Verkkokaupan internet-sivuillaan ilmoittamat tiedot

Päivämäärä

5.4.2016

Diaarinumero

KKV/1196/14.08.01.05/2015

Osapuolet

Footway Oy, (brandos.fi)

Tiivistelmä

Footway Oy:n ylläpitämillä brandos.fi-verkkokaupan verkkosivuilla ei ollut kuluttajaoikeusdirektiivin mukaista malliperuuttamislomaketta, elinkeinonharjoittajan maantieteellistä osoitetta ja ALV-numeroa eikä tietoa kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ja kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisufoorumista. Yrityksen menettely oli lainvastaista.

Sovelletut säännökset

Direktiivi kuluttajan oikeuksista (2011/83/EU) 6(1) b-c ja h artikla, 11(1) a artikla, liite I B
Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä (2000/31/EU) 5(1) a-d ja g artikla
Direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (2013/11/EU)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (524/2013) 14 artikla

Perustelut

EU:n kuluttajaviranomaisten valvontaisku

Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset eli niin sanottu CPC-verkosto (Consumer Protection Cooperation) toteutti lokakuussa 2015 valvontaiskun, jossa käytiin Euroopanlaajuisesti läpi yli seitsemän sadan (700) verkkokaupan Internet-sivut. Suomen puolesta valvontaiskuun osallistui kuluttaja-asiamies.

Kuluttajaoikeusdirektiivi ja sähköisestä kaupankäynnistä annettu direktiivi

Valvontaiskussa huomiota kiinnitettiin muun muassa siihen, täyttävätkö verkkokauppojen Internet-sivuilla annetut tiedot ns. kuluttajaoikeusdirektiivin (direktiivi kuluttajan oikeuksista, 2011/83/EU) säännökset. Direktiivin mukaan verkkokauppojen tulee pitää Internet-sivuillaan saatavilla malliperuuttamislomaketta sekä ilmoittaa elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite ja ALV-numero. Vaatimus elinkeinonharjoittajan maantieteellisen osoitteen sekä ALV-numeron ilmoittamisesta perustuu edellä mainitun direktiivin lisäksi sähköisestä kaupankäynnistä annettuun direktiiviin (2000/31/EU) sekä Suomessa kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:ään sekä tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 176 §:ään.

Verkkosivuilla havaitut puutteet

Suomessa kuluttaja-asiamiehen valvontaiskun kohteena oli muun muassa yhtiön ylläpitämä www.brandos.fi -verkkokauppa, josta kuluttaja-asiamies teki seuraavat havainnot:

1) Sivustolta www.brandos.fi ei löytynyt kuluttajaoikeusdirektiivin liitteen I B mukaista malliperuuttamislomaketta.

2) Sivustolla www.brandos.fi ei ilmoitettu elinkeinonharjoittajan maantieteellistä osoitetta eikä ALV-numeroa.

Mainittujen puutteiden johdosta yrityksen menettely oli kuluttajaoikeusdirektiivin ja sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin vastaista.

Direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta

Kuluttaja-asiamies pyysi yritystä lisäksi kiinnittämään huomiota direktiiviin kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (2013/31/EU), joka on Suomessa implementoitu kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b §:llä. Kyseisen direktiivin mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava verkkosivullaan ja vakiosopimusehdoissaan kuluttajille tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa. Tieto riidanratkaisuelimestä ja sen verkkosivuosoitteesta on annettava kuluttajalle helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Suomessa tällainen riidanratkaisuelin on esimerkiksi kuluttajariitalautakunta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta

Kuluttaja-asiamies pyysi yritystä edelleen kiinnittämään huomiota Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (524/2013). Asetuksen 14 artiklassa on suoraan elinkeinonharjoittajia velvoittava säädös, jonka mukaan

1) Unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia, ja unioniin sijoittautuneiden verkossa toimivien markkinapaikkojen on tarjottava sähköinen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille. Tämän linkin on oltava helposti kuluttajien saatavilla. Unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia, on mainittava myös sähköpostiosoitteensa.

2) Unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia ja jotka ovat sitoutuneet tai velvolliset käyttämään yhtä tai useampaa vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä kuluttajariitojen ratkaisuun, on ilmoitettava kuluttajille verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin olemassaolosta ja mahdollisuudesta käyttää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia riitojensa ratkaisuun. Niiden on tarjottava verkkosivustollaan sähköinen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille ja, jos tarjous on tehty sähköpostilla, kyseisessä sähköpostiviestissä. Tiedot on annettava tarvittaessa myös yleisissä sopimusehdoissa, joita sovelletaan verkossa tehtyihin kauppa- tai palvelusopimuksiin.

Yritys on jatkossa sitoutunut noudattamaan yllä mainittujen direktiivien säännöksiä