Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.12.2003

Diaarinumero

990/81/2003

Osapuolet

Suomen Terveystalo Oyj / Kajaanin Lääkäripalvelu avoin yhtiö

Suomen Terveystalo Oyj (Suomen Terveystalo) on 25.11.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Kajaanin Lääkäripalvelu avoimessa yhtiössä (Kajaanin Lääkäripalvelu). Kun Kajaanin Lääkäripalvelun noin 2 miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Suomen Terveystalon edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

3i Group plc:n ja Media Invest Int. Oy:n yhteisessä määräysvallassa oleva Suomen Terveystalo tarjoaa itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta terveydenhuoltopalveluita Suomessa toimiville yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiö tarjoaa yleis- ja erikoislääkäri-, kuvantamis- ja fysioterapiapalveluja, laboratoriotutkimuksia sekä kirurgisia ja muita operatiivisia toimenpiteitä.

Kajaanin Lääkäripalvelu on Kajaanissa sijaitseva yksityinen lääkärikeskus, joka tarjoaa yleis- ja erikoislääkäripalveluja sekä työterveyspalveluja. Hankinnan kohteen maantieteellinen markkina-alue on koko Kainuun maakunta, vaikkakin asiakkaita saattaa tulla myös muualta Suomesta. Yksityisellä sektorilla Kajaanissa toimii hankinnan kohteen lisäksi kaksi yksityistä yleis- ja erikoislääkäripalveluja tarjoavaa lääkäriasemaa, Medivire työterveyspalvelut Oy ja Lääkärikeskus Materna. Muualla Kainuussa yksityisiä lääkäripalveluita on saatavilla Suomussalmella, Sotkamossa ja Kuhmossa. Työterveyspalveluita Kajaanissa tarjoaa myös Kainuun työterveys. Julkisella sektorilla Kainuun maakunnassa toimii useita terveyskeskuksia, joista kaikissa on yleislääkärivastaanotto ja suurimpien kaupunkien terveyskeskuksissa myös työterveyshuoltoa. Hankinnan kohteen markkinaosuus Kainuun maakunnassa on ilmoittajan mukaan 25 % yksityislääkärikäynneistä ja 10 % työterveyspalveluista.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Terveystalo Oyj hankkii määräysvallan Kajaanin Lääkäripalvelu avoimessa yhtiössä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.