Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

14.11.2001

Diaarinumero

986/81/2001

Osapuolet

Soon Communications Oy / Computec Oy

Asian vireilletulo

Soon Communications Oy (jäljempänä Soon) on ilmoittanut 26.10.2001 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jolla se hankkii määräysvaltaansa Computec Oy:n (jäljempänä Computec).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Elisa Communications Oyj:n (jäljempänä Elisa) yritysryhmään kuuluva Soon tarjoaa puhelu- ja tietoliikennepalveluita kotitalouksille ja yrityksille. Se harjoittaa paikallisteletoimintaa Tampereen alueella. Soon harjoittaa joko itse tai tytäryhtiöidensä kautta myös mm. Internet-palveluiden tarjoamista, kaapelitelevisioverkkotoimintaa ja kaapelitelevisio-ohjelmien tuotantoa. Soonin eräänä liiketoimialana ovat myös turvapalvelut.

OKO-konserniin kuuluvan Promotion Rahasto II Ky:n hallinnoima Computec toimii rakennusautomaatio- ja tiedonsiirtojärjestelmien suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa. Yhtiön päätuotteita ovat perinteiseen DDC-tekniikkaan ja LonWorks-teknologiaan perustuvat rakennusautomaatio- ja vesihuoltolaitosten säätö- ja valvontajärjestelmät. Toisena päätuoteryhmänä ovat kiinteän televerkon turvavalvontajärjestelmät ja ISDN/GSM-tekniikkaa hyödyntävät tiedonsiirtoratkaisut.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Soonin liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla yhtiössä yksinomaista määräysvaltaa käyttävän Elisan yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Elisa (ent. Helsingin Puhelin Oyj) on hankkinut tosiasiallisen määräysvallan Tampereen Puhelin Oyj:ssä (nyk. Soon) 12.–19.11.1999 tehtyjen pörssikauppojen perusteella. Computecin liikevaihtoon luetaan siten Soonin ja muun Elisan kilpailuoikeudellisen yritysryhmän viimeisen kahden vuoden aikana samalta toimialalta tekemät hankinnat. Näin laskettuna yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen, vuoden 2000 liikevaihto ylittää 2 miljardia markkaa ja kummankin osapuolen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan kannalta merkitykselliset markkinat ovat ilmoittajan mukaan yhtäältä turvatekniikkapalveluiden ja toisaalta rakennusautomaatiopalveluiden markkinat, joilla yrityskaupan osapuolista kumpikin toimii. Turvatekniikkapalvelut muodostuvat ilmoittajan mukaan rakenteellisista turvatuotteista, sähköisistä valvontajärjestelmistä ja tietoturvaohjelmistoista. Turvatekniikkapalveluiden maantieteelliset markkinat ovat ilmoittajan mukaan valtakunnalliset. Ilmoittaja arvioi, että ne ovat Suomessa kooltaan noin 900 miljoonaa markkaa ja kasvavat noin 10 %:n vuotuisella vauhdilla. Markkinoilla toimii lukuisia yrityksiä, joista markkinajohtaja on Securitas Turvatekniikka Oy. Muita merkittäviä palveluntarjoajia ovat mm. Oy Esmi Ab, Primatel Oy, Oy HedPro Ab ja Aldata Solution Oy. Yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ko. markkinoilla Suomessa on ilmoittajan mukaan alle [0–10][1] %.

Rakennusautomaatiopalveluiden markkinat ovat ilmoittajan mukaan osa talotekniikkamarkkinoita ja kattavat erilaiset kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden säätely- ja valvontajärjestelmät. Rakennusautomaatiopalveluiden maantieteelliset markkinat ovat ilmoittajan näkemyksen mukaan valtakunnalliset ja vuonna 2000 ne olivat Suomessa kooltaan noin 540 miljoonaa markkaa. Markkinoilla toimii lukuisia yrityksiä, joista keskeisimmät palveluntarjoajat ovat kansainväliset teknologia-alan yritykset Siemens Building Technologies Oy, Tac-Com Oy, Honeywell Oy ja Atmostech Oy. Yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ko. markkinoilla Suomessa on ilmoittajan mukaan alle [5–15] %.

Turvatekniikka- ja rakennusautomaatiopalveluiden tarvitsema tiedonsiirtoyhteys voidaan ilmoittajan mukaan toteuttaa monella erilaisella vaihtoehtoisella tiedonsiirtotekniikalla. Soonin ja muun Elisan yritysryhmän lisäksi eri tekniikoihin perustuvia tiedonsiirtoyhteyksiä tarjoavat useat paikallispuhelinyhtiöt, Sonera Oyj sekä lukuisa joukko muita toimittajia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Soon Communications Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Computec Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.