Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.11.2000

Diaarinumero

985/81/2000

Osapuolet

Bakelite Oy / Dynoresin Oy:n Teollisuusliimat-liiketoiminta

Asian vireille tulo

Bakelite Oy on ilmoittanut 27.10.2000 Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii Dynoresin Oy:n (jäljempänä Dynoresin) Teollisuusliimat-liiketoiminnan. Ilmoittaja on 21.11.2000 ja 22.11.2000 tarkentanut joitain kohtia ilmoituksessaan sekä esittänyt lisäperusteluja esittämiinsä liitännäisrajoituksiin.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Bakelite Oy on kyseistä yrityskauppaa varten perustettu saksalaisen Bakelite AG:n (jäljempänä Bakelite) tytäryhtiö, jolla ei ole aikaisempaa toimintaa. Bakelite kuuluu saksalaiseen RAG-konserniin ja konsernissa Rütgers AG -nimiseen alakonserniin, joka toimii kemian- ja muoviteollisuudessa. Bakelite valmistaa, myy ja markkinoi epoksiliimahartseja, valukomponentteja sekä fenoliformaldehydiliimahartseja, joita käytetään useissa eri teollisuudenalojen sovelluksissa. Se valmistaa myös formaliinia omiin tarpeisiinsa.

Dynoresin on Dyno ASA:n täysin omistama tytäryhtiö. Dyno ASA kuuluu Neste Chemicals Oy:öön, joka puolestaan on osa Nordkemi Oy:tä. Nordkemi Oy:ssä määräysvaltaa käyttää Industri Kapital -niminen rahastoyhtiö. Dynoresin koostuu kolmesta divisioonasta: Dynoresinin Teollisuusliimoista, Dynoresinin Pinnoitteista ja Dynoresinin Puu- ja erikoishartseista. Dynoresinilla on kaksi tuotantolaitosta Kiteellä ja satamaterminaali Haminassa. Toinen tuotantolaitoksista ja satamaterminaali muodostavat hankinnan kohteen Dynoresinin Teollisuusliimat-liiketoiminnan. Kaupassa siirtyvä liiketoiminta tuottaa pääasiassa fenoli- ja ureaformaldehydipohjaisia liimahartseja (vaneriliimahartseja, lastulevyliimahartseja, impregnointi- eli kyllästyshartseja ja paperihartseja) sekä formaliinia. Se toimii myös satamaterminaalitoiminnassa ja myy lämpöenergiaa paikalliselle yritykselle. Edellä mainittuja liimahartseja käytetään pääasiassa puulevyteollisuudessa.

Dynoresinin Teollisuusliimat-liiketoiminnan myynti on seurausta Euroopan komission päätöksestä yrityskaupassa Industri Kapital (Nordkem) / Dyno[1]. Komissio hyväksyi yrityskaupan ehdollisesti siten, että tietyistä päällekkäisistä liiketoiminnoista mm. Dyno ASA:n ja Neste Chemicals Oy:n välillä luovutaan.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

RAG-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 81,2 miljardia markkaa ja Bakeliten maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 2,1 miljardia markkaa. Dynoresinin Teollisuusliimojen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 151,5 miljoonaa markkaa. Kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Siten järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Tuotemarkkinat, joilla sekä Bakelite että Dynoresinin Teollisuusliimat toimivat, ovat formaliinin ja liimahartsien markkinat. Ilmoittajan mukaan Bakeliten valmistama formaliini eroaa Dynoresinin Teollisuusliimojen valmistamasta formaliinista valmistustekniikan ja koostumuksen suhteen.

Dynoresinin Teollisuusliimojen valmistamat liimahartsit ovat pääasiassa fenoli- ja ureaformaldehydipohjaisia. Bakelite valmistaa sekä fenoliformaldehydi- että epoksiliimahartseja. Ilmoittaja katsoo, että formaldehydipohjaiset ja ei-formaldehydipohjaiset liimahartsit, kuten epoksiliimahartsit, eivät ole toisiaan korvaavia mm. niiden käyttötarkoituksen ja hinnan erojen vuoksi.

Ilmoittajan mukaan Bakeliten valmistamista fenoliformaldehydiliimahartseista ainoastaan 3 % menee puulevyteollisuuden käyttöön. Suomeen Bakelite on ilmoittajan mukaan tuonut viimeksi vuonna 1999 vähäisiä määriä ainoastaan sellaisia fenoliformaldehydipohjaisia liimahartseja, joita Dynoresinin Teollisuusliimat ei valmista. Ilmoittaja katsookin, että Bakeliten ja Dynoresinin Teollisuusliimojen toimintojen välillä ei ole päällekkäisyyksiä Suomessa.

Maantieteellisten markkinoiden osalta ilmoittaja katsoo, että ne ovat Suomen laajuiset, koska formaldehydipohjaisia liimahartseja voidaan kuljettaa ainoastaan 400–700 kilometrin etäisyydelle. Ilmoittajan mukaan formaliini ja formaldehydipohjaiset liimahartsit säilyvät huonosti, ne vaativat erityisiä kuljetussäiliöitä ja -olosuhteita ja niiden tuonti on kallista korkeiden kuljetuskustannusten vuoksi.

Yrityskaupalla on merkitystä formaliinin ja formaldehydipohjaisten liimahartsien markkinoilla, jotka voidaan jakaa edelleen esimerkiksi fenoli- ja ureaformaldehydipohjaisten liimahartsien markkinoihin Suomessa, kuten ilmoittaja ja myös Euroopan komissio on Industri Kapital (Nordkem) / Dyno -päätöksessään tehnyt. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä yksityiskohtaisesti relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla.

Dynoresinin Teollisuusliimat valmistaa formaliinia Bakeliten tavoin pääasiassa omaan käyttöön. Ilmoittajan mukaan se myy teollisen formaliinin tuotannostaan ulkopuolisille alle 15 %. Formaldehydipohjaisten liimahartsien markkinoilla Suomessa toimii ilmoittajan mukaan muutamia yrityksiä, joista Dynoresinin Teollisuusliimat ja Neste Chemicals Oy ovat markkinaosuuksiltaan merkittävimpiä. Fenoliformaldehydipohjaisissa liimahartseissa Neste Chemicals Oy:llä on noin [50–60][2] %:n, Dynoresinin Teollisuusliimoilla noin [20–30][3] %:n ja Perstorp AB:lla alle [10][4] %:n markkinaosuus. Ureaformaldehydipohjaisissa liimahartseissa Dynoresinin Teollisuusliimojen markkinaosuus on noin [50–60][5] %, Neste Chemicals Oy:n noin [30–40][6] % ja Akzo Nobel Deco Oy:n [alle 10][7] %. Fenoliformaldehydipohjaisten liimahartsien markkinoiden kokonaisarvo Suomessa oli vuonna 1999 noin 208,7 miljoonaa markkaa ja ureaformaldehydipohjaisten liimahartsien noin 51,7 miljoonaa markkaa.

RAG-konserniin kuuluvista yhtiöistä ainoastaan Bakelite toimii formaliinin ja liimahartsien tuotannossa. Ennen kyseistä yrityskauppaa sillä on ollut ainoastaan vähäistä toimintaa Suomen markkinoilla. Yrityskauppa mahdollistaa Kilpailuviraston arvion mukaan sen, että aikaisempi kilpailutilanne säilyy yrityskaupan Industri Kapital (Nordkem) / Dyno jälkeenkin Suomen formaldehydipohjaisten liimahartsien markkinoilla.

Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi yrityskauppasopimuksen liitteessä 15(a) olevan, Bakeliten ja Dynoresinin solmiman sopimusvalmistusta koskevan sopimuksen, joka on voimassa […][8] vuotta allekirjoituksesta lukien, ja jossa Bakelite sitoutuu itsenäisenä sopimusvalmistajana valmistamaan yrityskaupassa hankkimassaan Kiteen tehtaassa tiettyjä, Dynoresinin antaman ohjeen mukaisia impregnointihartseja Dynoresinille. Sopimuksen tarkoittamien hartsien valmistamiseen liittyvät reseptit ja immateriaalioikeudet Dynoresin lisensoi Bakelitelle ei-yksinomaisella lisenssillä. Sopimuksen mukaan Dynoresin sitoutuu ostamaan [50–100][9] % sopimuksessa määriteltyjen impregnointihartsien vuotuisesta tarpeestaan Bakelitelta, kuitenkin siten, että ensimmäisen […][10] vuoden aikana vähimmäisostomäärä on […][11] tonnia. Jos Dynoresinin vuotuinen ostomäärä jää sovittua vähäisemmäksi, se sitoutuu korvaamaan Bakelitelle aiheutuvan kassavirran menetyksen.

Ilmoittaja perustelee esitystään sillä, että Dynoresinin Teollisuusliimojen kauppahinta on osittain määräytynyt valmistussopimuksen perusteella saatavan kassavirran perusteella. Ilmoittajan esittämän arvion mukaan valmistussopimuksen mukaisen impregnointihartsin valmistus tulee muodostamaan 6–10 % Bakelite Oy:n liikevaihdosta. Ilmoittajan mukaan sopimus ei millään tavoin estä Bakelite Oy:tä tai Bakelitea valmistamasta ja myymästä kolmansille osapuolille muita kuin sopimuksessa mainittuja impregnointihartseja käyttämällä muuta kuin Dynoresinilta lisensoitua tietotaitoa.

Ennen yrityskauppaa Dynoresinin Pinnoitteet-liiketoiminta oli ilmoittajan mukaan täysin riippuvainen Dynoresinin Teollisuusliimat-liiketoiminnan tuotannosta. Ilmoittaja katsoo, että ei ole olemassa vaihtoehtoisia, liiketaloudellisesti järkeviä tapoja ratkaista Dynoresin-yhtiön liiketoiminnan jakautumisen aiheuttamia ongelmia. Lisenssityyppinen valmistussopimus on ilmoittajan mukaan ainoa vaihtoehto, joka turvaa Dynoresinin Teollisuusliimojen liiketoiminnan jatkumisen sellaisena kuin sitä on tähän saakka harjoitettu, koska impregnointihartsien valmistus Dynoresinin Pinnoitteille on ollut tärkeä osa sen liiketoimintaa.

Ilmoittaja perustelee osapuolten välistä sopimusvalmistusta edelleen sillä, että Suomen markkinoiden pienuudesta johtuen potentiaalisia asiakkaita impregnointihartsille on Dynoresinin lisäksi ainoastaan yksi. Koska formaldehydipohjaisten liimahartsien, ml. impregnointihartsien, kuljetusmahdollisuudet ovat rajoittuneet, uusia asiakkaita ei ole taloudellisesti mahdollista hankkia Suomen rajojen ulkopuoleltakaan. Ilmoittaja katsoo lisäksi, että ainoa vaihtoehtoinen impregnointihartsien toimittaja Suomessa on Dynoresinin kanssa samaan konserniin kuuluva Neste Chemicals Oy.

Kilpailuviraston arvion mukaan Bakeliten ja Dynoresinin välisen sopimusvalmistusta koskevan sopimuksen edellä mainittuine ehtoineen voidaan arvioida olevan välttämätön yrityskaupan toteuttamiselle. Se liittyy välittömästi kohteen arvon siirtämiseen ostajalle, ja takaa aiemmin samaan Dynoresin-yhtiöön kuuluneille liiketoiminnan osa-alueille tietyt vähimmäisosto- ja -myynti-määrät. Erityisesti Dynoresinille asetetun ostovelvoitteen osalta Kilpailuvirasto on ottanut huomioon sopimusvalmistettavan impregnointihartsin merkityksen Bakelite Oy:n elinkelpoiselle toiminnalle.

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi lisäksi yrityskauppasopimuksen 14.5 kohdassa olevaa rekrytointikieltoa, jonka mukaan kumpikaan yrityskaupan osapuoli ei saa ennen […][12] houkutella toisen osapuolen palveluksessa olevaa työntekijää lopettamaan työsuhdettaan tai siirtymään toisen osapuolen palvelukseen.

Ilmoittaja perustelee esitystään sillä, että kiellon tarkoituksena on taata Bakelite Oy:lle mahdollisuus jatkaa sille siirtyvää toimintaa sellaisena, kuin sitä on ennen yrityskauppaa harjoitettu ja turvata kohteen täyden arvon siirtyminen. Ilmoittajan mukaan hankinnan kohteen arvosta merkittävä osa on työntekijöiden tietotaitoa.

Ilmoittajan mukaan myös Dynoresinille on tärkeää, että yrityskaupassa sille jäävät työntekijät pysyvät sen palveluksessa. Koska Bakelite Oy ja Dynoresin tulevat toimimaan vierekkäisissä tuotantolaitoksissa, ilmoittaja katsoo, että rekrytointi ja siirtyminen toiselta osapuolelta toiselle on helppoa.

Koska kyseessä on yrityskauppa, jossa jaetaan yhtenäisen taloudellisen kokonaisuuden muodostaneet liiketoiminnan osa-alueet, ja työntekijöiden tietotaidon voidaan olettaa ulottuvan myös toisistaan erotettaville osa-alueille, rekrytointikieltoa voidaan pitää yrityskaupan toteuttamisen kannalta välttämättömänä, kuitenkin ainoastaan siltä osin, kuin se estää ostajaa ja myyjää […][13] vuoden ajan yrityskaupan toteuttamishetkestä lukien rekrytoimasta aktiivisesti toisen osapuolen palveluksessa olevia avainhenkilöitä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Bakelite Oy hankkii Dynoresin Oy:n Teollisuusliimat-liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy sekä ostajaa eli Bakelitea että myyjää eli Dynoresinia koskevan rekrytointikiellon liitännäisrajoitukseksi […][14] vuoden ajaksi yrityskaupan toteuttamishetkestä lukien, kuitenkin siten, että se voi koskea ainoastaan aktiivista avainhenkilöiden rekrytointia.

Kilpailuvirasto hyväksyy Bakeliten ja Dynoresinin solmiman sopimusvalmistusta koskevan sopimuksen liitännäisrajoitukseksi.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Euroopan komission päätös Industri Kapital (Nordkem) / Dyno ASA (Case No COMP/M. 1813, 12.7.2000)

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[4] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[5] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[6] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[7] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[8] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

[9] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[10] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

[11] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

[12] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

[13] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

[14] Tieto poistettu liikesalaisuutena.