Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.11.2000

Diaarinumero

974/81/2000

Osapuolet

Nokian Renkaat / Kumi-Salama

Nokian Renkaat Oyj ilmoitti 26.10.2000, että se oli ostanut Kumi-Salama Ky:n.

Nokian Renkaiden maailmanlaajuinen liikevaihto on noin 1,9 mrd mk ja Kumi-Salaman noin 14 milj. mk. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin ns. kahden vuoden säännön perusteella kaupan kohteen liikevaihdoksi tulee 613 milj. mk. Kumi-Salama myy ja pinnoittaa autonrenkaita Suomessa. Näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Nokian Renkaiden osuus Suomen eri rengasmarkkinoilla vaihtelee [5–30][1] % välillä. Kumi-Salaman vähittäismyynnin osuus kyseisillä markkinoilla jää [alle 5] %. Nokian Renkaiden osuus pinnoitemateriaalien markkinoilla on noin [30–50] %. Viraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole katsoneet järjestelyllä olevan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Yrityskaupan seurauksena ei synny tai vahvistu sellainen määräävä markkina-asema, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Nokian Renkaat esittää liitännäisrajoitukseksi kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjät sitoutuvat siihen, etteivät he […] aikana yrityskaupan toteuttamisesta suoraan tai epäsuorasti harjoita kaupan kohteen kanssa kilpailevaa toimintaa.

Päätös

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nokian Renkaat Oyj hankkii Kumi-Salama Ky:n. Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksena edellä mainitun kilpailukiellon.

Sovelletut säännokset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein osoitetaan liikesalaisuuksina poistetut tiedot.