Luotonvälittäjän ja luotonantajan vastuu tietojen antamisesta kuluttajaluoton mainonnassa

Päivämäärä

11.12.2015

Diaarinumero

KKV/1142/14.08.01.05/2015,KKV/1146/14.08.01.05/2015

Osapuolet

J. Rinta-Jouppi Oy, Pohjola Pankki Oyj

Tiivistelmä

J. Rinta-Jouppi Oy luotonvälittäjänä ja Pohjola Pankki Oyj luotonantajana mainostivat auton rahoitusta televisiossa seuraavilla kuluttajaluottoa koskevilla tiedoilla: ”ilman käsirahaa, vain 168 euron kuukausierällä, 1,6 prosentin todellisella vuosikorolla ja ilman mitään muita rahoituskuluja ja korotonta ja kulutunto lyhennysvapaata jopa kuusi kuukautta”. Televisiomainoksessa ilmoitettiin luoton korko ja muita luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja, joten mainoksessa olisi myös pitänyt ilmoittaa kaikki pakolliset lain edellyttämät kuluttajaluottoa koskevat tiedot selkeästi ja helposti havaittavasti.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 7 luvun 7 §, 8 §.

Perustelut

Kuluttajansuojalain (KSL) 7 luku sisältää muun muassa kuluttajaluoton mainontaa koskevia säännöksiä. Kuluttajansuojalain 7 luvun 7 §:ssä määritellään muun muassa luotonvälittäjä: ”Tässä luvussa tarkoitetaan: 6) luotonvälittäjällä muuta elinkeinonharjoittajaa kuin luotonantajaa, joka esittelee tai tarjoaa kuluttajille luottosopimuksia taikka muutoin avustaa kuluttajia luottosopimuksen tekemisessä tai tekee luotonantajan puolesta luottosopimuksia kuluttajan kanssa.”

KSL 7 luvun 8 §:ssä säädetään kuluttajaluoton mainonnassa annettavista tiedoista. Kyseisen lainkohdan mukaan: ”Kuluttajaluoton mainonnassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Lisäksi mainonnasta on tällöin käytävä ilmi seuraavat tiedot: 1) luoton korko ja muut luottokustannukset; 2) luoton määrä tai luottoraja; 3) luottosopimuksen kesto; 4) hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi mainostetusta luotosta; 5) luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä. Todellisen vuosikoron ja muiden 1 momentissa mainittujen tietojen on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja. Jos luoton saamisen edellytyksenä mainostetuin ehdoin on, että kuluttaja tekee vakuutusta tai muuta lisäpalvelua koskevan sopimuksen, eikä tällaisesta lisäpalvelusta aiheutuvia kustannuksia voida ennakolta määrittää, mainonnassa on ilmoitettava tällaisesta edellytyksestä yhdessä luoton todellisen vuosikoron kanssa.”

Kuluttajansuojalain (KSL) säännösten mukaan luotonantajan ja luotonvälittäjän on mainonnassa annettava kuluttajalle tietyt pakolliset tiedot kuluttajaluotosta. Näillä tiedoilla kuluttaja voi asiallisin perustein arvioida, kannattaako hänen ylipäätään ottaa luottoa aikomaansa tarkoitukseen ja mikä eri luottovaihtoehdoista on hänelle edullisin. Markkinaoikeuden ratkaisukäytännössä (MAO 224/12 ja MAO 225/12) on arvioitu edellä mainittujen säännösten edellyttämien tietojen esittämistä. Ratkaisuissaan oikeus viittasi kulutusluottodirektiivin (2008/48/EY) 4 artiklan 2 kohtaan. Sen mukaan mainontaa koskevat tiedot on esitettävä selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi. Tiedot on lisäksi annettava edustavan esimerkin avulla. Yritysten selvitysten mukaan mainos sisälsi KSL 7 luvun 8 §:n mukaiset tiedot. Arvioitavana oli se, esiintyikö edellä mainitussa mainoksissa kuluttajaluottoehtoja koskevia tietoja kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n mukaisesti. Kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset ovat erityissäännöksiä muuhun lainsäädäntöön verrattuna. Tavoitteena on varmistaa kuluttajaluoton markkinoilla sellaiset markkinointiolosuhteet, että kuluttaja voi asiallisin perustein ratkaista, kannattaako hänen ottaa luottoa kyseessä olevaan tarkoitukseen mainostetuilla ehdoilla. KSL 7 luvun 8 § tukee omalta osaltaan kuluttajaluottojen säännösten yleistä tavoitetta. Edellä mainitun säännöksen mukaan mainoksessa on ilmoitettava muiden tietojen ohella aina myös todellinen vuosikorko. Ilmoitusvelvollisuuteen ei vaikuta esimerkiksi se, että juokseva korko olisi yhtä suuri kuin todellinen vuosikorko. Kuluttaja-asiamies katsoi, että kyseisessä televisiomainoksessa ilmoitettiin luoton korko ja muita luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja. Mainoksessa ei kuitenkaan esitetty kaikkia KSL 7 luvun 8 §:n edellyttämiä tietoja selkeästi ja helposti havaittavasti. Edellä mainittu säännös velvoittaa ilmoittamaan mainonnassa kaikki pykälän mukaiset tiedot aina, kun esitetään jokin luottoa koskeva tieto. Kaikki tiedot on ilmoitettava selkeästi ja helposti havaittavasti.

Kuluttaja-asiamies edellytti J. Rinta-Jouppi Oy.tä ja Pohjola Pankki Oyj:tä jatkossa pitäytymään uudistamasta kuluttajaluoton mainontaa siten, että mainoksessa ilmoitetaan luottosopimuksen ehtoa koskeva tieto, mutta samalla ei ilmoiteta kaikkia muita kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä mainittuja tietoja selkeästi ja helposti havaittavasti.

Yritykset antoivat sitoumukset noudattaa jatkossa KSL 7 luvun 8 §:n vaatimuksia tietojen selkeästä ja havaittavasta esittämisestä kuluttajaluoton mainonnassa. Rinta-Jouppi Oy on luotonvälittäjä KSL 7 luvun 7§:n 6 kohdan mukaan ja siten vastuussa kuluttajaluoton mainonnan sisällöstä luotonantajan, Pohjola Pankki Oyj:n, ohella.