Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

8.12.2004

Diaarinumero

989/81/2004

Osapuolet

Nordic Capital V, L.P., Accent Equity 2003 L.P./KappAhl AB

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 10.11.2004 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa Nordic Capital V, L.P. (Nordic Capital) ja Accent Equity 2003 L.P. (Accent Equity) hankkivat yhteisen määräysvallan KappAhl AB:ssä (KappAhl).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Nordic Capital ja Accent Equity ovat yksityisiä rahoitusyhtiöitä. Pääoma sijoitetaan ja hoidetaan pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä.

KappAhl-konserni toimii vaatteiden vähittäismyyjänä Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Puolassa. Sillä on 30 vähittäismyyntiliikettä Suomessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Nordic Capitalin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli […][1] miljardia euroa ja Accent Equityn […] miljoonaa euroa. KappAhlin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli [yli 400] miljoonaa euroa. Nordic Capitalin Suomesta kertynyt liikevaihto oli vuonna 2003 […] miljoonaa euroa ja Accent Equityn […] miljoonaa euroa. KappAhlin Suomesta kertynyt liikevaihto vuonna 2003 oli [40–50] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan arvion mukaan vaatteiden vähittäismyynnin toimialan liikevaihto oli [2–3] miljardia euroa Suomessa vuonna 2003. KappAhlin markkinaosuus tällä toimialalla on [alle 5] prosenttia.

Nordic Capital- ja Accent Equity-ryhmiin kuuluvilla yhtiöillä ei ole horisontaalisia päällekkäisyyksiä tai vertikaalisia yhteyksiä kaupan kohteen kanssa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nordic Capital V, L.P. ja Accent Equity 2003 L.P. hankkivat yhteisen määräysvallan KappAhl AB:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998), (318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.