Aikakauslehtien etämyynti, markkinointi ja sopimusehdot

Päivämäärä

13.12.2019

Diaarinumero

KKV/70/14.08.01.05/2018

Osapuolet

Otavamedia Oy

Tiivistelmä

Otavamedia Oy:n (jäljempänä ”Otavamedia”) aikakausilehtien etämyynnissä, markkinoinnissa ja sopimusehdoissa ilmeni puutteita. Ongelmat liittyivät erityisesti aikakausilehtien puhelinmyyntiin ja verkkokauppaan. Kuluttaja-asiamies edellytti, että yritys antaa markkinoinnissaan oikean kuvan tarjotusta tilauksesta. Kuluttajille tulee kertoa selkeästi lehtitilauksen mahdollisesta kestotilausluonteesta, määräaikaisuudesta, tarjousjakson jälkeisistä kokonaiskustannuksista ja irtisanomisehdoista. Lisäksi kuluttaja-asiamies huomautti, että toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta pitää päästä irti kuluitta viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen irtisanomisesta, eikä irtisanomista saa sitoa laskutusjaksoon. Lisäksi kuluttaja-asiamies totesi, että elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle tieto mahdollisuudesta ja tavoista saattaa riita kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi. Otavamedia sitoutui tekemään kuluttaja-asiamiehen edellyttämät muutokset toimintaansa.

Sovelletut säännökset

Ksl 2 luvun 1 §, 6 §7 §8 b §, 9 §
Ksl 3 luvun 1 §
Ksl 6 luvun 9 §12 §13 §14 §15 §16 §

Perustelut

Verkkokaupassa ennen tilauksen tekemistä annettavat tiedot

Tilausehtojen esittäminen verkkokaupassa

Kuluttajansuojalaissa säädetään niistä ennakkotiedoista, jotka etämyynnissä on annettava. Tiedot on annettava selkeästi ja ymmärrettävästi. Jos sähköisesti tehtävässä sopimuksessa kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus, kuluttajalle on lain mukaan ilmoitettava selkeästi ja välittömästi ennen tilauksen tekemistä seuraavat tiedot:

 • kulutushyödykkeen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ottaen huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin;
 • kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida laskea etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet;
 • tarvittaessa kulutushyödykkeen kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut tai, jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto siitä, että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua;
 • tarvittaessa sopimuksen kesto tai, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jatketaan automaattisesti, sen päättämistä koskevat ehdot
 • tarvittaessa kuluttajan sopimusvelvoitteiden vähimmäiskesto.

Elinkeinonharjoittajan on myös varmistettava, että kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Elinkeinonharjoittajan vastuulla on tarvittaessa näyttää, että tiedot on annettu tai asetettu kuluttajan saataville. Tietojen antaminen voidaan varmistaa esimerkiksi niin, että kuluttaja ei voi tehdä tilausta ennen kuin hän on avannut ennakkotiedot sisältävät sopimusehdot tai tietoisesti ohittanut ne.

Toisaalta kuluttajansuojalaissa kielletään olennaisten tietojen antamatta jättäminen ja todetaan nimenomaisesti, että arvioitaessa tietojen riittävyyttä otetaan huomioon tietojen selkeys, ymmärrettävyys ja oikea-aikaisuus. Elinkeinonharjoittajan voidaan katsoa laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa, vaikka tiedot olisi annettu, mutta ne on annettu epäselvästi tai päätöksenteon kannalta liian myöhään. Sopimuksen osaksi tulevaksi tarkoitetut ja kuluttajaa velvoittavat ehdot ovat sellaisia olennaisia tietoja, jotka tulee antaa selkeästi, ymmärrettävästi ja oikea-aikaisesti.

Koska Otavamedian lehtien tilausprosessissa voitiin edetä niin, että ehdot jäivät helposti kokonaan huomaamatta, Otavamedian menettely oli kuluttajansuojalain vastaista.

Tieto kulutushyödykkeen hinnasta ja sopimuksen kestosta

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalle on annettava ennen etämyyntisopimuksen tekemistä selkeästi ja ymmärrettävästi tiedoksi kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida laskea etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet.

Lain esitöissä on todettu, että kun kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus tai toistuvia suorituksia sisältävä sopimus, kokonaishinnan on sisällettävä kokonaiskustannukset laskutusjaksoa kohden. Jos kyse on esimerkiksi lehtitilauksesta, jossa laskutuskausi on puoli vuotta, elinkeinonharjoittajan tulee ilmoittaa laskutusjakson kokonaishinta.

Lehtien tilaussivulta ei käynyt selkeästi ja ymmärrettävästi ilmi tilauksen hinta. Tiedot sopimuksen kestosta ja hinnasta oli kerrottu ilmauksin, joista jäi epäselväksi, onko kyse kokonaisuudessaan kestotilauksesta, jonka ensimmäiset 4 kk maksaa 43,90 €. Kuluttajalle ei annettu lainkaan tietoa siitä, mitä tilaus maksaa ensimmäisten 4 kk:n jälkeen. Tilauksen normaalihinnaksi oli ilmoitettu 87,90 €, mutta tämänkin osalta oli jätetty kertomatta, mitä ajanjaksoa hinta koski. Myöskään tilaussivun alareunassa olevassa tekstissä ei kerrottu tilauksen hintaa 4 kk:n jälkeen, vaan tekstissä todettiin, että tilaus jatkuu edullisena kestotilauksena kulloinkin voimassa olevaan tilaushintaan.

Jos sopimus on voimassa vielä tarjousjakson jälkeen, tulee myös tarjousjakson jälkeisen laskutusjakson normaalit kokonaiskustannukset ilmoittaa kuluttajalle. Jos markkinoinnissa ei ilmoiteta toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen osalta tarjousjakson jälkeistä, laskutusjakson normaalia kokonaishintaa, tietoa lehtitilauksen hinnan määräytymisen perusteista ei anneta kuluttajalle laissa edellytetyllä tavalla. Jos markkinoinnissa annetaan kuluttajalle ainoastaan tieto tarjousjakson hinnasta, johtaa se lisäksi kuluttajaa harhaan ja on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.

Kuluttajalle on annettava ennen etämyyntisopimuksen tekemistä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla sekä välittömästi ennen kuin kuluttaja tekee tilauksensa tietoa sopimuksen kestosta.

Kuluttajansuojalain mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa jättää kertomatta olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt. Arvioitaessa tietojen riittävyyttä otetaan huomioon tietojen selkeys, ymmärrettävyys ja oikea-aikaisuus, käytettyyn viestimeen liittyvät rajoitteet sekä elinkeinonharjoittajan muut toimenpiteet olennaisten tietojen antamiseksi kuluttajille. Elinkeinonharjoittajan voidaan katsoa laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa, vaikka tiedot olisi annettu, mutta ne on annettu epäselvästi tai päätöksenteon kannalta liian myöhään.

Lehtien tilaussivulta ei käynyt selkeästi ja ymmärrettävästi ilmi, millainen sopimus on kyseessä ja näin Otavamedian menettely verkkokaupassa oli sopimuksen kestoa ja kokonaishintaa koskevien tietojen osalta kokonaisuutena arvioiden kuluttajansuojalain vastaista.

Peruuttamisoikeus ja siitä kertominen

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

Digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti voidaan aloittaa ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä vain, jos kuluttaja on antanut siihen nimenomaisen ennakkosuostumuksensa. Kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan pyynnöstä tai suostumuksesta ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa.

Kuluttajansuojalaissa ei kuitenkaan suoraan säännellä sitä, miten peruuttamisoikeus määräytyy, kun kyse on tavaran ja digitaalisen sisällön ns. sekasopimuksesta. Kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin (2011/83/EU) mukaan ”kauppasopimuksella” tarkoitetaan sopimusta, jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan kuluttajalle tavaran omistusoikeuden ja kuluttaja maksaa tai sitoutuu maksamaan tavaran hinnan, mukaan lukien sopimukset, jotka koskevat sekä tavaroita että palveluja; ja ”palvelusopimuksella” tarkoitetaan muuta sopimusta kuin kauppasopimusta, jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja suorittaa tai sitoutuu suorittamaan kuluttajalle palvelun ja kuluttaja maksaa tai sitoutuu maksa-maan palvelun hinnan. Digitaalista verkkosisältöä toimittamista koskevia sopimuksia ei nimenomaisesti määritellä, mutta direktiivin johdanto-osan 19 kappaleessa selitetään, ettei niitä olisi direktiiviä sovellettaessa pidettävä kauppa- eikä palvelusopimuksina. Direktiiviä koskevassa ohjeasiakirjassa todetaan puolestaan, että kukin sekasopimus olisi luokiteltava todellisen päätarkoituksensa perusteella. Analogiaan pohjautuen kuluttaja-asiamies katsoi, että tavaraa ja digitaalista sisältöä sisältävän sopimuksen peruuttamisoikeus määräytyy vastaavasti sopimuksen päätarkoituksen perusteella.

Mikäli kyse on painetun lehden ja digilehden yhteistilauksesta ja mikäli sopimuksen päätarkoitukseksi voidaan katsoa olevan painetun lehden tilauksen, kuluttajan peruuttamisoikeuden sisältö määräytyy tavaran kauppaa koskevien säännösten mukaan. Päätarkoitusta arvioitaessa huomioon otetaan mm. markkinointi- ja myyntitilanne eli se, kumman lehtiversion hankkimisesta kuluttajan kanssa pääosin sovitaan ja mille painotuksille markkinointi rakentuu. Mikäli digilehti on katsottavissa enemmän lisäeduksi, kuluttajalle on annettava tehdyn yhdistelmätilauksen osalta tavaran kauppaa koskeva peruuttamisoikeus eli kuluttajalle on annettava peruuttamisoikeus 14 vrk ensimmäisen lehden vastaanottamisesta.

Otavamedia markkinoi yhdistelmätilauksia niin, että pääosassa voitiin todeta olevan painetun lehden myyminen. Otavamedian yhdistelmätilauksia koskeva peruuttamisehto, jossa ei annettu 14 vuorokauden peruuttamisoikeutta, oli kuluttajansuojalain vastainen.

Koska lehtien tilausprosessissa voitiin edetä niin, että ehdot jäävät helposti kokonaan huomaamatta, peruuttamisoikeutta koskevia ennakkotietoja ei annettu kuluttajansuojalain vaatimalla tavalla selkeästi ja ymmärrettävästi, oli Otavamedian menettely kuluttajansuojalain vastaista.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti Otavamedian huomiota myös siihen, että jos elinkeinonharjoittaja laiminlyö velvollisuuttaan antaa kuluttajalle peruuttamisoikeutta koskevat tiedot, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua taikka, jos elinkeinonharjoittaja korjaa puutteen tänä aikana, 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja sai nämä tiedot.

Elinkeinonharjoittajan on huolehdittava siitä, että kuluttaja kykenee käyttämään tehokkaasti lakisääteisiä oikeuksiaan, kuten peruuttamisoikeutta. Elinkeinonharjoittajan toimien ei tule vaikeuttaa näiden oikeuksien käyttämistä. Tällaista vaikeuttamista on pidettävä kuluttajansuojalain kieltämänä sopimattomana menettelynä. Tehokkaiden yhteydenottokanavien puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja jättää elinkeinonharjoittajan toimien seurauksena käyttämättä lakisääteisiä oikeuksiaan. Lisäksi kuluttajansuojalain mukaan on kiellettyä hankaloittaa kuluttajan lakiin perustuvien oikeuksien käyttöä.

Kuluttaja-asiamies on aiemmassa ratkaisukäytännössään katsonut kuluttajansuojalain vastaiseksi sellaisen asiakassuhteen menettelyn, jossa lakisääteisten oikeuksien käyttäminen on rajattu ainoastaan yhteen asiakaspalvelukanavaan, tai kuluttajia on ohjeistettu käyttämään niitä ainoastaan yhdessä asiakaspalvelukanavassa, vaikka yrityksellä olisi ollut muissa asioissa useita yhteydenottokanavia käytössään. Menettelyllä on tällöin tarpeettomasti hankaloitettu kuluttajien oikeuksien käyttöä.

Kuluttajan tulee siten voida peruuttaa sopimus samoissa kanavissa, missä hän voi tehdä sopimuksen. Lisäksi on huomattava, että kun elinkeinonharjoittaja tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden ilmoittaa peruutuksesta verkkosivustonsa kautta, elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava tällä tavoin toimitetun peruuttamisilmoituksen saapumisesta kuluttajalle viipymättä pysyvällä tavalla.

Irtisanomisehdot ja irtisanomisajan pituus

Kuluttajansuojalaissa kielletään elinkeinonharjoittajaa käyttämästä kuluttajan kannalta kohtuuttomia sopimusehtoja. Kirjalliset sopimusehdot on aina laadittava selkeästi ja ymmärrettävästi. Epäselvät sopimusehdot voivat muodostua lain tarkoittamalla tavalla kohtuuttomiksi.

Laskutuskauden pituus ja toistaiseksi voimassa oleva sopimuksen irtisanomisaika ovat juridisesti täysin erillisiä asioita, eikä niitä tule sekoittaa toisiinsa. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika ei saa olla kohtuuttoman pitkä. Pisimpänä kohtuullisena irtisanomisaikana voidaan kuluttaja-asiamiehen vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan pitää 30:tä päivää tai kalenterikuukautta, jolloin irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Irtisanomisajan pituus ei saa olla riippuvainen laskutusjakson pituudesta. Sopimuksen päättämisessä ja laskutuksessa on kysymys eri asiakokonaisuuksista.

Otavamedian sopimusehdot olivat irtisanomista koskevilta osin epäselvät. Tilauksen irtisanomisesta ja peruuttamisesta oli ehdoissa annettu myös ristiriitaista tietoa, ja peruuttamisen vaikutus kuluttajan maksuvelvollisuuteen toimitettujen lehtien osalta jäi epäselväksi.

Kuluttajalle on annettava ennen etämyyntisopimuksen tekemistä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla sekä välittömästi ennen kuin kuluttaja tekee tilauksensa sopimuksen päättämistä koskevat ehdot, jos sähköisesti tehtävässä sopimuksessa asetetaan kuluttajalle maksuvelvollisuus. Riittävää ei ole, että tiedot esitetään linkin avulla.

Otavamedian irtisanomisaikaa koskevia sopimusehtoja ja niiden soveltamista koskevia menettelyitä oli pidettävä kokonaisuutena arvioiden kuluttajien kannalta kohtuuttomina ja etämyynnin ennakkotietoja koskevien säännösten vastaisina.

Irtisanomisilmoituksen tekeminen ja asiakaspalvelun saavutettavuus

Otavamedian menettelytavat olivat epäselvät irtisanomisen osalta esimerkiksi siltä osin, missä tilanteissa kuluttajan oli tehtävä irtisanominen puhelimitse. Kuluttaja-asiamies on ratkaisukäytännössään katsonut kuluttajansuojalain vastaiseksi sellaisen asiakassuhteen menettelyn, jossa esimerkiksi sopimuksen irtisanominen on rajattu ainoastaan yhteen asiakaspalvelukanavaan, tai kuluttajia on ohjeistettu irtisanomiseen ainoastaan yhdessä asiakaspalvelukanavassa, vaikka yritys tarjoaisi kuluttajille muissa asioissa useita yhteydenottokanavia. Menettelyllä on tällöin tarpeettomasti hankaloitettu kuluttajien oikeutta irtisanoa sopimus.

Epäselviä ehtoja pidetään myös kuluttajan kannalta kohtuuttomina. Saamatta täysin käsitystä siitä miten Otavamedian sopimuksen voi irtisanoa, kuluttaja-asiamies totesi, ettei Otavamedia voi missään tilanteessa rajata irtisanomista vain puhelimitse tehtäväksi, koska kuluttaja voi myös tehdä lehtitilauksen muissa kanavissa.

Kuluttajan on pystyttävä käyttämään tehokkaasti lakisääteisiä oikeuksiaan. Kuluttajien oikeuksien käytön hankaloittamista pidetään kuluttajansuojalain vastaisena menettelynä. Lisäksi menettely, jolla pyritään tarpeettomasti hankaloittamaan kuluttajien sopimukseen tai lakiin perustuvien oikeuksien käyttöä, on omiaan muodostumaan kuluttajansuojalaissa kielletyksi aggressiiviseksi menettelyksi.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti Otavamedian huomiota siihen, että sopimuksen irtisanomisen tulee olla kuluttajille yksinkertaista, helppoa ja maksutonta ja ohjeistuksen sen tekemiseen selkeää ja totuudenmukaista.

Puhelinmyynnissä annettavat ennakkotiedot

Kuluttaja-asiamies kiinnitti lisäksi huomiota Otavamedian puhelinmarkkinointiin.

Kuluttajansuojalaissa säädetään niistä tiedoista, jotka elinkeinonharjoittajan tulee antaa kuluttajalle ennen etämyyntisopimuksen tekemistä. Laissa on listaus niistä tiedoista, jotka on annettava kyseisellä etäviestimellä silloin, jos etämyyntisopimus tehdään etäviestimellä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa tietojen näyttämiseen. Puhelinta voidaan pitää tällaisena rajoitettuna etäviestimenä ja silloin elinkeinonharjoittajan tulee antaa puhelimessa vähintään seuraavat tiedot:

 • kulutushyödykkeen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ottaen huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin;
 • elinkeinonharjoittajan nimi;
 • kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida laskea etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet;
 • tarvittaessa kulutushyödykkeen kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut tai, jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto siitä, että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua;
 • tarvittaessa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt;
 • tarvittaessa sopimuksen kesto tai, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jatketaan automaattisesti, sen päättämistä koskevat ehdot.

Otavamedian puhelinmyynnissä kuluttajille annettu tieto sopimuksen kestosta oli harhaajohtavaa. Kuluttajat luulivat solmineensa lyhyen ja kiinteähintaisen määräaikaisen lehden tilaamista koskevan sopimuksen, joka päättyy automaattisesti tarjousjakson loputtua tai kirjakerhon osalta tehneensä vain sopimuksen näytekirjan ja/tai tilaajalahjan hankinnasta. Sopimuksen kestosta välittyvä viesti oli siinä määrin ristiriitainen, että se muodostui sellaiseksi kuluttajansuojalaissa tarkoitetuksi harhaanjohtavaksi tiedoksi, joka oli omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja olisi tehnyt ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.

Kun on kysymys toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta, jota markkinoidaan tarjousjaksolla, tulee kuluttajan huomiota erityisesti kiinnittää tilauksen kestotilausluonteeseen. Sopimuksen kestosta on kerrottava aina ennen sopimuksen tekemistä etäviestimelle soveltuvalla tavalla selkeästi ja ymmärrettävästi. Jos markkinointi on tosiasiassa ollut määräaikaisen tilauksen markkinointia, kuluttaja on voinut perustellusti olettaa tilauksen päättyvän ilman, että hänen tarvitsisi ryhtyä erikseen toimenpiteisiin. Edellä mainituilla perusteilla Otavamedian puhelinmarkkinointi oli sopimuksen kestoa koskevien tietojen osalta kokonaisuutena arvioiden kuluttajansuojalain vastaista.

Tilausvahvistuksessa annettavat tiedot

Kuluttajansuojalain mukaan elinkeinonharjoittajan on etämyynnissä toimitettava kuluttajalle vahvistus tehdystä sopimuksesta kohtuullisessa ajassa etämyyntisopimuksen tekemisestä ja viimeistään tavaroiden luovutusajankohtana tai ennen kuin palvelun suorittaminen aloitetaan. Vahvistus on toimitettava pysyvällä tavalla, ja siihen tulee sisältyä kaikki laissa tarkoitetut tiedot sekä peruuttamislomake ja -ohje, jollei elinkeinonharjoittaja ole toimittanut näitä kuluttajalle pysyvällä tavalla jo aiemmin.

Otavamedian selvityksen ohessa toimittama tilausvahvistus ei sisältänyt kaikkia kuluttajansuojalain mukaisia tietoja. Tilausvahvistuksesta puuttui tieto tilauksen hinnasta 6 kk:n tarjousjakson jälkeen ja tieto mahdollisuudesta ja tavoista saattaa riita kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi. Otavamedian menettely oli siten kuluttajansuojalain vastaista.

Tiedon antaminen riidanratkaisuelimestä

Kuluttajansuojalain mukaan elinkeinonharjoittajan on pidettävä verkkosivuillaan kuluttajien saatavissa helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi tieto vähintään yhdestä sellaisesta riidanratkaisuelimestä, joka on ilmoitettu kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä Euroopan Unionin asetuksen ja direktiivin (EY 2006/2004 ja 2013/11/EU) mukaisesti Euroopan komissiolle ja joka on toimivaltainen käsittelemään elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä riita-asioita. Sivustolla on oltava riidanratkaisuelimen verkkosivuston osoite. Vastaavat tiedot on mainittava myös elinkeinonharjoittajan laatimissa ja kuluttajalle annettavissa vakioehdoissa.

Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle tieto mahdollisuudesta ja tavoista saattaa riita kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi. Elinkeinonharjoittajalla on myös velvollisuus antaa verkkosivuillaan ja vakiosopimusehdoissaan kuluttajille tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa.

Otavamedian tilausehtojen lopussa oleva lause ”Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta” ei riittänyt täyttämään asetettuja vaatimuksia, koska ehdoista puuttui lautakunnan verkkosivujen osoite. Koska Otavamedian verkkosivut ja tilausvahvistus eivät sisältäneet tietoa mahdollisuudesta ja tavoista saattaa riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, Otavamedian menettely oli kuluttajansuojalain vastaista.