edellä selostetulla tavalla. Kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa.

Vattenfallin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1998 oli n. 18 000 milj. mk ja Revon Sähkön vastaavasti 211 milj. mk. Näin ollen kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät.

Revon Sähkö harjoittaa Kilpailunrajoituslain 11 a §:n edellyttämällä tavalla liiketoimintaa Suomessa.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Relevantit markkinat

Relevantit hyödykemarkkinat

Molemmat yrityskaupan osapuolet toimivat sähkömarkkinoilla tuottajina ja myyjinä sekä harjoittavat sähköverkkoliiketoimintaa. Sähkömarkkinoiden osalta relevantit hyödykemarkkinat voidaan jakaa tuotantoon, myyntiin ja sähkön siirtämiseen eli verkkotoimintaan. Näitä voidaan edelleen tarkastella jaottelemalla myynti tukku- ja vähittäismyynnin segmenttiin. Verkkotoiminta voidaan jaotella verkkotoiminnan tason mukaisesti (kanta-, alue- ja jakeluverkkoon). Lämpöenergian tuotantoa ja myyntiä voidaan tarkastella omina markkinoinaan.

Asian ratkaisun kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista määritellä hyödykemarkkinoita täsmällisesti, koska kilpailuongelmia ei synny kapeimmallakaan tavalla määritellyillä markkinoilla.

Relevantit maantieteelliset markkinat

Suomeen sähköä tuodaan muun muassa Ruotsista, Norjasta sekä Venäjältä. Sähkön nettotuonnin osuus Suomessa on noin 10 prosenttia. Vattenfall- konserni tuottaa yhtiön oman arvion mukaan noin 20 % Pohjoismaissa käytetystä sähköstä ja operoi merkittävää osaa Pohjoismaisista alueellisista ja paikallisista sähkönjakeluverkoista. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden syntymiseen vaikuttaa myös se, että Suomen sähköpörssi EL-EX on tarkoitus yhdistää Nord Pool -sähköpörssiin. EL-EX on toiminut Nord Poolin edustajana Suomessa 15.6.1998 lähtien. Lopullisena tavoitteena on, että Nord Poolissa olisivat jäseninä kaikki Pohjoismaat.

Asian ratkaisun kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupan johdosta ei synny kilpailuongelmia Suomessa.

Kilpailuvaikutukset

Kilpailunrajoituslain 11 d §:n 2 momentin mukaan Kilpailuneuvosto voi Kilpailuviraston esityksestä kieltää muun muassa sellaisen sähkömarkkinoilla tapahtuvan yrityskaupan, jonka seurauksena osapuolten ja niihin 11 b §:n 1–3 momentin mukaisessa suhteessa olevien jakeluverkkotoimintaa harjoittavien yhteisöjen tai laitosten yhteenlaskettu siirtoliiketoiminnan osuus 400 voltin jännitteellä jakeluverkossa siirretystä sähkön määrästä ylittää valtakunnallisesti 25 prosenttia.

Yrityskaupan osapuolten osuus sähkön siirrosta, tuotannosta ja myynnistä Suomessa on melko vähäinen. Yrityskaupan osapuolten ja niiden kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien sähköverkkotoimintaa harjoittavien yhtiöiden yhteenlaskettu osuus Suomessa tapahtuvasta 400 voltin jännitteellä siirretystä sähkön määrästä vuonna 1998 oli 8,47 prosenttia. Yhteisyritysten sähkönsiirtomäärä lasketaan täysimääräisesti osapuolten 400 voltin jännitteellä siirretyn sähkön kokonaismäärään.

Sähkömarkkinakeskuksen lausunnon mukaan Hämeen Sähkö Oy:n osuus 400 voltin jännitteellä siirretystä sähköenergian määrästä vuonna 1998 oli 1493,4 GWh, mikä vastaa 5,034 prosentin osuutta kyseisessä verkossa Suomessa siirretystä sähköstä. Lapuan Sähkö Oy:n siirtämä määrä oli 317,0 GWh eli 1,069 prosenttia.

Sähkömarkkinakeskuksen lausunnon mukaan Revon Sähkön osuus 400 voltin jännitteellä siirretystä sähköenergian määrästä vuonna 1998 oli 604,9 GWh, mikä vastaa 2,039 prosentin osuutta kyseisessä verkossa Suomessa siirretystä sähköstä. Revon Sähkö omistaa myös Vieska Energia Oy:stä 21,6 prosenttia. Sen osuus 400 voltin jännitteellä tapahtuneesta siirrosta oli vuonna 97,4 GWh eli 0,328 prosenttia.

Vattenfall myi Suomessa sähköä vuonna 1998 yhteensä 6.7 TWh eli sen osuus sähkön myynnistä oli 8,8 prosenttia. Revon Sähkön myynti vuonna 1998 oli […][1] GWh mikä vastaa noin [1–5][2] prosentin osuutta myynnistä.

Sähkön jakeluverkkotoiminta on luvanvaraista, minkä vuoksi jakeluverkon haltijalla on sekä oikeudellinen monopoli sähkön siirrossa jakeluverkkonsa alueella. Usein jakeluverkon haltijalla on myös luonnollinen monopoli, mikä johtuu teknologiasta ja kilpailevan toiminnan aloittamisen kustannuksista.

Vattenfall toimii Suomessa sähkön tukkumyyjänä. Yrityskaupan osapuolilla on siten vertikaalinen suhde sähkön siirrossa. Alueellisen jakeluverkkomonopolin siirtyminen Vattenfallille ei kuitenkaan merkittävästi muuta kilpailutilannetta.

Revon Sähkön asiakkaille ja eräille muille sähkömarkkinaosapuolille tehtyyn lausuntopyyntöön saatujen vastausten perusteella yrityskaupalla ei ole todettu olevan kilpailua heikentävää vaikutusta Suomen sähkömarkkinoilla.

Kilpailuvirasto katsoo, ettei yrityskaupan seurauksena synny tai vahvistu sellainen määräävää markkina-asemaa, joka estäisi tai rajoittaisi kilpailua millään sähkön tuotantoon, myyntiin tai verkkotoimintaan liittyvillä markkinoilla.

Täytäntöönpanokielto

Yrityskaupan osapuolet ovat sopineet, että […][3]. Yrityskaupassa on saatettu kilpailunrajoituslain 11 f §:n vastaisesti ryhtyä toimenpiteisiin yrityskaupan toteuttamiseksi ennen Kilpailuviraston lopullista päätöstä. Täytäntöönpanokiellon mahdollista rikkomista selvitetään Kilpailuvirastoissa erillisenä asiana.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Vattenfall Itäverkko Oy hankkii Revon Sähkö Oy:n määräysvallan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailunrajoituslain 11 d §:n 2 momentin mukainen 25 prosentin osuus 400 voltin jännitteellä siirretyn sähkö määrästä ei ylity.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tieto on poistettu liikesalaisuutena.