Verkkokaupan Internet-sivuillaan ilmoittamat tiedot

Päivämäärä

30.4.2018

Diaarinumero

KKV/1080/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Moi Mobiili Oy

Tiivistelmä

Mobiililaitteella tarkastetulla Moi Mobiili Oy:n verkkokaupan sivustolla ei ollut lainkaan saatavilla sopimusehtoja. Lisäksi linkki ODR-foorumille (Euroopan komission ylläpitämä verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi, Online dispute resolution) puuttui. Edelleen sivustolta puuttui kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisten riitojen ratkaisemisesta annetuista tiedoista maininta siitä, että asia on ennen kuluttajariitalautakuntaan viemistä vietävä kuluttajaneuvontaan. Lopuksi laajakaistan tiedonsiirtonopeudeksi oli verkkosivuilla ilmoitettu ”max. 100 Gt”. Yritys oli menetellyt kuluttajansuojalain vastaisesti.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalaki (38/1978)
Laki muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta kuluttajariitojen ratkaisemisesta (1696/2015)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (524/2013)
Kohtuuttomista sopimusehdoista annettu direktiivi (1993/12/EY)
Direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (2013/11/EU)

Perustelut

EU:n kuluttajaviranomaisten valvontaisku

Euroopan unionin kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset, eli niin sanottu CPC-verkosto, toteutti marraskuussa 2017 ”Telecom Services” -aiheisen valvontaiskun, jossa käytiin Euroopan laajuisesti läpi satojen teleyritysten ja näiden verkkokauppojen Internet-sivuja. Suomen puolesta valvontaiskuun osallistui kuluttaja-asiamies.

Valvontaiskussa huomiota kiinnitettiin muun muassa siihen, täyttävätkö verkkokauppojen Internet-sivuilla annetut tiedot ns. kuluttajaoikeusdirektiivin (2011/83/EU), sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin (2000/31/EU), sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin (2005/29/EU) sekä kohtuuttomista sopimusehdoista annetun direktiivin (1993/13/EY) vaatimukset. Lisäksi valvontaiskussa tarkasteltiin sitä, miten tuomioistuimen ulkopuolisista riidanratkaisujärjestelmistä on kerrottu kuluttajille.

Verkkosivuilla havaitut puutteet

Suomen osalta valvontaiskussa oli mukana Moi Mobiili Oy:n ylläpitämä www.moi.fi -verkkokauppa, jonka verkkosivuilta kuluttaja-asiamies teki seuraavat havainnot:

1) Mobiililaitteella tarkastetulla sivulla ei ollut lainkaan saatavana sopimusehtoja

2) Linkki ODR-foorumille (Euroopan komission ylläpitämä verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi) puuttui

3) Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajien välisten riitojen ratkaisemisesta annetuista tiedoista puuttui maininta siitä, että asia on ennen kuluttajariitalautakuntaan viemistä vietävä kuluttajaneuvontaan

4) Laajakaistan tiedonsiirtonopeudeksi oli ilmoitettu ”max. 100 Gt”.

Kuluttaja-asiamies pyysi yritystä kiinnittämään huomiota edellä mainittuja kohtia koskeviin säännöksiin.

Sopimusehtojen puuttuminen

Kohtuuttomista sopimusehdoista annetun direktiivin liitteen 1(i)-kohdan mukaan kohtuuttomana pidetään sopimusehtoa, jonka tarkoituksena tai seurauksena on kuluttajan sitominen peruuttamattomasti ehtoihin, joihin hänellä ei ollut mitään tosiasiallista mahdollisuutta tutustua ennen sopimuksen tekemistä. Lisäksi kuluttajansuojalain 6 luvun 12 §:ssä säädetään tiedoista, jotka elinkeinonharjoittajan on etämyynnissä annettava kuluttajalle ennen tilauksen tekemistä. Näihin kuuluvat muun muassa tiedot sopimuksen kestosta ja sopimuksen päättämisestä. Säännös perustuu kuluttajaoikeusdirektiivin 6(1) artiklaan.

Kuluttajalla tulee olla mahdollisuus tutustua sopimusehtoihin ennen kaupantekoa eli sopimusehtojen tulee olla verkkokaupassa kuluttajan saatavilla. Kuluttajalla tulee olla myös tosiasiallinen mahdollisuus tutustua sopimusehtoihin ennen ostopäätöksen tekemistä eli sopimuksen hyväksymistä, mistä syystä sopimusehtojen tulee olla kuluttajan saatavana verkkokaupan ostopolulla ilman, että kuluttajan tarvitsee etsiä niitä muualta verkkokaupan sivuilta.

Kuluttaja-asiamiehen havainnon mukaan yrityksen verkkokaupan mobiilisivustolla sopimusehdot eivät olleet lainkaan saatavilla eikä menettely näiltä osin täyttänyt kuluttajansuojalain vaatimuksia.

Linkki ODR-foorumille

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (524/2013) mukaan unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia, ja unioniin sijoittautuneiden verkossa toimivien markkinapaikkojen on tarjottava sähköinen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille. Tämän linkin on oltava helposti kuluttajien saatavilla. Unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia, on mainittava myös sähköpostiosoitteensa.

Lisäksi unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia ja jotka ovat sitoutuneet tai velvolliset käyttämään yhtä tai useampaa vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä kuluttajariitojen ratkaisuun, on ilmoitettava kuluttajille verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin olemassaolosta ja mahdollisuudesta käyttää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia riitojensa ratkaisuun. Niiden on tarjottava verkkosivustollaan ja, jos tarjous on tehty sähköpostilla, kyseisessä sähköpostiviestissä sähköinen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille. Tiedot on annettava tarvittaessa myös yleisissä sopimusehdoissa, joita sovelletaan verkossa tehtyihin kauppa- tai palvelusopimuksiin.

Kuluttaja-asiamiehen havainnon mukaan yrityksen verkkokaupan Internet-sivuilta puuttui linkki ODR-foorumille.

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajien välisten riitojen ratkaisemisesta annettujen tietojen puutteellisuus

Kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetun lain sekä kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b §:n mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava verkkosivullaan ja vakiosopimusehdoissaan kuluttajille tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa. Tieto riidanratkaisuelimestä ja sen verkkosivuosoitteesta on annettava kuluttajalle helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi.

Elinkeinonharjoittaja ei ollut täyttänyt tiedonantovelvollisuuttaan, sillä sen verkkosivuilta puuttui kuluttaja-asiamiehen havainnon mukaan maininta siitä, että asia on ennen kuluttajariitalautakuntaan viemistä vietävä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajariitalautakunta saattaa jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut asiassaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.