Elinkeinonharjoittajan tietoja koskevat puutteet verkkokauppasivustolla

Päivämäärä

3.2.2016

Diaarinumero

KKV/1194/14.08.01.05/2015

Osapuolet

S-Verkkopalvelut Oy, (www.sokos.fi), (www.prisma.fi)

Tiivistelmä

Euroopan unionin kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset toteuttivat lokakuussa 2015 valvontaiskun, jonka kohteina olivat muun muassa S-Verkkopalvelut Oy:n ylläpitämät Sokoksen ja Prisman verkkokaupat. Kuluttaja-asiamies havaitsi, että sivustolla www.sokos.fi ei ollut ilmoitettu elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoitetta tai ALV-numeroa. Sivustolla www.prisma.fi ei puolestaan ollut ilmoitettu elinkeinonharjoittajan maantieteellistä osoitetta.

Sovelletut säännökset

Laki muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta kuluttajariitojen ratkaisemisesta (30.12.2015/1696)

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b § (30.12.2015/1699) sekä 6 luvun 9 § (30.12.2013/1211)

Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 176 §

Kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin (2011/83/EU) 6(1)b-c artiklat

Sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin (2000/31/EU) 5(1)a-d ja 5(1)g artiklat

Perustelut

Sähköpostiosoitteen, maantieteelliseen osoitteen sekä ALV-numeron ilmoittaminen

Kuluttaja-asiamies kiinnitti S-Verkkopalvelut Oy:n huomiota siihen, että sivustolla www.sokos.fi ei ollut ilmoitettu elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoitetta. Mainitulla sivustolla ei ilmoitettu myöskään elinkeinonharjoittajan ALV-numeroa. Toiseksi kuluttaja-asiamies huomautti elinkeinonharjoittajalle siitä, että sivustolla www.prisma.fi ei ilmoitettu elinkeinonharjoittajan maantieteellistä osoitetta.

Harmonisoitu lainsäädäntö edellyttää, että yllä mainitut tiedot ilmoitetaan. Vaatimus perustuu kuluttajaoikeusdirektiivin 6(1)b-c artikloihin sekä sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 5(1)a-d ja 5(1)g artikloihin. Vaatimus elinkeinonharjoittajan maantieteellisen osoitteen, mukaan lukien sähköpostiosoite, sekä ALV-numeron ilmoittamisesta sisältyy Suomessa kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:ään sekä tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 176 §:ään.

Tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä

Kuluttaja-asiamies kiinnitti S-Verkkopalvelut Oy:n huomiota myös siihen, että elinkeinonharjoittajien on tullut antaa 9.1.2016 lähtien verkkosivullaan ja vakiosopimusehdoissaan kuluttajille tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa. Tieto riidanratkaisuelimestä ja sen verkkosivuosoitteesta on annettava kuluttajalle helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Vaatimus perustuu kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annettuun lakiin, joka tuli voimaan 9.1.2016. Lainmuutos perustuu direktiiviin 2013/11/EU kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta. Samoin kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b § koskee elinkeinonharjoittajan velvollisuutta antaa tietoja tuomioistuimen ulkopuolisista riidanratkaisuelimistä.

Usein riidanratkaisuelin on kuluttajariitalautakunta. Koska kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan, kuluttajaa kannattaa ohjeistaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan. Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle kyseiset tiedot kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla, jos kuluttaja on tehnyt elinkeinonharjoittajalle virheilmoituksen, eivätkä osapuolet ole saaneet sovittua asiaa.

Asetus kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta

Kuluttajan kannalta on merkityksellistä, että elinkeinonharjoittaja mainitsee sähköpostiosoitteensa. Tällöin kuluttaja voi halutessaan käynnistää riita-asian käsittelyn elinkeinonharjoittajaa vastaan verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) kautta. Asiasta on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun asetuksen (524/2013) 14 artiklalla.

Asetuksen 14 artiklan mukaan

  1. Unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia, ja unioniin sijoittautuneiden verkossa toimivien markkinapaikkojen on tarjottava sähköinen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille. Tämän linkin on oltava helposti kuluttajien saatavilla. Unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia, on mainittava myös sähköpostiosoitteensa.
  2. Unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia ja jotka ovat sitoutuneet tai velvolliset käyttämään yhtä tai useampaa vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä kuluttajariitojen ratkaisuun, on ilmoitettava kuluttajille verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin olemassaolosta ja mahdollisuudesta käyttää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia riitojensa ratkaisuun. Niiden on tarjottava verkkosivustollaan sähköinen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille ja, jos tarjous on tehty sähköpostilla, kyseisessä sähköpostiviestissä. Tiedot on annettava tarvittaessa myös yleisissä sopimusehdoissa, joita sovelletaan verkossa tehtyihin kauppa- tai palvelusopimuksiin.