30 päivän alimman hinnan ilmoitusvelvollisuus sekä uutuustuotteet hinnanalennusmarkkinoinnissa ja tarjouskampanjoiden kesto

Päivämäärä

16.01.2024

Diaarinumero

KKV/426/14.08.01.05/2023

Osapuolet

Elisa Oyj

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Elisa Oyj:n (jälj. ”Elisa”) alennusmarkkinointiin. Elisan verkkokaupan alennusosion etusivulla tavaroiden hinnanalennusilmoitusten yhteydessä ei ollut esitetty 30 päivän alinta hintaa. Elisan verkkokaupan alennusosion tuotesivuilla hinnanalennusilmoituksissa kuluttajansuojalain mukainen 30 päivän alin hinta sekä ilmoitettu euromääräinen hinnanalennus oli määritetty virheellisesti. Kuluttaja-asiamiehen mukaan Elisan alennusmarkkinointi oli näin ollen kuluttajansuojalain vastaista. Kuluttaja-asiamies myös edellytti, ettei Elisa markkinoi uutuustuotteita hinnanalennusilmaisuilla sekä toi esiin tarjouskampanjoiden kestoon liittyvät rajoitteet. Elisa sitoutui vastaisuudessa menettelemään kulut-taja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalaki 2 luku 1 §, 3 §, 6 §, 7 § ja 11§

Perustelut

Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukaisen 30 päivän alimman hinnan ilmoittamisvelvollisuus

Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukaan markkinoitaessa tavaraa alennuksella tai alennettuun hintaan markkinoinnissa on ilmoitettava myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Pykälän esitöiden mukaan säännös soveltuu esimerkiksi tilanteisiin, joissa tavaraa koskeva hinnanalennus ilmoitetaan euromääräisesti, prosentuaalisesti, sanallisesti tai numeraalisesti. (HE 14/2022 vp, s.70)

Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n soveltamisen osalta merkityksellistä on sekä mainoksen kuluttajalle muodostama kokonaiskäsitys hinnanalennuksesta että elinkeinonharjoittajan todellinen menettely. Jotta 30 päivän alinta hintaa ei tarvitsisi ilmoittaa, tulee menettelyllisestikin kyseessä olla jokin muu kuin hinnanalennus elinkeinonharjoittajan aiemmin tavarasta perimästä hinnasta.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukaisen tiedon antamistavasta ei ole laissa nimenomaisia vaatimuksia. Kuluttaja-asiamies kuitenkin katsoi, että 30 päivän alin hinta on kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukainen olennainen tieto, joka on annettava kuluttajalle selkeästi, ymmärrettävästi ja oikea-aikaisesti. Pykälän esitöiden mukaan elinkeinonharjoittajan voidaan katsoa laiminlyöneen 1 momentin mukainen tiedonantovelvollisuutensa, vaikka tiedot olisi annettu, mutta ne on annettu epäselvästi tai päätöksenteon kannalta liian myöhään. (HE 32/2008 vp, s. 26)

Elisan verkkokaupan alennussivuston etusivulla tuotekuvan yhteyteen oli merkitty tavaran sen hetkinen myyntihinta ja sen alapuolella esimerkki osamaksun kuukausierästä. Tuotekuvan ylälaidassa oli korostettuna teksti, jossa ilmoitettiin euromääräisestä säästöstä. Tieto tavaran kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukaisesta 30 päivän alimmasta hinnasta oli sijoitettu tuotekuvan alla olevan linkin taakse, joka johti tuotesivulle.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukainen 30 päivän alin hinta on ilmoitettava hinnan alennusta kuvaavien ilmausten yhteydessä. Kuluttaja-asiamies totesi, että Elisan verkkokaupan alennussivustojen etusivulla ollut ilmoitus oli kuluttajansuojalaissa tarkoitettua markkinointia alennuksella. Kuluttaja-asiamies katsoi, että koska Elisan alennussivulla on esitetty euromääräinen alennusilmaus, tulee sen yhteydessä esittää myös kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukainen 30 päivän alin hinta. Elisan verkkokaupan alennussivuston etusivulla ei kuitenkaan ollut merkittynä alennettujen tavaroiden kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukaista alinta hintaa. Asian arvioinnissa ei voida antaa merkitystä kuluttajan mahdollisille etukäteistiedoille tavaroista. Lisäksi se, että tieto on annettu kuluttajalle ainoastaan tuotesivulla, ei ollut riittävää ottaen huomioon kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n vaatimuksen tiedon antamisesta selkeästi, ymmärrettävästi ja oikea-aikaisesti.

Näin ollen kuluttaja-asiamies katsoi, että Elisan menettely, jossa kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukaista 30 päivän alinta hintaa ei ilmoitettu alennusilmoituksen yhteydessä alennusten etusivulla, vaan pelkästään tuotesivulla, on ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n ja kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n vastaista. Kuluttaja-asiamies edellytti, että Elisa sitoutuu vastaisuudessa ilmoittamaan kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukaisen 30 päivän alimman hinnan alennusilmaisujen yhteydessä.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukaisen hinnan määrittäminen ja euromääräisen alennuksen laskeminen

Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:ssä todetaan, että ilmoittamisvelvollisuus tavaran alennusmarkkinoinnissa koskee hintaa, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aika-na.

Elisan verkkokaupassa kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukainen hinta oli merkitty alennustuotteen tuotesivulle. Tavaran myyntihinta on merkitty näkyvästi ja sen alle on merkitty ”norm.” hinta, euromääräinen alennus sekä niiden alla ”Alin hinta viimeisen 30 päivän aikana”. Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan useissa tavaroissa myyntihinta sekä alin hinta viimeisen 30 päivän aikana ovat olleet samat. Kuluttaja-asiamies totesi, että kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukainen hinta tarkoittaa hinnanalennuskampanjaa edeltäneiden 30 päivän alinta hintaa eikä tarkasteluhetkestä 30 päivän ajalta taaksepäin määritettyä alinta hintaa.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 § vaikuttaa myös alennuksen laskemiseen. Pykälän taustalla olevan hintamerkintädirektiivin artiklan soveltamista koskevassa komission tiedonannossa todetaan, että hinnanalennus on esitettävä käyttäen viitearvona ilmoitettua ’aiempaa’ hintaa, eli ilmoitetun prosenttialennuksen on perustuttava 6 a artiklan mukaisesti määritettyyn ’aiempaan’ hintaan. (2021/C 526/02), s. 135) Myös kuluttaja-asiamiehen linjauksessa on samanlainen tulkinta (kuluttaja-asiamiehen linjaus Alennus- ja edullisuusilmaisut markkinoinnissa).

Elisan verkkokaupassa tavaroiden alennuksen suuruus on ilmoitettu euromääräisesti sekä alennus-sivustolla, että tuotesivulla. Elisan kuluttaja-asiamiehelle toimittaman selvityksen mukaan alennus oli laskettu normaalihinnan ja kampanjaluonteisesti käytetyn tarjoushinnan erotuksena.

Kuluttaja-asiamies totesi, että Elisan menettelyt, joissa kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukainen alin hinta oli määritetty tarkasteluhetkestä 30 päivää taaksepäin ja alennuksen suuruus oli laskettu normaalihinnan ja kampanjaluonteisesti käytetyn tarjoushinnan erotuksena, olivat kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n vastaisia. Kuluttaja-asiamies edellytti, että Elisa sitoutuu ilmoittamaan markkinoinnissaan alennusilmaisujen yhteydessä kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukaisen 30 päivän alimman hinnan hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän ajalta.

Uutuustuotteet sekä tarjouskampanjoiden kesto alennusmarkkinoinnissa

Kuluttaja-asiamies keskusteli Elisan kanssa myös ns. uutuustuotteiden alennusmarkkinoinnista sekä alennus- ja tarjouskampanjoiden kestosta.

Kuluttaja-asiamies muistutti, että uutuustuotteita ei ole sallittua markkinoida alennusilmoituksella, sillä käytännössä tavaralle ei ole mahdollista tällöin määrittää alinta hintaa, jolla sitä on markkinoitu edeltävän 30 päivän aikana. Tarjousilmaisut sen sijaan ovat sallittuja, mikäli ne eivät ole myöskään kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaisia. Tarjousilmaisuissa ei siis saa käyttää totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja ja markkinoinnissa käytetyt väitteet on myös kyettävä perustelemaan ja näyttämään toteen.

Kuluttaja-asiamies muistutti Elisaa myös tarjouskampanjoiden kestosta. Tarjouskampanjoita ei voi käyttää toistuvasti siten, että kuluttajien käsitys hintojen normaalitasosta hämärtyy. Tällöin menettely muodostuu harhaanjohtavana kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaiseksi. Kuluttaja-asiamiehen linjauksessa (Alennus- ja tarjousilmaisut markkinoinnissa) todetaan, että hyödyke voi olla tarjouksessa korkeintaan yhden kuukauden ja samaa hyödykettä koskevat tarjoukset eivät voi toistua peräjälkeen.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Elisa sitoutuu pidättäytymään ns. uutuustuotteiden markkinoinnista alennusilmaisuilla, jotka kuuluvat kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n soveltamisalaan. Lisäksi Elisa ilmoitti ottavansa jatkossakin huomioon tarjouskampanjoiden kestoa koskevat vaatimukset kuluttajansuojalain 2 luvun 6 pykälän mukaisesti.