BIS Production Partner Oy / Are Oy:n Teollisuuden palvelut-liiketoiminta

Päivämäärä

16.12.2011

Diaarinumero

988/14.00.10/2011

Osapuolet

BIS Production Partner Oy / Are Oy:n Teollisuuden palvelut-liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 8.12.2011 ilmoitettu järjestely, jossa BIS Production Partner Oy hankkii Are Oy:n Teollisuuden palvelut -liiketoimintakokonaisuuden.

BIS Production Partner Oy (”BIS Production”) kuuluu Bilfinger Berger Industrial Services GmbH -yritysryhmään (”BIS Group”), joka tarjoaa maailmanlaajuisesti teollisuuspalveluita. Yrityskaupan kohteena on Are Oy:n Teollisuuden palvelut -liiketoimintayksikkö, joka tarjoaa teollisuudelle sähköistys-, automaatio-, instrumentointi- sekä saattolämmityspalveluita.

Yrityskaupan osapuolilla on ilmoittajan näkemyksen mukaan päällekkäistä toimintaa teollisuuspalveluiden markkinoilla. BIS Production on Suomessa pääosin keskittynyt mekaanisiin palveluihin, kun taas Are tarjoaa lähinnä sähköteknisiä palveluja. Näin ollen osapuolten liiketoiminnoissa on suoraa päällekkäisyyttä ainoastaan instrumentointipalveluiden markkinoilla. Ilmoittajan mukaan BIS Productionin instrumentointipalveluliiketoiminta on ollut tähän asti vähäistä, eikä yritysjärjestely tule vaikuttamaan olennaisesti markkinan rakenteeseen. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli ilmoittajan arvion mukaan vuonna 2010 alle 10 % kyseisillä markkinoilla. Myös muilla markkinoilla osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet jäävät alle 15 %:n. Kilpailuvirasto katsoo, että yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa BIS Production Partner Oy hankkii Are Oy:n Teollisuuden palvelut -liiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.