Korkokattosäännöksen noudattaminen

Päivämäärä

30.10.2018

Diaarinumero

KKV/1038/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Prinance Oy

Tiivistelmä

Prinance Oy:n mainonnassa ilmoittama todellinen vuosikorko ylitti KSL 7 luvun 17 a §:ssä mainitun korkokaton, kun se laskettiin oikeusministeriön asetuksen n:o 743/2012 mukaisella matemaattisella kaavalla. Prinance Oy sitoutui jatkossa siihen, ettei todellinen vuosikorko ylitä kuluttajansuojalain korkokattosäännöstä.

Sovellettavat säännökset

Kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §,17 a §, oikeusministeriön asetus n:o 743/2012

Kuluttajamies selvitti Prinance Oy:n www.fondatum.fi- verkkosivuilla ilmoitetun todellisen vuosikoron laskemista. Prinance Oy:tä pyydettiin yksilöimään kaikki luottosuhteen johdosta maksettavaksi tulevat luottokustannukset ja kertomaan, millä arvoilla todellinen vuosikoro laskettu.

Kuluttaja-asiamies on arvioinut sitä, onko www.fondatum.fi -verkkosivuilla ilmoitettu kuluttajaluoton todellinen vuosikoro laskettu lain vaatiman matemaattisen kaavan mukaisesti ja ylittääkö todellinen vuosikorko kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n mukaisen korkokaton.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n 3 momentin mukaan todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Todellisen vuosikoron laskemistavasta ja laskennassa käytettävistä oletuksista säädetään oikeusministeriön asetuksella n:o 743/2012, joka on tullut voimaan 1.1.2017. Asetus vastaa asiasisällöllisesti pääpiirteissään aikaisemmin voimassa ollutta asetusta. Todellinen vuosikorko on laskettava ohjelmalla, joka noudattaa asetuksessa olevaa matemaattista kaavaa.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 § edellyttää ilmoittamaan edellä mainitun todellisen vuosikoron kuluttajaluoton mainonnassa. Edellä mainitun pykälän mukaan:

”Kuluttajaluoton mainonnassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Lisäksi mainonnasta on tällöin käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) luoton korko ja muut luottokustannukset;

2) luoton määrä tai luottoraja;

3) luottosopimuksen kesto;

4) hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi mainostetusta luotosta;

5) luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä.

Todellinen vuosikorko ja muut 1 momentissa mainitut tiedot on ilmoitettava mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti, ja niiden on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja. (14.10.2016/851).”

Kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n mukaan: ”Jos luoton määrä tai luottoraja on alle 2 000 euroa, luottosopimuksen mukainen luoton todellinen vuosikorko saa olla enintään korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Hyödykesidonnaiseen luottoon tätä pykälää sovelletaan kuitenkin vain, jos kuluttajalla on luottosopimuksen nojalla myös oikeus nostaa rahavaroja.”

Kuluttajansuojalain ja edellä mainitun oikeusministeriön asetuksen mukaan kuluttajaluoton mainonnassa ilmoitettava todellinen vuosikorko on laskettava asetuksen mukaisella, sen matemaattisen kaavan sisältävällä ohjelmalla. Luotonantajien omalla vastuulla on huolehtia siitä, että todellisen vuosikoron laskemisessa käytettävä ohjelma vastaa edellä mainitussa asetuksessa määriteltyä kaavaa laskemisessa käytettävät oletukset mukaan lukien.

Kuluttaja-asiamiehen saaman laskentatuloksen mukaan todellinen vuosikorko ylitti kuitenkin kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a edellyttämän korkokaton.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Prinance Oy sitoutuu siihen, että se ei tarjoa kuluttajaluottoja, joiden todellinen vuosikorko ylittää kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n mukaisen korkokaton.