Etämyynnin peruuttamisoikeus huutokaupoissa

Päivämäärä

10.4.2018

Diaarinumero

KKV/1180/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Kamux Suomi Oy

Tiivistelmä

Kamux Suomi Oy käytti verkkohuutokaupassa ehtoa, jonka mukaan yrityksen myymillä autoilla ei ollut etämyynnin peruuttamisoikeutta, vaikka huutokauppaa varten ei järjestetty nimenomaista tilaisuutta. Lain mukaan peruuttamisoikeutta ei ole silloin, kun etämyyntisopimus on tehty huutokaupassa, johon kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä. Jotta lainkohta soveltuisi, tulee huutokauppaa varten järjestää nimenomainen huutokauppatilaisuus, johon kuluttajat voivat osallistua henkilökohtaisesti paikan päällä. Riittävää ei ole, että huutokauppaan voi etämyyntivälineiden lisäksi osallistua esimerkiksi jättämällä koska tahansa yrityksen kivijalkaliikkeeseen kirjallisen tarjouksen ennen huutokauppa-ajan umpeutumista, sillä tätä ei voida pitää nimenomaisena huutokauppatilaisuutena. Yrityksen menettely oli kuluttajansuojalain vastaista. Yritys on sitoutunut kaikkiin kuluttaja-asiamiehen edellyttämiin muutoksiin.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §, 16 §

Perustelut

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua tavaran vastaanottamisesta.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 10 kohdan mukaan, jollei toisin sovita, kuluttajalla ei ole 14 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos sopimus on tehty huutokaupassa, johon kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä.

Kuluttajansuojalain 6 lukua koskevan hallituksen esityksessä 157/2013 vp todetaan, että luvun 16 §:n 10 kohdan mukaan etämyynnin peruuttamisoikeutta ei ole, jos sopimus on tehty julkisessa huutokaupassa eli huutokaupassa, johon kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä. Kohdan mukainen rajoitus koskee hallituksen esityksen mukaan vain sellaisia perinteisiä huutokauppatilaisuuksia, joihin voidaan osallistua myös henkilökohtaisesti paikan päällä. Selvyyden vuoksi voidaan hallituksen esityksen mukaan todeta, että kohdassa tarkoitettuja huutokauppoja eivät ole sellaiset huutokaupoiksi nimitetyt kauppapaikat internetissä, joihin osallistutaan yksinomaan sähköisesti.

Kuluttajansuojalain 6 luvulla on implementoitu ns. kuluttajaoikeusdirektiivin (2011/83/EU) etä- ja kotimyyntiä koskevat säännökset. Direktiivissä tarkoitetaan sen 2 artiklan 13 kohdan mukaan ”julkisella huutokaupalla” myyntimenetelmää, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa huutokaupanpitäjän hoitaman avoimen tarjouskilpailumenettelyn kautta tavaroita tai palveluja kuluttajille, jotka osallistuvat tai joilla on mahdollisuus osallistua huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti, ja jossa hyväksytyn tarjouksen tehneen on ostettava tavara tai palvelu.

Komission antaman, direktiiviä koskevan tulkintaohjeen mukaan sanotussa julkisessa huutokaupassa olisi oltava mahdollisuus osallistua huutokauppatilaisuuteen henkilökohtaisesti, vaikka tarjouksia olisikin mahdollista tehdä myös verkossa tai puhelimitse. (Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta.)

Kuluttajariitalautakunta on ratkaisussaan KRIL 155/32/2013 todennut huutokauppojen peruuttamisoikeudesta seuraavaa:

”Pelkästään se seikka, että ostaja olisi voinut osallistua internetissä järjestettävään huutokauppaan myyjän tiloissa olevalla etäviestimellä, ei tarkoittanut, että kysymyksessä olisi huutokauppa, johon ostaja olisi voinut osallistua henkilökohtaisesti. Näin siksi, että myyjä ei ollut järjestänyt erillistä huutokauppatilaisuutta, eikä huutokauppaan pystynyt osallistumaan muuten kuin etäviestimellä.”

Kamux on myynyt käytettyjä autoja kuluttaja-asiakkaille verkkohuutokaupassa. Myyntiehtojen mukaan autoilla ei ole ollut kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaista peruuttamisoikeutta, ja huutokauppaan on etäviestinten lisäksi voinut osallistua autoa myyneen liikkeen aukioloaikana jättämällä myyjälle kirjallinen sitova tarjous.

Kuluttajan oikeutta peruuttaa etämyyntisopimus ei voida lukua sovellettaessa rajoittaa muilla perusteilla kuin niillä, jotka on nimenomaisesti lueteltu luvun 16 §:ssä. Edellä selostetuista normeista ja ratkaisukäytännöstä käy yksiselitteisesti ilmi, että kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 10 kohdan poikkeuksella tarkoitetaan tilanteita, joissa huutokauppaa varten järjestetään nimenomainen tilaisuus, johon kuluttaja voi osallistua henkilökohtaisesti paikan päällä. Se, että kuluttaja voi käydä kivijalkamyymälässä tai vastaavassa fyysisessä paikassa jättämässä tarjouksensa tiettynä aikana ennen verkkohuutokaupan tarjousten jättämiselle varatun ajan umpeutumista, ei ole sama asia kuin lainkohdassa tarkoitetun huutokauppatilaisuuden järjestäminen.

Eräissä Kamuxin verkkohuutokauppailmoitusten myyntiehdoissa ei ollut erikseen lainkaan mainintaa kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaisesta peruuttamisoikeudesta.

Riippumatta siitä, mitä markkinointialustaa yritys käyttää tuotteidensa myyntiin, tulee yrityksen varmistua siitä, että tuotteista mm. annetaan kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetut ennakkotiedot, jollainen myös tieto peruuttamisoikeudesta ja sen käyttämisestä on (KSL 6 luvun 9 § kohta 10). Kyseiset tiedot tulee antaa nimenomaan ennen etämyyntisopimuksen syntymistä. Yrityksen vastuulla on huolehtia, että tiedot tulevat lain edellyttämällä tavalla annetuiksi ostopolun etenemistavasta riippumatta.

Kamux Suomi Oy:n menettely on ollut edellä selostetun mukaisesti kuluttajansuojalain vastaista. Yritys on sitoutunut tekemään kaikki kuluttaja-asiamiehen edellyttämät muutokset ehtoihinsa.