Automatisoidun soittojärjestelmän avulla toteutettu suoramarkkinointi

Päivämäärä

27.2.2020

Diaarinumero

KKV/1042/14.08.01.05/2018

Osapuolet

Lehtimoguli Oy

Tiivistelmä

LehtiMoguli Oy (jälj. LehtiMoguli) käytti ELMO-lehden puhelinmarkkinoinnissaan automatisoituja soittojärjestelmiä. Useat kuluttajat ilmoittivat, etteivät he olleet antaneet puheluille suostumustaan. Osa kertoi myös vastaanottaneensa useampia samansisältöisiä puheluja. Kuluttaja-asiamies edellytti, että LehtiMoguli luopuu robottien avulla toteutetusta puhelinmyynnistä kuluttajille, jotka eivät ole antaneet tähän ennalta suostumustaan. LehtiMoguli sitoutui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain luvun 1 §, 2 §, 3 §, 9 §
Kuluttajan kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtio-neuvoston asetuksen 2 §
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 24 luvun 200 §

Perustelut

Automatisoidun soittojärjestelmän avulla toteutettu suoramarkkinointi

Automaattisten soittojärjestelmien avulla toteutetut puhelut eli robottipuhelut, joissa äänessä on ihmisen sijasta kone, ovat sähköistä suoramarkkinointia. Perinteisestä puhelinmyynnistä poiketen robottipuhelut edellyttävät vastaanottajan suostumusta. Jos kuluttaja ei ole antanut suostumusta robottipuheluille, soittava yritys rikkoo sähköisen viestinnän palveluista annetun lain suoramarkkinointia koskevia säännöksiä. Näiden noudattamista valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto, jolta kuluttaja-asiamies pyysi asiassa lausuntoa. Lausunnon mukaan LehtiMogulin keräämän suostumuksen ei voitu katsoa olevan tietosuoja-asetuksen mukaisesti vapaaehtoinen, yksilöity, yksiselitteinen ja tietoinen, eikä se näin ollen mahdollistanut sähköistä suoramarkkinointia eikä siten myöskään automaattisten soittojärjestelmien käyttöä.

Kuluttajansuojalain mukaan hyvän tavan vastainen markkinointi on kiellettyä. Markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa. Voimassa oleva lainsäädäntö perustuu yleisesti hyväksytyille yhteiskunnallisille arvoille ja siten erityissäännösten vastainen markkinointi on hyvän tavan vastaista. Koska LehtiMogulin menettely rikkoi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain suoramarkkinointia koskevia säännöksiä, kuluttaja-asiamies katsoi, että LehtiMogulin automatisoitujen soittojärjestelmien avulla toteutettu puhelinmyynti kuluttajille, jotka eivät ole antaneet tähän ennalta suostumusta oli kuluttajasuojalain vastaista.

Kuluttajasuojalain mukaan sopimattomana ja kiellettynä menettelynä pidetään aggressiivista menettelyä, kuten häirintää, joka on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun
kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman painostamista olisi tehnyt. Edellä mainittuna menettelytapana pidetään sinnikkäitä ja ei-toivottuja myyntiyhteydenottoja puhelimitse, telekopiolait-teella, sähköpostitse tai muulla etäviestimellä. Koska osa kuluttajista kertoi vastaanottaneensa useampia samansisältöisiä robottipuheluja, kuluttaja-asiamies katsoi LehtiMogulin menettelyn olleen kuluttajansuojalain vastaista.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että LehtiMoguli sitoutuu vastaisessa toiminnassaan luopumaan menettelystä, jossa se kohdistaa automatisoitujen soittojärjestelmien avulla puhelinmyyntiä kuluttajiin, jotka eivät ole antaneet tähän ennalta suostumustaan. Lisäksi kuluttaja-asiamies kiinnitti LehtiMogulin huomiota siihen, ettei toimeksiantajayritys vapaudu vastuusta suhteessa esimerkiksi mainonnan vastaanottajiin, vaikka markkinoinnin toteuttaakin ulkopuolinen taho.