30 päivän alimman hinnan ilmoittamisvelvollisuus ja ilmoittamistapa

Päivämäärä

27.3.2024

Diaarinumero

KKV/1390/14.08.01.05/2023

Osapuolet

Power Finland Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Power Finland Oy:n (jälj. Power) hinnanalennusmarkkinointiin verkkokaupassa, sosiaalisessa mediassa, painetussa tarjouskuvastossa, sanomalehdessä ja TV:ssä. Puutteita havaittiin Powerin 30 päivän alimman hinnan ilmoittamisessa sekä ilmoittamistavassa. Kuluttaja-asiamies katsoi Powerin menettelyn kuluttajansuojalain vastaiseksi. Power sitoutui vastaisuudessa menettelemään kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalaki 2 luku 7 § ja 11 §

Perustelut

Alimman hinnan ilmoittamisvelvollisuus hinnanalennusmarkkinoinnissa

Kuluttajansuojalain 2 luvun 11§:n mukaan markkinoitaessa tavaraa alennuksella tai alennettuun hintaan markkinoinnissa on ilmoitettava myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Säännöstä sovelletaan yrityksen myyntiväitteisiin siitä, että se on alentanut hintaa, jonka se veloittaa tavarasta. Merkitystä ei ole sillä, missä markkinointikanavassa hinnanalennusväite esitetään. Alimman hinnan ilmoittamisvelvollisuus lisää avoimuutta ja varmistaa, että kuluttajat saavat todellista hintaetua.

Stockmannin tarjouskuvastossa ilmoitettiin Powerin tuotteiden myyntihinta ja teksti: ”Hinta ennen kampanjaa xxx €*”. Kuvaston alalaidassa todettiin, että hinnat ennen kampanjaa on tarkistettu tiettynä päivämääränä. Kuluttaja-asiamies totesi, ettei kuvastossa viitattu millään tavoin alimpaan hintaan, jolla tavaraa oli markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Powerin Facebookissa julkaistulla videolla esiteltiin tarjoustuotteita. Videolla esiintynyt henkilö mainosti tuotteita hinnanalennusilmaisuin kuten ”nyt on tarjouksessa” sekä ilmoitti mainostetun tuotteen alennetun hinnan. Kuluttaja-asiamies totesi, ettei Facebook-mainoksessa viitattu millään tavoin alimpaan hintaan, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Alin hinta on ilmoitettava hinnanalennusta kuvaavien ilmaisujen yhteydessä. Tällaisia ilmaisuja ovat esimerkiksi ”tarjous”, ”hinta ennen kampanjaa” ja ”säästä”. Täten tarjouskuvastossa sekä Facebook- ja TV-mainonnassa olisi tullut ilmoittaa myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Edellä mainituin perusteluin kuluttaja-asiamies totesi, että Powerin hinnanalennusmarkkinointi, jossa jätettiin ilmoittamatta alin hinta, jolla tavaraa oli markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana, oli kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n vastaista. Kuluttaja-asiamies edellytti, että Power vastaisessa hinnanalennusmarkkinoinnissaan ilmoittaa 30 päivän alimman hinnan.

Alimman hinnan ilmoittamistapa printtimarkkinoinnissa

Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:ssä ei tarkenneta sitä, millä tavoin 30 päivän alin hinta tulee ilmoittaa. Koska kyseessä on yritykselle asetettu nimenomainen tiedonantovelvoite ja säännöksen tavoitteena on parantaa kuluttajien mahdollisuutta arvioida alennuksen edullisuutta ja myyjän yleistä hintatasoa, on alimman hinnan ilmoittamistapaan kiinnitettävä erityistä huomiota ja muistettava, ettei tiedon saaminen saa jäädä kuluttajan aktiivisuuden varaan.

Tiedonantovelvoitteiden täyttämisen selkeysvaatimusta tukee myös kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §, jonka mukaan markkinoinnissa ei saa jättää antamatta olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt. Pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa tietojen riittävyyttä otetaan huomioon tietojen mm. selkeys, ymmärrettävyys ja oikea-aikaisuus. Lain esitöiden mukaan yrityksen voidaan katsoa laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa, vaikka tiedot olisi annettu, mutta ne on annettu epäselvästi tai päätöksenteon kannalta liian myöhään (HE 32/2008 s.26.).

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttaa useita tekijöitä. Keskeisin näistä on pääsääntöisesti hinta, mutta myös hintaedun suuruudella on merkitystä. Alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana, on kuluttajalle olennainen tieto ja se on esitettävä selkeällä tavalla. Selkeyden vaatimus tarkoittaa muun muassa sitä, että alin hinta ilmoitetaan helppotajuisesti ja näkyvästi. Näin ollen hinnanalennusmarkkinoinnissa yrityksen on varmistettava, ettei kuluttajalle jää epäselväksi alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu alennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Powerin sanomalehti- ja tarjouskuvastomarkkinoinnissa esitettiin tavaran myyntihinta ja sen yläpuolella teksti ”Säästä xxx €”. Printtimainoksissa luki jokaisella sivulla teksti ”alennukset laskettu tarjousta edeltävästä alimmasta hinnasta 30 päivän aikana, joka on ollut saatavilla lehden painoonmeno ajankohtana”.  30 päivän alin hinta oli saatavilla vain sivun alalaitaan printatun verkkosivuviitteen takana.

Kuluttaja-asiamies totesi, että vaikka yritys voi päättää alimman hinnan ilmoittamistavan, on sen huolehdittava siitä, että hinnanalennusmarkkinoinnissa tavaran alin hinta on havaittavissa helposti ja vaivatta eikä tiedon saaminen ole riippuvainen kuluttajan omasta aktiivisuudesta. Alimpana hintana on ilmoitettava hinta, jolla tavaraa on tosiasiassa markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Printtimainonnassa 30 päivän alimman hinnan esittäminen ohjaamalla kuluttaja yrityksen verkkosivuille oli vastoin tätä vaatimusta.

Edellä mainituin perusteluin Powerin printtimediassa julkaistu hinnanalennusmarkkinointi, jossa ei ilmoitettu alinta hintaa, jolla tavaraa oli tosiasiassa markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana ja jossa alin hinta ilmoitettiin ohjaamalla kuluttaja Powerin verkkosivuille, oli  kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n ja 11§:n vastaista. Kuluttaja-asiamies edellytti, että Power vastaisessa hinnanalennusmarkkinoinnissaan ilmoittaa tosiasiallisen 30 päivän alimman hinnan selkeällä tavalla.

Alimman hinnan ilmoittamistapa verkkomarkkinoinnissa

Powerin verkkokaupan kategoria- ja tuotesivulla esitettiin tarjoustuotteen myyntihinta ja sen yläpuolella teksti ”Säästä xxx €”. Näiden alapuolelle oli sijoitettu painike, jossa luki ”Aiempi hinta”. Tätä klikkaamalla kuluttajalle avautui teksti: ”Alin hinta 30 pv aikana ennen kampanjaa: XXX €.”

Kuluttaja-asiamies viittasi edellä esitettyyn 30 päivän alimman hinnan ilmoittamistavasta ja totesi, että verkossa julkaistavassa hinnanalennusmarkkinoinnissa alimman hinnan on oltava esillä, eikä sitä voi sijoittaa esimerkiksi linkin taakse. Näin on siksi, että kuluttajan on saatava alin hinta tietoonsa silmäillessään hinnan alennusilmoitusta ilman eri toimenpiteitä, kuten painikkeen klikkausta.

Edellä mainituin perusteluin Powerin  hinnanalennusmarkkinointi, jossa alin hinta, jolla tavaraa oli markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana, esitettiin linkin takana, oli kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n vastaista. Kuluttaja-asiamies edellytti, että Power vastaisessa hinnanalennusmarkkinoinnissaan ilmoittaa 30 päivän alimman hinnan selkeällä tavalla.