Alustan vastuu sähkön hintavertailupalvelussa

Päivämäärä

24.1.2019

Diaarinumero

KKV/749/14.08.01.05/2018

Osapuolet

Sanoma Media Finland Oy

Tiivistelmä

Sanoma Media Finland Oy (jälj. Sanoma Media) ylläpitää Sähkövertailu.fi -palvelua, jonka nettisivujen mukaan ”Sähkövertailu.fi on riippumaton verkkopalvelu, joka tarjoaa helpoimman ja kattavimman tavan vertailla ja ostaa sähköä koko Suomessa”. Markkinoinnissa kerrottiin, että ”palvelumme etsii sinulle edullisimmat tai muutoin hakuehtoihisi sopivimmat sähkötuotteet” ja että kuluttaja saa palvelusta ”täsmällisen arvion” sähkökustannuksista omassa kohteessaan. Kuluttajat kokivat, etteivät nämä lupaukset edullisimmista hinnoista ja täsmällisistä vuosikustannusarvioista aina pitäneet paikkaansa vaan palvelua käyttäneet kuluttajat olivat kokeneet tulleensa harhaanjohdetuiksi Sähkövertailu.fi -palvelusta saamiensa hintatietojen johdosta. Harhaanjohtavuus perustui erityisesti siihen, että kuluttaja oli saanut vaikutelman, että hän voi alentaa sähkökustannuksiaan tekemällä sopimuksen palvelussa ilmoitetulla tarjoushinnalla, mutta tarjoushintaista sähköä kuluttaja ei ollut joko lainkaan saanut tai tarjoushinta oli ollut voimassa vain hyvin lyhyen ajan. Lisäksi kuluttajalle palvelussa annettava arvio sähkönmyyntisopimusten vuosikustannuksista oli laskettu lyhytkestoisen tarjoushinnan perusteella, jolloin arvio ei vastannut kuluttajan todellisia sähkön vuosikustannuksia. Kuluttaja-asiamies edellytti, että palvelussa annettavia sähkösopimusten vuosikustannusarvioita ei lasketa kestoltaan rajoitetun tarjoushintajakson perusteella ja että lyhytaikaisissa tarjouksissa sähkösopimusta koskevan energiamaksun voimassaoloaika ilmoitetaan selkeästi aina hintatiedon yhteydessä.

Sovellettavat säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 3 ja 6 §

Perustelut

Sähkövertailu.fi -palvelua markkinoidaan kuluttajille puolueettomana palveluna, jossa sähkön kilpailuttaminen onnistuu muutamalla klikkauksella helppokäyttöisen hakutyökalun avulla ja jossa uuden sopimuksen tekeminen on mahdollista vaikka samalta istumalta. Markkinoinnissa kerrotaan, että ”palvelumme etsii sinulle edullisimmat tai muutoin hakuehtoihisi sopivimmat sähkötuotteet” ja, että ”Sähkövertailu.fi laskee sähkönmyyntisopimusten vuosikustannukset sähkönmyyjien antamien hintatietojen sekä oman vuosikulutusarviosi perusteella. Jo näillä perustiedoilla saat täsmällisen arvion vakiohintaisen yleissähkön kustannuksista omassa kohteessasi”.

Kuluttajilta KKV:lle tulleista yhteydenotoista kävi ilmi, etteivät em. lupaukset edullisimmista hinnoista ja täsmällisistä vuosikustannusarvioista kuitenkaan aina pitäneet paikkaansa vaan palvelua käyttäneet kuluttajat olivat kokeneet tulleensa harhaanjohdetuiksi Sähkövertailu.fi -palvelusta saamiensa hintatietojen johdosta. Harhaanjohtavuus perustui erityisesti siihen, että kuluttaja oli saanut vaikutelman, että hän voi alentaa sähkökustannuksiaan tekemällä sopimuksen palvelussa ilmoitetulla tarjoushinnalla, mutta tarjoushintaista sähköä kuluttaja ei ollut joko lainkaan saanut tai tarjoushinta oli ollut voimassa vain hyvin lyhyen ajan, esimerkiksi muutamia viikkoja. Lisäksi kuluttajalle palvelussa annettava arvio sähkönmyyntisopimusten vuosikustannuksista oli laskettu lyhytkestoisen tarjoushinnan perusteella, jolloin arvio ei vastannut kuluttajan todellisia sähkön vuosikustannuksia.

Hintavertailupalvelun käyttöehdoissa hintavertailupalvelun tarjoajana oleva Sanoma Media ei ottanut vastuuta vertailussa annettujen tietojen oikeellisuudesta. Ehtojen mukaan palveluntarjoaja ei ole sähkösopimuksen osapuoli, eikä miltään osin vastaa palvelussa esitellyistä tuotteista. Vastuu tuotteista annetuista tiedoista ja sopimusehdoista sekä sähkönmyyntisopimuksesta on ehtojen mukaan yksin sähkönmyyjällä.

Kun kuluttaja käyttää Sähkövertailu.fi -palvelua, hän voi syöttää palveluun joko omat tietonsa arvioidun sähkön vuosikulutuksen osalta tai hän voi käyttää palvelussa olevia oletuskulutuksia. Esimerkkitapauksessa, jossa kuluttajan vuosittainen sähkönkäyttö on  runsaat 18 000 kWh, palvelu antoi edullisimmaksi tarjoukseksi sopimuksen, jonka vuosihinnaksi kuluttajan sähkönkäytöllä ilmoitettiin 737 €/ vuosi. Hinnan kerrottiin olevan ”Toistaiseksi voimassa oleva, muuttuva hinta.” Lisäksi kerrottiin, että kyseinen vuosihinta-arvio oli ”265 € keskimääräistä edullisempi”. Palvelussa on myös ”Tee sopimus ja säästä” -kohta, jota klikkaamalla kuluttaja pääsee tekemään valitsemansa sopimuksen. Tuotetiedoissa kerrottiin, että ”Sisäänostohintamme tarjous lokakuussa on 3,85 snt / kWh. Hintamme päivittyy kuukausittain sähkömarkkinoilla olevan ostohinnan mukaisesti”.

Sopimuksen vuosihinnaksi ilmoitettu 737 €/vuosi oli saatu kertomalla em. kWh-määrä lokakuun tarjoushinnalla 3,85 snt/kWh ja siihen oli lisätty perusmaksut 12 kuukaudelta. Tällainen laskutapa antoi kuluttajalle kuitenkin virheellisen tiedon kyseisen sopimuksen edullisuudesta ja sen todellisista vuosikustannuksista.

Kun vuosihinta lasketaan vain lyhyen ajan voimassa olevan tarjoushinnan perusteella ja hinta on tarjousjakson päätyttyä olennaisesti korkeampi, ei Sähkövertailu.fi -palvelun antama tieto kuluttajan sähkön vuosikustannuksista ole paikkansa pitävä. Joissakin tapauksissa palvelussa ilmoitettu tarjoushinta ei ollut tullut lainkaan sovellettavaksi, vaan kuluttajalta oli laskutettu heti sopimuksen alkaessa selvästi tarjoushintaa korkeampaa hintaa. Näin voi käydä esimerkiksi tilanteessa, jossa kuluttaja on tehnyt sähkösopimuksen kuukauden alkupuolella ja sopimus on alkanut seuraavan kuukauden alussa, jolloin sopimuksen tekokuukauden tarjoushinta ei enää ole ollut voimassa.

EU-direktiiveissä viitataan alustan vastuuseen

Kuluttaja-asiamies arvioi ratkaisussaan sitä, millainen vastuu sähkön hintatietoja vertailevalla nettipalvelulla on palvelussa kuluttajille annettavista tiedoista. Vaikka hyväksyttäisiinkin se, että sähkönmyyjä vastaa itse hintavertailupalveluun ilmoittamistaan sähkösopimusten tuotetiedoista ja niiden virheettömyydestä, voidaan palvelualustan ylläpitäjälle asettaa kuitenkin vastuu siitä, miten alusta on muotoilultaan ja toiminnoiltaan ”rakennettu” ja missä muodossa vertailutiedot palvelussa kuluttajalle annetaan.
Kuluttaja-asiamies viittasi kuluttajan oikeuksia koskevasta EU-direktiivistä 2011/83/EU laadittuun komission ohjeasiakirjaan, jossa viitataan alustan vastuuseen mm. siten, että ”Kun elinkeinonharjoittaja käyttää verkkosivustoa tuotteidensa markkinointiin ja sopimusten tekemiseen kuluttajien kanssa, verkkosivuston tarjoaja jakaa hänen kanssaan vastuun direktiivin noudattamisen varmistamisesta siltä osin kuin verkkosivuston tarjoaja toimii elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta.”

Ohjeasiakirjassa on siten viitattu verkkosivuston tarjoajan eli alustan vastuuseen silloin, kun elinkeinonharjoittaja, esim. sähköyhtiö, käyttää verkkosivustoa tuotteidensa markkinointiin ja sopimusten tekemiseen. Tällainen verkkosivusto voi olla esim. Sähkövertailu.fi -sivuston kaltainen sähkön hintavertailupalvelu, jossa on tarjolla eri myyjien sähkönmyyntisopimuksia ja jonka kautta myös sopimuksen tekeminen kuluttajan ja myyjän kesken on mahdollista. Verkkosivuston tarjoajan voidaan tällöin katsoa toimivan sähkönmyyjien puolesta ja se kantaa tällöin myyjien ohella vastuun myös ko. direktiivin noudattamisen varmistamisesta. Kuluttaja-asiamiehen mukaan voidaan perustellusti katsoa, että tämä jaetun vastuun periaate kuvastaa alustan vastuuta yleisemminkin eli että verkkosivuston tarjoaja vastaa muutoinkin siitä, että sivustolla noudatetaan esimerkiksi markkinoinnin osalta kuluttajalainsäädännön vaatimuksia.

Kuluttajansuojalainsäädännön soveltuvuus verkossa toimiviin välittäjiin on vahvistettu myös kuluttajansuojalain 2 ja 6 luvun säännöksiin implementoiduissa sopimattomien kaupallisten menettelyjen direktiivissä 2005/29/EY sekä kuluttajan oikeuksista annetussa direktiivissä 2011/83/EU. Direktiiveissä ”elinkeinonharjoittajalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka kuluttajaoikeusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia tehdessään tai direktiivin 2005/29/EY tarkoittamissa kaupallisissa menettelyissä toimii tarkoituksessa, joka kuuluu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta toimivaa henkilöä.

Sanoma Media ylläpitää Sähkövertailu.fi -alustaa ja tarjoaa sähkönmyyjille mahdollisuuden omien sähkönmyyntisopimustensa markkinointiin kyseisellä alustalla. Sanoma Media toimii tällöin markkinoinnin suorittajana hallinnoiden Sähkövertailu.fi -alustansa sisältöjä ja digitaalista palvelumuotoilua, jolloin se on vastuussa myös toisten lukuun suorittamastaan markkinoinnista.

Sanoma Median velvollisuutena on siten luoda alustansa muotoiluiltaan ja toiminnoiltaan sellaiseksi, että se mahdollistaa kulutushyödykkeiden tarjoamisen alustalla kuluttajansuojalainsäädännön mukaisella tavalla. Siten, jos sähkön hintavertailupalvelussa ilmoitetaan, että kuluttaja saa palvelusta täsmällisen arvion sähkön vuosikustannuksistaan, on palvelun ylläpitäjän vastuulla huolehtia siitä, ettei sopimusten vuosihinta-arvioita esitetä palvelussa harhaanjohtavasti esimerkiksi siten, että vuosihinta lasketaan vain lyhyen ajan voimassa olevan tarjoushinnan perusteella.

Alustan vastuun piiriin kuuluu vastaavasti myös se, että palvelussa ilmoitettujen tarjoushintojen voimassaoloaika kerrotaan selkeästi aina tarjoushintojen yhteydessä. Jos kyse on esim. lokakuun tarjoushinnasta, on hintatiedon yhteydestä käytävä ilmi se, että tarjoushinta koskee vain kuluttajan lokakuun sähkönkäyttöä.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että tapa, jolla vuosihinta-arvioita ja tarjoushintoja oli Sähkovertailu.fi -sivustolla annettu, oli ollut kuluttajien kannalta harhaanjohtava. Tämän vuoksi kuluttaja-asiamies edellytti, että Sanoma Media huolehtii Sähkövertailu.fi -palvelun ylläpitäjänä siitä, että

  1.  palvelussa annettavia sähkösopimusten vuosikustannusarvioita ei lasketa siten, että arvio perustuu sellaiseen hintaan, joka on voimassa vain kestoltaan rajoitetun tarjousjakson ajan, ja
  2. jos sähkösopimusta koskeva energiamaksu on voimassa vain rajoitetun ajan, tämä voimassaoloaika ilmoitetaan selkeästi aina hintatiedon yhteydessä.

Sanoma Media ilmoitti ottavansa huomioon edellä mainitut seikat ja kohdistavansa niihin kehitystoimenpiteitä pyrkien selkeyttämään hintavertailupalvelussa annettavia tietoja.