Peruuttamisoikeutta koskevat puutteet yrityksen internetsivuilla

Päivämäärä

3.2.2016

Diaarinumero

KKV/1192/14.08.01.05/2015

Osapuolet

Stockmann Oyj Abp, (www.stockmann.com/fi),(www.hobbyhall.fi)

Tiivistelmä

Euroopan unionin kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset toteuttivat lokakuussa 2015 valvontaiskun, jonka kohteena olivat muun muassa Stockmann Oyj Abp:n ylläpitämät www.stockmann.com/fi- ja www.hobbyhall.fi-verkkokaupat. Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota mainittujen verkkosivujen osalta siihen, että kummaltakaan sivustolta ei löytynyt malliperuuttamislomaketta. Lisäksi www.stockmann/com/fi-sivustolla kuluttajan peruuttamisoikeus mainittiin ainoastaan tilaus- ja toimitusehdoissa. Sivustolla www.hobbyhall.fi ei puolestaan ilmoitettu elinkeinonharjoittajan kaupparekisterinumeroa eikä ALV-numeroa.

Sovelletut säännökset

Oikeusministeriön asetus kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetuista peruuttamislomakkeesta ja peruuttamisohjeista (110/2014)

Euroopan parlamentin ja neuvoston kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun asetuksen (524/2013) 14 artikla

Direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (2013/11/EU)

Kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin (2011/83/EU) 6(1)b-c artiklat; 6(1)h ja 11(1)a, liite IB artiklat; sekä 9(1) artikla.

Sopimattomista kaupallisista menettelyistä annettu direktiivi (2005/29/EU)

Sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin (2000/31/EU) 5(1)a-d ja 5(1)g artiklat.

Perustelut

Malliperuuttamislomake

www.stockmann/com/fi- tai www.hobbyhall.fi-sivustoilta ei löytynyt kuluttajaoikeusdirektiivin liitteen I B mukaista malliperuuttamislomaketta.

Mallimuotoisen peruuttamislomakkeen antaminen tai saataville asettaminen perustuu kuluttajaoikeusdirektiivin 6(1)h ja 11(1)a, liite IB artikloihin. Vastaavat säännökset sisältyvät Suomessa kuluttajansuojalain 6 luvun 9 ja 12 §:ään sekä oikeusministeriön asetukseen kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetuista peruuttamislomakkeesta ja peruuttamisohjeista (110/2014).

Kuluttajalle voidaan lomakkeen ohella tarjota muitakin valinnaisia tapoja peruuttamisilmoituksen tekemiseen, mutta mallimuotoinen lomake on kuitenkin aina annettava kuluttajalle tai asettava tämän saataville.

Peruuttamisoikeudesta kertominen

Sivuston www.stockmann/com/fi osalta kuluttaja-asiamies havaitsi, että kuluttajan peruuttamisoikeudesta kerrotaan ilmeisesti pelkästään tilaus- ja toimitusehdoissa.

Kuluttajan informoiminen hänelle kuuluvasta etämyynnin peruuttamisoikeudesta sekä sen käyttämistä koskevista ehdoista perustuu kuluttajaoikeusdirektiivin ennakkotietojen antamista koskeviin 6(1) h ja 9(1) artikloihin. Vastaava säännös sisältyy Suomessa kuluttajansuojalain 6 luvun 9 ja 14 §:ään. Kuluttajalle on etämyynnin ennakkotietojen yhteydessä annettava tiedot peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä. Jos tietoja ei ole annettu, kuluttajan peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua normaalin peruuttamisajan päättymisestä. Jos elinkeinonharjoittaja korjaa asian tänä aikana, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja sai kyseiset tiedot. Elinkeinonharjoittajan vastuulla on näyttää, että edellä mainitut tiedot on annettu kuluttajalle tai asetettu kuluttajan saataville.

Kuluttaja-asiamies havaitsi myös, että tilaus- ja toimitusehdoissa ei mainita peruuttamisoikeus-sanaa lainkaan, vaan ehtojen mukaan kuluttajalla on ”14 päivää aikaa tutustua tuotteisiin ja tehdä ostopäätös”.
Jos tieto peruuttamisoikeudesta annetaan vain sopimusehdoissa, elinkeinonharjoittajan on varmistettava, että kuluttaja ei voi tehdä tilausta ilman, että hän on avannut ennakkotiedot sisältävät sopimusehdot tai tietoisesti ohittanut ne. Keskeisten ennakkotietojen, joihin peruuttamisoikeutta koskevat tiedot kuuluvat, on joka tapauksessa ilmettävä selkeästi ja ymmärrettävästi. Myös Euroopan komissio on todennut, että peruuttamisoikeudesta ja sen käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä ilmoittamista pelkästään sopimusehdoissa ei voitaisi pitää riittävänä, vaan tiedot on ilmoitettava siten kuin muutkin kuluttajaoikeusdirektiivin edellyttämät ennakkotiedot, eli selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ennen kuin kuluttaja tekee tilauksen.

Kaupparekisterinumeron ja ALV-numeron mainitseminen

Sivustolla www.hobbyhall.fi ei ollut elinkeinonharjoittajan kaupparekisterinumeroa eikä ALV-numeroa.

Elinkeinonharjoittajan kaupparekisteri- ja ALV-numeroiden ilmoittamisesta perustuu kuluttajaoikeusdirektiivin 6(1)b-c artikloihin sekä sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 5(1)a-d ja 5(1)g artikloihin. Vastaavat säännökset sisältyvät Suomessa kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:ään sekä tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 176 §:ään.

Tuomioistuimen ulkopuolisista riidanratkaisuelimistä kertominen

Kuluttaja-asiamies kiinnitti Stockmannin huomiota lisäksi siihen, että elinkeinonharjoittajan on tullut antaa 9.1.2016 lähtien verkkosivullaan ja vakiosopimusehdoissaan kuluttajille tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa. Tieto riidanratkaisuelimestä ja sen verkkosivuosoitteesta on annettava kuluttajalle helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Vaatimus perustuu kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annettuun lakiin.

Kuluttajan kannalta on myös merkityksellistä, että elinkeinonharjoittaja mainitsee sähköpostiosoitteensa. Tällöin kuluttaja voi halutessaan käynnistää riita-asian käsittelyn elinkeinonharjoittajaa vastaan verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) kautta. Asiasta on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun asetuksen (524/2013) 14 artiklalla.