Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.11.2000

Diaarinumero

977/81/2000

Osapuolet

Ripplewood Holdings L.L.C / Royal Dutch Shell -konsernin elastomeeriliiketoiminta

Asian vireille tulo

Yhdysvaltalainen Ripplewood Holdings L.L.C. (jäljempänä Ripplewood) on 17.10.2000 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 11 §:n mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii Royal Dutch Shell -konsernin koko elastomeeriliiketoiminnan (jäljempänä Shell elastomeeriliiketoiminta).

Osapuolet ja niiden liiketoiminta

Yrityskaupassa ostajana on erityisesti tätä yrityskauppaa varten perustettu Ripplewood Chemicals Acquisition L.L.C, jonka emoyhtiö Ripplewood on yksityisiä sijoitusrahastoja hallinnoiva holding-yhtiö. Ripplewoodin määräysvallassa olevat portfolioyhtiöt harjoittavat autojen vähittäiskauppaa, elintarviketuotantoa, teknologian kehittämistä ja valmistusta, täydennyskoulutusta sekä rahoituspalveluja. Kaupan kohde muodostaa Ripplewoodin ensimmäisen sijoituksen kemianteollisuuden alalla. Ripplewood ei aikaisemmin ole harjoittanut liiketoimintaa Suomessa.

Hankinnan kohteen Shell elastomeeriliiketoiminnan toimiala on termoplastisten elastomeerien valmistus ja markkinointi. Termoplastisia elastomeerejä käytetään muun muassa side- ja tiivistysaineissa, asfaltti- ja bitumimuunnoksissa, jalkineissa sekä muottituotteissa ja suulakepuristetuissa tuotteissa. Shell elastomeeriliiketoiminta on organisatorisesti jaettu konsernin sisällä Yhdysvaltojen elastomeeriliiketoimintaan sekä Yhdysvaltojen ulkopuoliseen elastomeeriliiketoimintaan. Yhdysvaltojen ulkopuolinen elastomeeriliiketoiminta on organisoitu hollantilaisen Kraton Polymers Holdings B.V:n alaisuuteen, jonka yksi tytäryhtiö on suomalainen Kraton Polymers Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ripplewoodin ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen tai säätiöiden yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 1999 oli noin [ ][1] miljardia markkaa. Shell elastomeeriliiketoiminnan yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin [ ] miljardia markkaa. Yrityskaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Siten järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit tuotemarkkinat koskevat elastomeerejä, jotka ovat elastisuutta ja kimmoisuutta aikaansaavia polymeerejä. Täsmennettynä relevantit markkinat liittyvät termoplastisten elastomeerien ryhmään, joka sisältää styreenimöhkälepolymeerejä (SBC), uretaanitermoelasteja (TPU), co-polyestereitä (COP), olefiinitermoelasteja (TPO) sekä termoplastisia vulkanisaatteja (TPV). Näistä SBC:t ovat elastomeerien suurin kategoria, jossa Shell on maailman suurin toimittaja noin [ ] % markkinaosuudella. SBC-elastomeerien kategoriaan kuuluu kaksi päätyyppiä: tyydyttämättömät styreenilohkopolymeerit (USBC:t) ja hydratut styreenilohkopolymeerit (HSBC:t).

Ilmoittajan mukaan USBC-ryhmässä on kaksi erilaista päärakennetta: SBS (styreeni-butadeeni-styreeni) ja SIS (styreeni-isopropeeni-styreeni). SBS:iä käytetään moniin eri sovelluksiin, kuten kengänpohjiin sekä asfaltti- ja bitumimuunnelmiin. SIS-konfiguraatioita käytetään pääasiassa sideainesovelluksissa, esimerkiksi etiketeissä ja paketointiteipeissä. Nämä tuotteet eivät ole toisiaan korvaavia, koska niiden toiminnalliset ominaisuudet, fysikaaliset ja kemialliset ominaispiirteet sekä tuotannon kustannusrakenteet eroavat liikaa toisistaan. Shell elastomeeriliiketoiminnan myynti suomalaisilla SBS-markkinoilla oli vuonna 1999 arvoltaan noin [ ] miljoonaa markkaa ja markkinaosuus noin [ ] % ja vastaavasti SIS-markkinoilla noin [ ] miljoonaa markkaa ja noin [ ] %.

Ilmoittajan mukaan HSBC:t ovat kestävämpiä ja stabiilimpia kuin USBC:t. HSBC:tä käytetään muoviin yhdistettynä pakkausmateriaaleihin, sideainesovelluksiin sekä tiettyihin kulutushyödykkeisiin, esimerkiksi mappeihin, putkiin ja hammasharjoihin. HSBC:t voivat olla jopa yli 200 % kalliimpia kuin USBC:t. Lisäksi HSBC:n valmistusprosessi on monimutkaisempi ja vaatii enemmän tietotaitoa sekä pääoman sijoittamista hydrogenaatioprosessin tuotantolaitteistoon. Hintaerojen ja tuotannon korvattavuuteen liittyvien näkökohtien vuoksi HSBC:n ei voida katsoa kuuluvan samoille markkinoille kuin USBC. HSBC:n kysyntä on hyvin rajoitettua. Shell elastomeeriliiketoiminnan myynnin arvo suomalaisilla HSBC-markkinoilla oli vuonna 1999 alle [ ] markkaa mutta markkinaosuus oli silti noin [ ] %.

Ilmoittajan mukaan Shell elastomeeriliiketoiminta kuten muutkin alalla toimivat suuret yritykset toimittavat tuotteitaan koko Euroopan alueella ja myös Euroopan ulkopuolelle. Suurimmat tuottajat valmistavat tuotteita monilla eri alueilla voidakseen optimoida tuotantolaitostensa hyötysuhteen, minkä vuoksi ne sekä tuovat elastomeerejä Eurooppaan että vievät niitä Euroopasta tuotteen kysynnästä ja muista liiketoimintaolosuhteista riippuen. Koska tuotteen kuljetuskustannukset ovat hyvin pienet, myös aasialaiset yritykset ovat lisänneet elastomeerien tuontia Eurooppaan. Ilmoittajan mukaan maantieteellisiä markkinoita voidaan siten pitää selvästi kansallisia laajempina, ainakin lähes Euroopan laajuisina.

Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä tuotemarkkinoita tai maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjä sitoutuu [ ] olemaan harjoittamatta tai omistamatta liiketoimintaa, joka valmistaa tai myy Shell elastomeeriliiketoiminnan kanssa kilpailevia elastomeerituotteita.

Lisäksi ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi rekrytointikieltoa, jonka mukaan myyjä sitoutuu sopimuksen täytäntöönpanon [ ] asti ilman ostajan etukäteistä suostumusta olemaan palkkaamatta tai houkuttelematta sellaisia myyjän työntekijöitä, joita on käytetty yksinomaan Shell elastomeeriliiketoiminnassa.

Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyä kilpailukieltoa voidaan pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamisen kannalta, koska kaupassa siirtyy huomattavasti uutta taitotietoa ostajalle, joka ei aikaisemmin ole operoinut kemianteollisuudessa. Rekrytointikiellon osalta Kilpailuvirasto toteaa, että se voi koskea ainoastaan aktiivista rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ripplewood Holdings L.L.C hankkii Royal Dutch Shell -konsernin koko elastomeeriliiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy ilmoittajan esittämän kilpailukiellon [ ] ja rekrytointikiellon [ ] vuoden ajaksi yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi. Liitännäisrajoituksena hyväksyttävä kilpailukielto voi kuitenkin koskea ainoastaan sitä maantieteellistä aluetta ja niitä tuotemarkkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin sopimuksen allekirjoittamishetkellä ja liitännäisrajoituksena hyväksyttävä rekrytointikielto ainoastaan aktiivista rekrytointia.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.