Hyvä luotonantotapa ja markkinoinnin harhaanjohtavuus

Päivämäärä

30.4.2024

Diaarinumero

KKV/1422/14.08.01.05/2021

Osapuolet

Anyfin AB filial i Finland

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Anyfin AB filial i Finlandin (jäljempänä Anyfin) vaikuttajamarkkinointiin Instagram-alustalla. Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota myös Anyfinin tapaan ilmoittaa tarjoamiensa luottojen korko. Kuluttaja-asiamies katsoi, että koska Anyfinin markkinoinnissa kuluttajalle ei tehty selväksi palvelun tosiasiallista luonnetta, markkinoinnin pääsanomana ei esitetty tarjottavaa luottoa ja luotonotto esitettiin kuluttajalle taloudenhallintakeinona, Anyfinin markkinointi kokonaisuutena arvioiden oli harhaanjohtavaa ja hyvän luotonantotavan vastaista. Kuluttaja-asiamies katsoi lisäksi, että Anyfin ei voi markkinoida luottokustannusten tosiasiallista madaltamista, jos se ei voi osoittaa väitettään toteen. Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota myös siihen, ettei kuluttajalle ollut selkeästi kerrottu luottoon sovellettavasta korosta ja sen määräytymisperusteista sekä annettu kaikissa tilanteissa tietoja luotosta lain edellyttämällä tavalla. Anyfin sitoutui muuttamaan menettelyään kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.

Sovelletut säännökset

KSL 2:6.1, KSL 7:8, KSL 7:9, KSL 7:13, KSL 7:17, KSL 7:24.1, KSL 7:51

Perustelut

Anyfin myöntää kuluttajille kuluttajaluottoja sivustollaan anyfin.fi sekä Anyfin-sovelluksessaan. Anyfin kuvasi luotonantotoimintaansa luottojen jälleenrahoitukseksi ja käytti sovelluksestaan ja palvelukokonaisuudestaan nimitystä taloudenhallintasovellus.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Anyfinin näkyvään vaikuttajamarkkinointiin sosiaalisessa mediassa Instagram-alustalla. Vaikuttajamarkkinoinnissa toistuivat useat Anyfinin palveluista kertovat ilmaisut, joiden mukaan Anyfin on taloudenhallintasovellus, jonka osana yritys tarjoaa jälleenrahoituspalvelua. Useissa julkaisuissa todettiin, että Anyfin ei tarjoa uutta luottoa tai lisää luottoa ja se mainitaan eräänä säästövinkkinä osana taloudenhallintaa käsitteleviä julkaisuja.

Anyfin oli elokuusta 2022 lähtien sitonut tarjoamiensa luottojen koron kolmen kuukauden Euriboriin. Anyfin markkinoi luotonantotoimintaansa siten, että yritys kertoi tarjoavansa kuluttajalle luottoa ainoastaan, mikäli se pystyy madaltamaan kuluttajan olemassa olevan luoton kustannuksia.

Kuluttajaluottojen markkinointi

Kuluttajaluottojen markkinointia arvioidaan kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:ssä säädetyn hyvän luotonantotavan perusteella. Kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan luotonantajan on luotonannossa meneteltävä vastuullisesti.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n 2 momentin 1 kohdassa edellytetään, että luotonantaja ei markkinoi luottoa siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti. Koska luotolla on usein pitempiaikaisia ja taloudellisesti merkittävämpiä seuraamuksia kuluttajan talouteen kuin arkisilla hankinnoilla, on tärkeää, että kuluttaja kykenee harkitsemaan luoton ottamista rauhassa ilman asiatonta painostusta tai houkuttelua. Hyvä luotonantotapa korostaa myös luotonantajan vastuuta siitä, että kuluttaja saa päätöksentekonsa tueksi riittävästi tietoa selkeällä tavalla. (HE 24/2010 vp, s. 34)

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan sopimattomana markkinointina pidetään erityisesti harhaanjohtavien tietojen antamista, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee sellaisen ostopäätöksen tai muun sellaisen kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti kulutushyödykkeen lajia ja muita keskeisiä ominaisuuksia sekä 7 kohdan mukaan elinkeinonharjoittajan henkilöllisyyttä ja ominaisuuksia. Siten harhaanjohtavaa on esimerkiksi markkinoida hyödykettä nimellä, joka ei vastaa hyödykkeen tosiasiallista sisältöä. Harhaanjohtavuus voi kohdistua myös sellaiseen seikkaan, jonka perusteella elinkeinonharjoittajan asema tai rooli hämärtyy kuluttajan näkökulmasta.

Arvioitaessa markkinoinnin sopimattomuutta ja harhaanjohtavuutta lähtökohtana on kuluttajalle syntyvä vaikutelma. Kaupallista menettelyä pidetään harhaanjohtavana esimerkiksi silloin, jos se millään tavoin, yleinen esitystapa mukaan luettuna, harhauttaa tai on omiaan harhauttamaan keskivertokuluttajaa (HE 32/2008 vp, s. 6). Myös tosiasiallisesti virheetön tieto voi olla harhaanjohtavaa esimerkiksi esitystavan vuoksi.

Anyfinin toiminnan luonne ja rooli luotonantajana

Anyfinin jälleenrahoituspalveluksi kutsumassa palvelussa on kyse luoton myöntämisestä ja uuden luottosopimuksen solmimisesta kuluttajan ja Anyfinin välillä. Näin ollen Anyfinin väite siitä, ettei se myönnä uutta tai lisää luottoa on totuudenvastainen.

Vaikka kuluttajansuojalaissa kuluttajaluotoista ja niiden tarjoamisesta ei käytetä muita käsitteitä kuin kuluttajaluotto ja luotonanto, ei tämä tarkoita sitä, etteikö kuluttajaluottojen markkinoinnissa voitaisi käyttää myös muita luottoa ja luotonantoa kuvaavia termejä. Markkinoinnista on kuitenkin käytävä kuluttajalle selkeästi ilmi se, minkälaisen tuotteen tai palvelun markkinoinnista on kyse. Kuluttajaluottojen markkinoinnissa kuluttajalle tulee heti selkeästi ilmetä, että kyse on luottojen tarjoamisesta, jotta kuluttaja pystyy harkitsemaan päätöstään luotonotosta huolellisesti.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että Anyfinin käyttämät käsitteet ”jälleenrahoituspalvelu” ja ”taloudenhallintasovellus” sekä ilmaisu ”ei lisää luottoa” olivat omiaan hämärtämään kuluttajan ymmärrystä Anyfinin roolista ja palvelusta, eikä Anyfin tuonut selkeästi esille rooliaan ja toimintansa luonnetta.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota siihen, että käyttämällä markkinoinnissa kuluttajansuojalaista poikkeavia käsitteitä, kasvaa riski siitä, että yrityksen markkinointi on hyvän luotonantotavan vastaista.

Markkinoinnin pääsanoma ja kokonaisvaikutelma

Markkinoitaessa kuluttajaluottoja tulee pääsanomana olla luoton tarjoaminen. Kuluttajalle tulee näin ollen olla heti selvää, että kyseessä on luoton markkinointi, jotta kuluttaja voi harkita päätöstään luoton hakemisesta tai ottamisesta huolellisesti.

Anyfin käytti palvelustaan markkinoinnissa termejä jälleenrahoituspalvelu sekä taloudenhallintasovellus. Vaikuttajien julkaisuissa toistuivat myös ilmaisut ”ei uutta luottoa” tai ”ei lisää luottoa”. Lisäksi useissa julkaisuissa Anyfinin jälleenrahoituspalvelu esitetiin eräänä säästökeinona osana taloudenhallinnasta kertovaa julkaisua. Vaikuttajien julkaisuissa annettiin lähes poikkeuksetta myös alennuskoodi, jonka avulla uusi asiakas saa 20 euroa alennusta ”ensimmäisestä Anyfinin kautta maksettavasta laskusta”.

Kuluttajalle saattoi syntyä Anyfinin markkinoinnin seurauksena vaikutelma siitä, että tarjottavassa palvelussa on kyse jonkinlaisesta kuluttajaa taloudenhallinnassa avustavasta palvelusta, joka ei tarkoita luottosopimuksen solmimista kuluttajan ja Anyfinin välille. Kuluttaja-asiamies katsoi myös, että alennuksen myöntäminen keinona kannustaa luoton ottamiseen saattaa osana markkinoinnin kokonaisvaikutelmaa heikentää kuluttajan kykyä harkita huolellisesti luoton ottamista ja viittaaminen laskuun esimerkiksi luoton takaisinmaksuerän sijasta hämärtää kuluttajan ymmärrystä markkinoitavan hyödykkeen luonteesta.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti lisäksi huomiota siihen, että sen havaintojen mukaan Anyfinin käyttämien vaikuttajien seuraajat ovat valtaosin nuoria aikuisia. Kuluttajien ja luotonantajien intressit ovat luottomarkkinoilla usein ristiriidassa keskenään, ja erityisesti nuorille aikuisille suunnattujen kuluttajaluottojen osalta korostuu resurssien ja osaamisen epätasapaino elinkeinonharjoittajien eduksi. Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan Anyfinin markkinoinnissaan luoma vaikutelma oli omiaan korostamaan luotonantajan ja kuluttajan sekä erityisesti kohderyhmänä olevien nuorten aikuisten välistä epätasapainoa.

Anyfinin markkinointi hämärtää kuluttajan kykyä ymmärtää, minkälaisesta hyödykkeestä tosiasiallisesti on kyse ja näin ollen kuluttajan kyky harkita päätöksen merkitystä hänen oman taloutensa kannalta heikkenee. Lisäksi koska Anyfinin markkinoinnin kokonaisvaikutelma muodostaa kuluttajalle harhaanjohtavan kuvan markkinoitavan hyödykkeen luonteesta, selvää on, ettei Anyfinin markkinoinnin pääsanomana ole lain edellyttämällä tavalla luoton tarjoaminen. Anyfinin markkinointi on näin ollen hyvän luotonantotavan vastaista.

Taloudenhallinta osana luoton markkinointia

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota siihen, että huolimatta siitä, tarjoaako yritys kuluttajaluottoja ainoastaan sellaisille asiakkaille, joilla on jo olemassa olevia kuluttajaluottoja, kuluttajaluotoissa on kyse monimutkaisista ja velkaantumisriskin sisältävistä hyödykkeistä. Kuluttajan tulee aina pystyä harkitsemaan huolellisesti luoton ottamista ja sen vaikutuksia kuluttajan omaan talouteen.

Vaikka Anyfinin palvelun kautta kuluttajan ei ollut mahdollista saada suoraan lisää rahaa tililleen, luoton siirtäminen yritykselle ei vaikuta esimerkiksi kuluttajan luottokortin luottorajaan tai mahdollisuuteen käyttää samaa palvelua uudelleen. Kuluttajan luoton siirtäminen Anyfinille ei siten tarkoita sitä, etteikö kuluttaja voisi jatkaa luoton ottamista ja kuluttajan velkataakka edelleen kasvaa.

Anyfinin markkinoinnista syntyi kuva, että luoton ottaminen voisi toimia jonkinlaisena taloudenhallinnan ja säästämisen työkaluna. Luoton ottamisen markkinointia osana taloudenhallintaa on hyvän luotonantotavan vastaisena.

Koska Anyfinin markkinoinnissa kuluttajalle ei tehty selväksi palvelun tosiasiallista luonnetta, markkinoinnin pääsanomana ei esitetty tarjottavaa luottoa ja luotonotto esitettiin kuluttajalle taloudenhallintakeinona, Anyfinin markkinointi kokonaisuutena arvioiden oli harhaanjohtavaa ja hyvän luotonantotavan vastaista.

Luoton korko ja kustannusten madaltaminen

Luoton kustannusten madaltaminen

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti kulutushyödykkeen hintaa tai sen määräytymisen perusteita, erityistä hintaetua ja maksuehtoja.

Anyfin markkinoi luottoaan siten, että sen avulla kuluttajan on mahdollista madaltaa olemassa olevan luoton kustannuksia, sillä Anyfin tekee luottotarjouksen ainoastaan, mikäli se laskee voivansa alentaa luoton kustannuksia. Anyfin kertoi elokuusta 2022 lähtien tarjonneensa vaihtuvakorkoisia luottoja. Anyfin kertoi laskevansa kuluttajalle luoton kokonaiskustannuksissa syntyvän säästön tarjouksen tekohetken viitekoron mukaisesti. Näin ollen Anyfinin ei lähtökohtaisesti ole mahdollista tarjouksen tekohetkellä todentaa sitä, kuinka paljon se tosiasiallisesti pystyy madaltamaan kuluttajan luoton kustannuksia. Mikäli Anyfin ei pysty osoittamaan toteen, että sen kustannukset ovat kuluttajan olemassa olevaa luottoa matalammat koko luottosuhteen ajalta, on väite kuluttajan luoton kustannusten madaltamisesta totuudenvastainen. Mikäli kuluttajalle esitetään oletuksiin perustuva väite mahdollisesta tulevasta säästöstä, tulee kuluttajalle antaa tieto oletuksen perusteista, eikä kuluttajaa saa johtaa harhaan.

Luoton koron ilmoittaminen

Kuluttaja-asiamies kiinnitti lisäksi huomiota Anyfinin tapaan ilmoittaa kuluttajalle tarjoamansa luoton korkoehdot. Kuluttajansuojalain 7 luvun 9 §:n ja 17 §:n mukaan kuluttajalle annettavista tiedoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella luottosopimuksessa kuluttajalle annettavista tiedoista (789/2010). Asetuksen 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan luottosopimuksessa tulee mainita korko, koron määräytymisen perusteet ja korkoa koskevat muut ehdot.

Luotosta perittävä korko tulee ilmoittaa kuluttajalle selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti siten, että kuluttaja pystyy harkitsemaan päätöstään luoton ottamisesta ja sen vaikutuksia kuluttajan talouteen huolellisesti. Kun kuluttajalle tarjottava luotto on vaihtuvakorkoinen, on tärkeää, että kuluttajalle annetaan selkeästi tieto siitä, mistä kuluttajan luoton korko muodostuu. Tiedot tulee antaa siten, että kuluttajalle ei syntyisi harhaanjohtavaa kuvaa luoton korosta ja sen määräytymisperusteista.

Anyfinin toimittamien asiakirjojen ja kuvakaappausten perusteella kuluttajalle ei selkeästi kerrottu luottoon sovellettavasta korosta ja sen määräytymisperusteista.

Jotta luotonantaja täyttää velvollisuutensa ilmoittaa luoton korosta ennen luottosopimuksen tekemistä sekä luottosopimuksessa lain vaatimalla tavalla, tulee kuluttajalle ilmoittaa selkeästi prosenttilukuina tieto sekä luoton marginaalista, viitekorosta, kokonaiskorosta että todellisesta vuosikorosta. Tiedot korosta tulee ilmoittaa samassa näkymässä ja esimerkiksi tieto viitekorkosidonnaisuudesta tulee käydä ilmi heti luoton markkinoinnin yhteydessä. Lisäksi luottosuhteen aikana kuluttajaa tulee informoida koron muutoksista kuluttajansuojalain 7 luvun 24 §:n edellyttämällä tavalla.

Alennus ja mainonnassa annettavat tiedot

Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan kuluttajaluoton mainonnassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Mainonnasta on tällöin käytävä ilmi kaikki pykälän mukaiset tiedot eli luoton korko ja muut luottokustannukset, luoton määrä tai luottoraja, luottosopimuksen kesto, hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi mainostetusta luotosta sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä.

Pykälän 2 momentin mukaan todellinen vuosikorko ja muut 1 momentissa mainitut tiedot on ilmoitettava mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti, ja niiden on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.

Vaikuttajien julkaisuissa kerrottiin lähes poikkeuksetta alennuksesta, jonka mukaan uusi asiakas saa 20 euron alennuksen ensimmäisestä Anyfinin kautta maksettavasta laskusta. Koska alennus pienentää kuluttajan ensimmäistä luoton takaisinmaksuerää, on alennuksessa kyse luoton ehtoihin vaikuttavasta tiedosta, joka laukaisee velvollisuuden kertoa markkinoinnissa kaikki kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n mukaiset tiedot luotosta.

Luotosta annettavat tiedot tulee esittää mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti. Kuluttaja-asiamies on ratkaisukäytännössään katsonut, että kun kuluttajalle annetaan osa lain edellyttämistä tiedoista luotonantajan verkkosivuilla linkin takana, joka edellyttää kuluttajan aktiivista klikkausta, ei tällainen esitystapa vastaa tietojen esittämisen tiiviyttä koskevaa vaatimusta.

Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan, mikäli vaikuttaja antoi kaikki lainmukaiset tiedot julkaisussaan, oli tiedot esitetty usein viimeisenä kuvana vaikuttajien julkaisussa osana kuvakarusellia eli kuluttajan oli tullut selata läpi kaikki julkaisun kuvat nähdäkseen lain edellyttämät tiedot luotosta.

Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan vaatimus tietojen antamisesta selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti ei täyty, mikäli kaikkia vaadittavia luoton tietoja ei anneta samassa näkymässä, vaan esimerkiksi jokin luoton hintatieto tai muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto näkyy kuluttajille osana julkaisua, mutta muiden vaadittavien tietojen esille saaminen vaatii kuluttajalta aktiivisia toimia, kuten linkin avaamisen, sivustolla siirtymisen tai julkaisun kaikkien kuvien läpikäymisen.

Anyfin sitoutui muuttamaan menettelyään

Kuluttaja-asiamies edellytti Anyfinin sitoutuvan siihen, ettei yritys kuluttajaluottoja koskevassa markkinoinnissaan luo harhaanjohtavaa kuvaa yrityksen toiminnasta ja sen tarjoamista hyödykkeistä ja erityisesti huolehtii siitä, että markkinoinnista käy selkeästi ilmi, että kyseessä on kuluttajaluoton markkinointi ja markkinoinnin pääsanomana on luotto sekä ettei se markkinoinnissaan käytä totuudenvastaisia väitteitä tai kuvaa luoton tarjoamista taloudenhallintakeinona.

Kuluttaja-asiamies vaati sitoumusta myös siitä, ettei Anyfin väitä voivansa madaltaa kuluttajan luoton kustannuksia, mikäli se ei pysty osoittamaan väitettä toteen. Tiedonantovelvoitteiden osalta kuluttaja-asiamies edellytti Anyfinin sitoutuvan siihen, että se antaa kuluttajalle selkeästi ja samassa näkymässä prosenttilukuina tiedot luoton koron marginaalista, viitekorosta, kokonaiskorosta ja todellisesta vuosikorosta ennen luottosopimuksen solmimista ja luottosopimuksessa sekä antaa laissa edellytetyt tiedot kuluttajaluoton mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto.

Anyfin sitoutui muuttamaan menettelyjään kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.