Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.12.2002

Diaarinumero

989/81/2002

Osapuolet

3i Group Plc / Goodmood Productions Oy

Asian vireilletulo

3i Group plc (jäljempänä 3i Group) on 12.11.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Goodmood Productions Oy:ssä (jäljempänä Goodmood).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i Group on riskisijoitus- eli venture capital -yhtiö, joka tekee oman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i Group hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös ulkopuolisia varoja. 3i Groupin yritysryhmään kuuluu suomalainen sijoitusrahastoyhtiö 3i Finland Oy.

Goodmood on video-, tv-, ääni-, uutis- ja multimediatuotantoon sekä tuottajapalveluihin erikoistunut yritys. Lisäksi Goodmood tarjoaa alan konsultointia, alan tarvikkeiden maahantuontia ja myyntiä sekä alan painotuotepalveluita. Goodmoodin tytäryhtiö Goodmood Innovations Oy (jäljempänä GMI) tekee Internet-, extranet- ja intranetsovelluksia, rakentaa modulaarisia sähköisiä järjestelmiä, kehittää ja tuotteistaa rajapintasovelluksia sekä harjoittaa digitaalista sisällöntuotantoa. GMI:n toimialaan kuuluu myös koulutus ja konsultointi, kokonaisjärjestelmien myynti, markkinointi ja maahantuonti sekä huolto- ja ylläpitopalvelut. Lisäksi GMI tarjoaa Internet-palvelimen vuokrauspalveluita.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

3i Groupin ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli yli […][1] miljardia euroa. Goodmoodin ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli yli […] miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Koska näin laskettuna kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Goodmoodin liiketoiminta on jaettu neljään osa-alueeseen: sovelluksiin, sisällöntuotantoon, webcastingiin ja hostingiin. GMI:n kaksi omaa sovellusta perustuvat vuorovaikutteisen digitaalisen kuvan esittämiselle verkkoratkaisuissa. Omien sovellusten lisäksi Goodmood tuottaa myös asiakkailleen räätälöityjä verkkosovelluksia. Ilmoittajan mukaan Goodmoodin sisällöntuotannon tärkein osa-alue on mainoselokuvatuotanto. Webcasting on tiedon esittämistä ja jakamista julkisen ja sisäisen verkon avulla siten, että esityksen pääpaino on liikkuvalla kuvalla. Ilmoittajan kertoo Goodmoodin webcasting -palveluiden koostuvan tuotteistetuista palvelupaketeista, jotka toteutetaan yhteistyökumppaneiden toimesta. Hosting puolestaan on digitaalisen materiaalin varastointia. Ilmoittajan mukaan Goodmood toimii ainoastaan omien palveluidensa hosting -tarjoajana.

Ilmoittajan mukaan 3i Group tai mikään sen yritysryhmään kuuluva yhtiö ei Suomessa toimi samoilla markkinoilla kuin Goodmood eikä yrityskaupan osapuolten välillä myöskään ole vertikaalisia yhteyksiä. Ilmoittaja kertoo Goodmoodin kilpailevan sisällöntuotannossa ainoastaan kotimarkkina-alueella ja arvioi sisällöntuotannon kokonaismarkkinoiden kooksi Suomessa noin 150 miljoonaa euroa. Ilmoittajan mukaan Goodmoodin markkinaosuus vaihtelee suuresti vielä sisällöntuotannon sisälläkin, ollen esimerkiksi mainoselokuvatuotannossa 7–10 % ja 20–30 % webcasting -tuotannoissa. Ilmoittajan mukaan Goodmood on maailmanlaajuinen edelläkävijä webcasting -sovelluskehityksessä, eikä esimerkiksi Suomessa valmiita markkinoita ole vielä olemassa. Ilmoittaja arvioi maailmanlaajuiset webcasting -markkinat noin 200 miljoonan euron suuruisiksi.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Group plc hankkii Goodmood Productions Oy:n määräysvaltaansa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.