Alustan vastuu ja harhaanjohtava markkinointi

Päivämäärä

30.8.2019

Diaarinumero

KKV/1009/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Oy SRG Finland Ab (autot.supersaver.fi)

Tiivistelmä

Oy SRG Finland Ab:n ylläpitämällä autojen vuokrauspalvelun hintavertailua tarjoavalla autot.supersaver.fi -sivustolla Oy SRG Finland Ab antoi harhaanjohtavaa tietoa kuluttajalle, kun sivustolla ei annettu riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi tietoa sopimuskumppanina toimivasta elinkeinonharjoittajasta ja lisäksi sivustolla markkinoitiin totuudenvastaisesti edullisuutta. Kuluttaja-asiamies kiinnitti yhtiön huomiota siihen, että palvelualustan ylläpitäjän vastuulla on tarjota alustallaan riittävät tiedot kuluttajan päätöksenteon tueksi. Oy SRG Finland Ab sitoutui muuttamaan toimintaansa kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 1 luvun 1 §,  5 §
Kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §, 5 §, 6 §, 7 §, 16 §

Perustelut

Oy SRG Finland Ab tarjosi ylläpitämällään autot.supersaver.fi -sivustolla autonvuokrauspalvelun hintavertailutoimintoa, jonka palveluntarjoajana toimi Oy SRG Finland Ab:sta erillinen markkinapaikka rentalcars.com. Oy SRG Finland Ab toimi siten ainoastaan palvelualustan ylläpitäjänä toisen elinkeinonharjoittajan toimiessa kuluttajan sopimuskumppanina.

Harhaanjohtava tieto sopimuskumppanista

Kuluttaja-asiamies arvioi, että Oy SRG Finland Ab:n ylläpitämä autot.supersaver.fi -sivusto antoi kuluttajille harhaanjohtavan kokonaiskuvan siitä, mikä taho toimii kuluttajan sopimuskumppanina. Sivustolle oli sijoitettuna Supersaver-logo ja esimerkiksi mahdollisuus kirjautua Supersaver -käyttäjätilille. Lisäksi sivusto muistutti ulkoisesti muita yhtiön ylläpitämiä Supersaver -sivustoja, joilla elinkeinonharjoittaja myy esimerkiksi lentoja. Kyseisten muiden Supersaver-sivustojen tarjoamien hyödykkeiden osalta Oy SRG Finland Ab toimi kuluttajan sopimuskumppanina toisin kuin kyseessä olevassa autonvuokrauspalvelussa.

Lisäksi ainoastaan Oy SRG Finland Ab:n yhteystiedot oli annettu auto.supersaver.fi -sivuston etusivulla ja ”vuokraa auto halvemmalla Supersaverilla” -teksti oli sijoitettu etusivulle ja liitetty Supersaverin tietoihin. Markkinapaikan ylläpitäjä rentalcars.com oli mainittu ainoastaan pienellä fontilla sivuston alareunassa, joten tosiasiallisen palveluntarjoajan tiedot oli siten esitetty sivustolla huomattavasti epäselvemmällä tavalla kuin alustan ylläpitäjän.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n ja 7 §:n mukaan markkinoinnissa ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja tai jättää olennaisia tietoja antamatta. Kuluttajansuojalain mukaan harhaanjohtava tieto voi koskea esimerkiksi elinkeinonharjoittajan tai hänen edustajansa henkilöllisyyttä. Kuluttajansuojalain esitöissä (HE 32/2008) on todettu, että elinkeinonharjoittajan voidaan katsoa rikkovan velvoitettaan antaa olennaiset tiedot, mikäli tieto on annettu epäselvässä muodossa.

Sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskevan direktiivin ohjeasiakirjan (Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Ohjeet sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin 2005/29/ey täytäntöönpanoa ja soveltamista varten) sivulla 63 todetaan, että käyttäytymistaloudesta saadut tiedot osoittavat, että annettujen tietojen sisällön lisäksi myös tietojen esitystavalla voi olla huomattava vaikutus siihen, miten kuluttajat reagoivat tietoihin. Tiedot on näin ollen esitettävä sellaisella tavalla, että kuluttajalla on aidosti mahdollisuus ymmärtää ne. Kun arvioidaan annettujen tietojen selkeyttä, huomio tulee kiinnittää kokonaiskuvaan, jonka kuluttaja saa sekä siihen, miten tämä kokonaiskuva on omiaan vaikuttamaan kuluttajan päätöksentekoon.

Tieto sopimuskumppanista on kuluttajalle ensiarvoisen tärkeää. Mikäli kuluttajalle ei anneta tietoa sopimuskumppanista selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, heikentää tämä kuluttajan mahdollisuuksia tehdä perusteltu ostopäätös. Erityisesti kuluttajan oikeudellisen aseman kannalta esimerkiksi reklamaatiotilanteissa on tärkeää, että kuluttajalle on ilmoitettu selvällä tavalla sen tahon henkilöllisyys, jonka kanssa kuluttaja tekee sopimuksen. Markkinointi ei saa jättää epäselvyyttä vastuullisesta tahosta ongelmatilanteissa.

Kuluttaja-asiamies totesi, että sivuston antaessa harhaanjohtavan kuvan sopimuskumppanista, liittyy elinkeinonharjoittajan menettelyyn myös kuluttajansuojalain 2 luvun 5 §:n mukainen sekaannuksen vaara. Sekaannusta aiheuttava viesti on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota ei muutoin olisi tehnyt.

Kuluttaja-asiamies edellytti elinkeinonharjoittajaa muuttamaan menettelyään siten, että autot.supersaver.fi -sivuston etusivulla annetaan selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla tieto siitä, mikä taho toimii kuluttajan sopimuskumppanina. Lisäksi kuluttaja-asiamies huomautti, ettei tietojen antaminen linkin välityksellä ole riittävää, vaan tiedot sopimuskumppanista tulee olla esitettynä selkeästi ja ymmärrettävästi sivulla, jossa palvelua markkinoidaan.

Harhaanjohtava tieto hintaedusta

Oy SRG Finland Ab:n ylläpitämällä autot.supersaver.fi -sivustolla mainostettiin palvelua tekstillä ”Vuokraa auto halvemmalla Supersaverilla”. Todellisuudessa autojen vuokra ei ollut halvempi kaikissa tilanteissa verrattuna siihen, että auto olisi vuokrattu suoraan rentalcars.com -sivustolta.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § kieltää harhaanjohtavien tietojen käyttämisen markkinoinnissa. Kyseisen 6 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan tällainen kielletty harhaanjohtava tieto voi liittyä esimerkiksi erityiseen hintaetuun.

Koska autot.supersaver.fi -sivustolla annettiin ymmärtää, että vuokraaminen sivuston kautta maksaisi vähemmän kuin vuokraaminen suoraan rentalcars.com -sivustolta, houkutteli tämä kuluttajaa vuokraamaan auton Oy SRG Finland Ab:n ylläpitämän sivuston kautta. Kun tämä markkinoinnissa käytetty väite hintaedusta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa vastannut totuutta, Oy SRG Finland Ab:n markkinointi oli harhaanjohtavaa ja siten omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota ei muutoin tekisi.

Kuluttaja-asiamies edellytti elinkeinonharjoittajaa muuttamaan menettelyään siten, ettei se väitä auton vuokrauksen olevan halvempaa sen ylläpitämän verkkosivun kautta, ellei auton vuokraaminen todellisuudessa ole edullisempaa kuin saman auton vuokraaminen suoraan toisen sivuston kautta.

Palvelualustan ylläpitäjän vastuu markkinoinnista

Koska Oy SRG Finland Ab ylläpitää Supersaver -sivustoa ja myy erilaisia palveluita verkkoalustan välityksellä, se toimii kuluttajansuojalain mukaisena elinkeinonharjoittajana ja on siten vastuussa markkinointitoimistaan. Alustan ylläpitäjänä ja vuokrauspalvelun markkinoijana yhtiö on vastuussa siitä, että se antaa kuluttajille riittävät markkinointitiedot selkeällä tavalla.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti Oy SRG Finland Ab:n huomiota siihen, että elinkeinonharjoittajana se vastaa siitä, että yhtiön ylläpitämällä sivustolla annetaan kuluttajille tieto sopimuskumppanista selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla niin, ettei kuluttajalle voi syntyä sekaannuksen vaaraa siitä, kenen kanssa hän tekee sopimuksen.