Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.11.2002

Diaarinumero

990/81/2002

Osapuolet

CPS Color Group Oy / Corob Group

Asian vireilletulo

CPS Color Group Oy (jäljempänä CPS Color) on 8.11.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Corob S.p.A:n koko osakepääoman[1] sekä Corob Oy:n liiketoiminnan ja kaikki Corob International AG:n ja Corob B.V.:n immateriaalioikeudet, jotka liittyvät Corobin liiketoimintaan (kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä Corob Group).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

CPS Color[2] kuuluu yksityiseen pääomasijoitusyhtiö Industri Kapital -yritysryhmään. CPS Colorin ydinliiketoiminta on sävytysprosessissa käytettävien värikonsentraattien eli sävytyspastojen tuottaminen. Yhtiö kehittää, valmistaa ja myy sävytyspastoja eri teollisuuden aloille, joista tärkein on maaliteollisuus. Yhtiö myy lisäksi komponentteja sävytysjärjestelmiin, joiden avulla sävytysprosessi suoritetaan. CPS Color on keväällä 2002 ostanut suomalaisen Admets Oy:n, joka suunnittelee, mutta ei itse valmista sävytyskoneita.

Corob Group valmistaa, myy ja markkinoi sävytyskoneita ja sekoittimia sekä tarjoaa niihin liittyviä varaosia ja myyntipalveluita. Lisäksi yhtiö on hiljattain aloittanut spektrofotometrien tuotannon. Kohteen yhtiöistä Corob Oy on suomalainen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CPS Color -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli [ 5–10 ][3] miljardia euroa. Hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli [ 60–70 ] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Corob Group oli aikaisemmin CPS Colorin ja Swisslog Management AG:n yhteisessä omistuksessa vuoden 2000 syksyyn saakka, jolloin Swisslog Management AG hankki CPS Colorin omistamat 50 % Corob Groupista[4]. Nyt käsiteltävä yrityskauppa palauttaa Corob Groupin ja CPS Colorin rakenteellisen yhteyden. Ilmoittajan mukaan tilanne markkinoilla ei yritysjärjestelyn seurauksena muutu, sillä tällä hetkellä sopimuksenvarainen osapuolten yhteistyöjärjestely vain muuttuu konsernin sisäiseksi.

Sävytysjärjestelmä koostuu kemiallisista ja mekaanisista komponenteista, joita ovat sävytyspasta, pohjamateriaali, sävytyskone, sekoitin, värikartat, spektrofotometri sekä liitännäiset ohjelmistot. Sävytyspastoja traditionaalisempia ja useammin käytettyjä värjäysmenetelmiä ovat pigmenttien, värikonsentraattien ja tiivisteseosten avulla tapahtuva valmistaminen. Ilmoittaja katsoo CPS Colorin sävytyspastojen olevan osa pigmenttien ja värikonsentraattien maailmanlaajuisia markkinoita[5], joista yhtiön osuus on alle 5 %. Suurimpia toimittajia ovat DuPont, Millenium, Clariant, Huntsmann ja BASF. Suomessa sävytyspastojen kokonaiskäyttömäärä vuonna 2001 oli noin 500 000 litraa. CPS Colorin markkinaosuus on Suomessa [ 85–95 ] %[6]. Osapuolten mukaan asiakkaalla on kuitenkin erittäin suuri ostovoima ja valmius vaihtaa toimittajaa, mikäli CPS Colorin hinnat eivät olisi kilpailukykyisiä. Corob Group ei harjoita sävytyspastoihin liittyvää liiketoimintaa.

Corob Groupilla on ilmoittajan mukaan [ 10–20 ] % osuus maailmanlaajuisista sävytyskonemarkkinoista. Fluid Management on markkinajohtaja [ 35–45 ] % markkinaosuudella. Muita kilpailijoita ovat mm. H.E.R.O. ja Dromont. Suomessa sävytyskoneita myydään ilmoittajan mukaan [ alle 100 ] kappaletta vuodessa. Corob Groupin osuus tästä on [ 85–95 ] % ja loppuosa myynnistä on Fluid Managementin koneita. Pääasialliset asiakkaat ovat Tikkurila, Teknos ja Akzo/Sadolin. Ilmoittaja painottaa markkinoiden kansainvälisyyden takaavan, ettei Corob Group voi käyttää väärin vahvaa asemaansa Suomessa. Admets Oy:n lisäksi CPS Color tai mikään muukaan yhtiö Industri Kapital -yritysryhmässä ei harjoita sävytyskoneisiin tai sekoittimiin liittyvää liiketoimintaa.

Ilmoittajan mukaan Corob Groupilla on [ 5–15 ] % markkinaosuus maailmanlaajuisilla sekoitinmarkkinoilla. Suomessa sekoittimia myydään ilmoittajan mukaan [ alle 100 ] kappaletta vuodessa. Fluid Managementin osuus tästä on [ 65–75 ] % ja loppuosa myynnistä on lähinnä Corob Groupin malleja. Suurimmat asiakkaat ovat Tikkurila, Teknos ja Akzo/Sadolin.

Spektrofotometri on yksi mahdollinen laite värin mittaamiseen teollisessa tarkoituksessa. Maaliteollisuuden lisäksi spektrofotometrejä käytetään mm. tekstiili-, muovi-, paperi-, elintarvike- ja nahkateollisuudessa. Ilmoittajan mukaan maailmanlaajuisilla markkinoilla myydään vuosittain kymmeniä tuhansia kappaleita värinmittauslaitteita ja Corob Groupin markkinaosuus tästä on vähäinen. Yhtiö ei ole myynyt kyseisiä laitteita Suomessa. CPS Color tai mikään muu yritys Industri Kapital -yritysryhmässä ei valmista spektrofotometrejä.

CPS Color ei itse valmista mitään sävytysjärjestelmien mekaanisia komponentteja, mutta yhtiö toimii Corob Groupin valmistamien sävytyskoneiden ja sekoittimien jakelukanavana. Lisäksi CPS Color tekee myymiinsä spektrofotometreihin ja sävytyskoneisiin sopivia ohjelmistoja. Tavallisesti ohjelmistot ja ko. komponentit toimitetaan asiakkaille yhtenä kokonaisuutena, koska sävytyskoneet ja spektrofotometrit tarvitsevat ohjelmistoa toimiakseen osana sävytysjärjestelmää. Ilmoittajan mukaan sävytysprosessissa voidaan käyttää eri valmistajien laitteita, jotka ovat keskenään yhteensopivia ilman merkittäviä muutoksia. Asiakas ei siten ole sidottu ostamaan enempää kuin yhden komponentin yhdeltä toimittajalta. Ilmoittajan mukaan yrityskauppa ei asiakkaiden näkökulmasta katsottuna muuta tilannetta markkinoilla, sillä CPS Color on sopimusjärjestelyjen nojalla toiminut Corob Groupin jakelukanavana tähänkin saakka. Päinvastoin voidaan katsoa, että yrityskauppa mahdollistaa osapuolten päällekkäisten kustannusten purkamisen, josta puolestaan välittyy tehokkuusetuja myös asiakkaille. Transaktio ei ilmoittajan mukaan käytännössä myöskään sulje muiden sävytyskone- ja sekoitintoimittajien jakelukanavia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CPS Color Group Oy hankkii Corob S.p.A:n koko osakepääoman sekä Corob Oy:n liiketoiminnan ja kaikki Corob International AG:n ja Corob B.V.:n immateriaalioikeudet, jotka liittyvät Corobin liiketoimintaan.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Sisältäen 100 % osakkeista Corob Scandinavia AB:ssa, Corob North America Inc:ssä, Corob S.A. Color Engineeringissä, Corob Ltda:ssa, Corob Ltd Australiassa ja Corob Service Ltd:ssä ja 51 % osakkeista Corob India Pvt. Ltd:ssä ja Colorworld Solutions Pvt. Ltd:ssä.

[2] Aikaisemmin Tikkurila CPS. Kilpailuviraston päätös, 29.9.2000; Decidenti Oy Ab/Tikkurila CPS Oy:n liiketoiminta, dnro 797/81/00.

[3] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Kilpailuviraston päätös, 29.9.2000; Swisslog Management AG/Corob-yhtiöt, dnro 819/81/00.

[5] Kilpailuvirasto on käsitellyt maalien väriaineiden markkinoita aikaisemmassa tapauskäytännössään; Kilpailuviraston päätös 21.1.1994, dno 411/61/93.

[6] Luku ei sisällä maalitehtaiden omaan käyttöön valmistettuja sävytyspastoja.