Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.3.2006

Diaarinumero

985/81/2005

Osapuolet

TietoEnator Oyj / Tietokesko Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 21.2.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa TietoEnator Oyj (”TE”) hankkii yksinomaisen määräysvallan Tietokesko Oy:ssä (”TK”). TK on ennen nyt käsiteltävänä olevaa järjestelyä ollut TE:n ja Kesko Oyj:n yhteisessä määräysvallassa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

TE ja TK toimivat tietojenkäsittelypalvelujen ja niihin liittyvien tehtävien markkinoilla. TK on vastannut Kesko-konsernin tietoteknisten palvelujen tuottamisesta. Sillä ei ole käytännössä ollut kolmansille tahoille suuntautuvaa myyntiä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

TE:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 1,68 miljardia euroa, josta Suomesta kertyi noin 777 miljoonaa euroa. Hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2005 noin 37,3 miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan järjestelyn kannalta merkityksellisinä markkinoina voidaan pitää vähintään Euroopan talousalueen laajuisia IT-kokonaispalvelumarkki-noita. Ilmoittajan mukaan TE:n ja TK:n yhteenlaskettu markkinaosuus näillä markkinoilla on Suomessa viime vuosina ollut noin [20–40][1] % kokonaismarkkinoiden myynnin arvon ollessa noin 3 miljardia euroa. Relevantit markkinat eivät ilmoittajan mukaan ole toimialakohtaisia. Suurta osaa esimerkiksi TK:n tarjoamista palveluista voidaan ilmoittajan mukaan tarjota […]. Ilmoittaja on arvioinut osapuolten yhteenlasketuksi markkinaosuudeksi IT-kokonaispalvelujen markkinoilla Suomessa päivittäistavarakaupan toimialalla vuosina 2004 ja 2005 noin [5–15] % kokonaismarkkinoiden myynnin arvon ollessa noin [600–800] miljoonaa euroa. Suomea laajemmilla maantieteellisillä markkinoilla keskittymän markkinaosuudet jäävät olennaisesti pienemmiksi. Markkinoilla on ilmoittajan mukaan useita vahvoja kilpailijoita.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa TietoEnator Oyj hankkii yksinomaisen määräysvallan Tietokesko Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/98), (318/04) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.