Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.11.2008

Diaarinumero

986/81/2008

Osapuolet

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. / Rocla Oyj

Asian vireilletulo

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. (”MCFE”) on 28.10.2008 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii Rocla Oyj:n (”Rocla”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

MCFE on alankomaalainen julkinen osakeyhtiö. MCFE on Mitsubishi Heavy Industries Ltd:n, Caterpillar Industrial Inc:n ja Mitsubishi Corporationin välinen yhteisyritys. Mitsubishi Heavy Industries Ltd, ainoa MCFE:ssa määräysvaltaa käyttävä osakkeenomistaja, on japanilainen osakeyhtiö. MCFE:n toiminnan ydinalueeseen kuuluu IC-moottori- ja sähkötrukkien valmistus sekä materiaalinkäsittelylaitteiden ja varaosien myynti ja jakelu. MCFE vastaa myös tuotteidensa suunnittelusta, tuotannosta ja markkinoinnista sekä varaosien jakelun hoitamisesta Euroopassa. MCFE toimii Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä.

Rocla on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka toimii materiaalinkäsittelylaitteiden markkinoilla. Rocla kehittää, valmistaa ja markkinoi varastotrukkeja ja automaattitrukkijärjestelmiä sekä tuottaa niihin liittyviä palveluja. Roclan toimintaan kuuluu trukkivalikoiman tarjoaminen, kaluston vuokraus ja ylläpito sekä trukkitarkastus-, koulutus- ja turkkitietopalvelut. Roclan päämarkkina-alue on Eurooppa. Roclalla on oma jakeluverkosto Suomessa, Virossa, Tanskassa ja Venäjällä. Tämän lähimarkkina-alueensa ulkopuolella Rocla markkinoi trukkejaan alueellisten jälleenmyyjien verkoston kautta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Mitsubishi Heavy Industries -yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto 31.3.2008 päättyneellä tilikaudella oli noin 20,46 miljardia euroa, josta kertyi Suomesta [20–30][1] miljoonaa euroa. Roclan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli noin 124,9 miljoonaa euroa, josta kertyi Suomesta [20–30] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten välillä on pitkäaikainen yhteistyösuhde. Ensinnäkin Rocla on MCFE:n ainoa varastotrukkien toimittaja Euroopassa. Toiseksi MCFE toimittaa Roclalle niin sanottuja ”full-line”-vastapainotrukkeja, joita Rocla jakelee pääasiassa oman myyntiorganisaationsa kautta. Lisäksi Roclan tuotteita myydään MCFE:n jakeluverkoston kautta erityisesti sellaisissa maissa, joissa Roclalla ei ole omaa jakeluverkostoa tai sen peitto on vaatimaton.

Ilmoittajan mukaan sekä MCFE että Rocla toimivat seuraavilla tuotemarkkinoilla: (i) vastapainotrukkien ja manuaalitrukkien valmistus, (ii) varastotrukkien valmistus ja (iii) näiden ja muunlaisten materiaalinkäsittelylaitteiden korjaus- ja huoltopalvelut.

Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat vastapainotrukeille ja varastotrukeille vähintään ETA:n laajuiset, elleivät maailmanlaajuiset. Ilmoittajan arvion mukaan vastapainotrukkien markkinoiden koko vuonna 2007 oli Suomessa noin 29 miljoonaa euroa ja ETA-alueella noin 2,9 miljardia euroa. Osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet näistä olivat Suomessa [20–30] % ja ETA-alueella [0–10] %. Ilmoittajan arvion mukaan varastotrukkien markkinoiden koko vuonna 2007 oli Suomessa noin 16,7 miljoonaa euroa ja ETA-alueella noin 2 miljardia euroa. Osapuolten yhteenlasketut osuudet varastotrukkien markkinoista olivat Suomessa [30–40] % ja ETA-alueella [0–10] %. Kilpailijoina sekä vastapainotrukkien että varastotrukkien markkinoilla toimivat esimerkiksi Toyota Material Handling, Jungheinrich AG ja Linde Material Handling Gmbh.

Huolto- ja korjauspalveluiden markkinat ovat ilmoittajan mukaan kansalliset. Ilmoittajan arvion mukaan näiden palvelumarkkinoiden koko Suomessa vuonna 2007 oli noin 61 miljoonaa euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [10–20] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. hankkii määräysvallan Rocla Oyj:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.