Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.12.2003

Diaarinumero

991/81/2003

Osapuolet

Suomen Terveystalo Oyj / Tammer-Sinus Oy

Suomen Terveystalo Oyj (Suomen Terveystalo) on 25.11.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Tammer-Sinus Oy:ssä (Tammer-Sinus). Kun Tammer Sinuksen noin 0,8 miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Suomen Terveystalon edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

3i Group plc:n ja Media Invest Int. Oy:n yhteisessä määräysvallassa oleva Suomen Terveystalo tarjoaa itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta terveydenhuoltopalveluita Suomessa toimiville yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiö tarjoaa yleis- ja erikoislääkäri-, kuvantamis- ja fysioterapiapalveluja, laboratoriotutkimuksia sekä kirurgisia ja muita operatiivisia toimenpiteitä.

Tammer-Sinuksen toimialana on yksityisen sairaanhoitotoiminnan harjoittaminen ja sen vahvimpana osaamisalueena korvalääkäripalvelut. Hankinnan kohteen maantieteellinen markkina-alue on koko Pirkanmaan talousalue, vaikkakin asiakkaita tulee myös muualta Suomesta. Pirkanmaan alueella Suomen Terveystalo -yritysryhmään kuuluvat myös Nokian Lääkäriasema Oy, Tammer-Tutka Oy sekä Labholding Oy. Suomen Terveystalon markkinaosuus Pirkanmaan alueen yksityisen terveydenhuollon markkinoista on noin 15 %. Tampereella toimii myös kaksi muuta suurempaa yksityisen terveydenhuollon tarjoajaa, Tampereen Lääkärikeskus Oy ja Mehiläinen Oyj. Näistä Mehiläisellä on korvalääkäripalveluita. Korvalääkäripalveluita on Tampereen alueella saatavissa myös julkiselta sektorilta. Ilmoittaja arvioi Tammer-Sinuksen markkinaosuuden yksityisistä korvalääkäripalveluista olevan alle 30 % Tampereen alueella ja alle 10 %, mikäli julkisen sektorin korvalääkäripalvelut otetaan huomioon.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Terveystalo Oyj hankkii määräysvallan Tammer-Sinus Oy:ssä

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.