Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.12.2004

Diaarinumero

985/81/2004

Osapuolet

Amica Ravintolat Oy, Lassila & Tikanoja Oyj / Blue Service Partners Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 26.11.2004 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Amica Ravintolat Oy (”Amica”) ja Lassila & Tikanoja Oyj (”L&T”) perustavat Blue Service Partners Oy ‑nimisen yhteisyrityksen.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Amica harjoittaa ravintolatoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Virossa ja Latviassa. Yhtiöllä on Suomessa henkilöstö-, opiskelija-, kongressi-, kokous-, tilaus- ja tavarataloravintoloita. Lisäksi yhtiö tarjoaa ravintolapalveluita muun muassa erilaisen juhlien järjestäjille. Amica kuuluu Fazer-konserniin, jonka muita toimialoja ovat Fazer Leipomot ja Candyking.

L&T on erikoistunut ympäristöhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten ylläpitoon. Yhtiön palvelut voidaan jakaa kolmeen toimialaan: ympäristöpalvelut, kiinteistöpalvelut ja teollisuuspalvelut. Lisäksi yhtiö myy yrityksille ja kotitalouksille ympäristöhuoltoalan tuotteita.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Oy Karl Fazer Ab -konsernin maailmanlaajuinen kilpailuoikeudellinen liikevaihto vuonna 2003 oli noin 1 miljardi euroa ja L&T:n noin 331 miljoonaa euroa. Fazer-konsernin Suomesta kertynyt liikevaihto vuonna 2003 oli noin [ ][1] miljoonaa euroa ja L&T:n noin [ ] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yritysjärjestelyn osapuolten perustaman yhteisyrityksen tarkoituksena on tuottaa ruokailu-, kiinteistö- ja toimitilapalveluiden kokonaisratkaisuja pääasiassa julkiselle sektorille. Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Amicalla ja L&T:llä ei ole päällekkäisiä liiketoimintoja perustettavan yhteisyrityksen toimintojen suhteen.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan sopimusruokapalveluun kuuluvat muun muassa henkilöstöruokalat ja ateriapalvelut julkisella ja yksityisellä sektorilla. Amican markkinaosuus sopimusruokapalveluiden markkinoilla on ilmoittajan mukaan [alle 15 %]. Kiinteistöhuoltopalvelut käsittävät kiinteistön omistajille tarjottavat kiinteistön ylläpitopalvelut. L&T:n markkinaosuus kiinteistöhuoltopalveluiden markkinoilla on ilmoittajan mukaan [0–10 %]. Siivouspalvelut käsittävät puolestaan erilaisten tilojen sopimusperusteisten ylläpito- ja peruspalveluiden tarjoamisen. Siivouspalveluiden markkinoilla L&T:n markkinaosuus on ilmoittajan mukaan [0–10 %]. Yrityskaupan ilmoittaja katsoo, että maantieteelliset markkinat ovat valtakunnalliset.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi yrityskaupan osapuolten osakassopimuksessa sopimaa kilpailukieltoa. Kilpailukiellon mukaan [… ].

Kilpailuviraston omaksuman ratkaisukäytännön mukaan yhteisyrityksen osakkaiden ja yhteisyrityksen välinen kilpailukielto voidaan hyväksyä yhteisen määräysvallan ajaksi. Kilpailuvirasto toteaa lisäksi, että kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yhteisyrityksen piiriin kuuluvilla omaisuuserillä harjoitettiin liiketoimintaa transaktion toteuttamishetkellä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Amica Ravintolat Oy ja Lassila & Tikanoja Oyj perustavat Blue Service Partners Oy ‑nimisen yhteisyrityksen. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi edellä mainituin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.