Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.1.2003

Diaarinumero

997/81/2002

Osapuolet

Oy Brunswick Finland, Raimo Sonninen / Bella-Veneet Oy

Asian vireilletulo

Oy Brunswick Finland ja Raimo Sonninen ovat 20.12.2002 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa ne hankkivat yhteisen määräysvallan Bella-Veneet Oy:ssä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Oy Brunswick Finland on yhdysvaltalaisen Brunswick Corporationin (”Brunswick”) suomalainen tytäryhtiö. Brunswick valmistaa ja jakelee maailmanlaajuisesti perämoottoreita, propulsiomoottoreita, sisäperämoottoreita, veneilytarvikkeita, vapaa-ajan moottoriveneitä (Sea Ray, Bayliner, Maxum, Hatteras ja Sealine), merikalastusveneitä (Baja high-performance, Boston Whaler ja Trophy), kalastusveneitä, kansi- ja ponttoniveneitä, kuntoiluvälineitä, keilailutuotteita sekä biljardivälineitä. Lisäksi Brunswick valmistaa ja jakelee Mercury, Mariner ja Mercruiser -moottoreita, Mototron -kaapelointijärjestelmiä sekä Teignbridge -potkureita.

Raimo Sonninen on yksityishenkilö. Raimo Sonnisella on ennen nyt käsillä olevaa yrityskauppaa ollut yksinomainen määräysvalta Bella-Veneet Oy:ssä.

Bella-Veneet Oy (”Bella”) valmistaa lujitemuovisia vapaa-ajan moottoriveneitä. Bellan moottoriveneitä myydään Bella, Flipper, Aquador ja Bella Falcon 26 Fantino -tuotemerkeillä. Bella ei myy veneitään suoraan loppukäyttäjille, vaan sen asiakkaita ovat veneiden jälleenmyyjät. Bella on osakkaana neljässä veneiden jälleenmyyntiä harjoittavassa yrityksessä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Brunswick -konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 3,4 miljardia euroa. Bellan yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella noin 31 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Nyt toteutettavassa yrityskaupassa Brunswickin suomalainen tytäryhtiö, Oy Brunswick Finland, hankkii 36 % Bellan osakekannasta. Raimo Sonninen säilyy yrityskaupan jälkeen Bellan enemmistöosakkaana. Osapuolet käyttävät Bellassa yhteistä määräysvaltaa yrityskaupan yhteydessä solmitun osakassopimuksen määräysten perusteella.

Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäisyyksiä vapaa-ajan moottoriveneiden markkinoilla. Lisäksi Brunswick valmistaa Bellan valmistamissa veneissä käytettäviksi sopivia sisäperämoottoreita ja perämoottoreita. Brunswick toimii myös veneilytarvikkeiden markkinoilla. Yrityskaupan ilmoittajat ovat katsoneet relevanttien maantieteellisten markkinoiden olevan ainakin EU:n laajuiset.

Yrityskaupan ilmoittajien mukaan vapaa-ajan moottoriveneiden markkinoiden koko vuonna 2002 oli Suomessa noin 69 miljoonaa euroa, määrältään noin 9600 myytyä venettä. Ilmoittajat arvioivat sisäperämoottorien markkinoiden arvoksi Suomessa vuonna 2002 noin 12 miljoonaa euroa, määrältään noin 1300 myytyä moottoria ja vastaavasti perämoottorien markkinoiden arvoksi noin 28 miljoonaa euroa, määrältään noin 19.000 kappaletta.

Yrityskaupan ilmoittajat arvioivat osapuolten markkinaosuudet EU:ssa ja Suomessa vuonna 2002 alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukon markkinaosuudet on laskettu sekä arvon että määrän perusteella.

Vuosi 2002 EU Suomi
Vapaa-ajan moottoriveneet Bella: [0–10][1] %
Brunswick: [10–25] %
Bella: [5–15] %
Brunswick: [0–10] %
Sisäperämoottorit Brunswick: [15–30] % Brunswick: [15–30] %
Perämoottorit Brunswick: [15–30] % Brunswick: [15–30] %

Kilpailuvirasto ei voi yhtyä ilmoittajien esittämään markkinamäärittelyyn. Viraston markkinaosapuolilta saamien lausuntojen perusteella vapaa-ajan moottoriveneiden markkinat voidaan jakaa edelleen esimerkiksi veneiden pituuden tai käyttötarkoituksen perusteella. Pienten, alle 5 metristen veneiden markkinoilla Bellan ja Brunswickin markkinaosuus on alhainen. Merkittäviä kilpailijoita pienten veneiden markkinoilla ovat muun muassa Suvi ja Terhi. Viraston kolmansilta osapuolilta saamien lausuntojen mukaan Bellalla on kuitenkin korkea markkinaosuus (noin 50 %) Suomessa esimerkiksi yli kuusi metrisissä katetuissa veneissä. Viraston selvitysten mukaan erityisesti isoja veneitä tuodaan ulkomailta Suomeen. Myöskään Brunswick ei valmista veneitään Suomessa. Ainakin tiettyjen venetyyppien osalta markkinat ovat todennäköisesti Suomea laajemmat. Virasto katsookin, että tuonti ja kotimaisten veneiden valmistus rajoittaa keskittymän markkinavoimaa isompien veneiden osalta Suomessa.

Brunswick valmistaa Bellan veneissä käytettäviä sisäperämoottoreita ja perämoottoreita. Bellan selvitysten mukaan Brunswickin markkinaosuus perämoottoreissa nousee [0–10] % siinä teoreettisessa tapauksessa, että kaikkiin Bellan perämoottorilla varustettaviin veneisiin asennettaisiin Brunswickin perämoottori. Sisäperämoottoreissa kasvu olisi vastaavasti [5–15] %. Merkittäviä Brunswickin kilpailijoita moottorimarkkinoilla ovat Volvo Penta, Honda, Suzuki ja Yamaha.

Yrityskaupan osapuolille ei yrityskaupan seurauksena synny sellaista markkina-asemaa, että järjestelyllä voitaisiin katsoa olevan lain tarkoittamia merkittäviä kilpailua rajoittavia vaikutuksia Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Tästä syystä relevanttien markkinoiden määrittely voidaan jättää tässä päätöksessä avoimeksi.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Oy Brunswick Finland sekä Raimo Sonninen hankkivat yhteisen määräysvallan Bella-Veneet Oy:ssä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.