Verkkokaupan Internet-sivuillaan ilmoittamat tiedot

Päivämäärä

18.4.2016

Diaarinumero

KKV/1197/14.08.01.05/2015

Osapuolet

Sportamore Ab (Publ) filial i Finland

Tiivistelmä

Yrityksen ylläpitämän www.sportamore.fi -verkkokauppasivuilla ei ollut kuluttajaoikeusdirektiivin mukaista malliperuuttamislomaketta tai tietoa siitä, että elinkeinonharjoittajan maantieteellinen sijainti on Ruotsissa. Lisäksi verkkosivuilla annettiin harhaanjohtavasti ymmärtää, että kuluttajalla ei ole oikeutta tehdä peruutusilmoitusta vapaamuotoisesti. Verkkosivuilla ei myöskään ollut tietoa kuluttajaneuvonnan yhteystiedoista tai verkkovälitteisestä riidanratkaisufoorumista. Yrityksen menettely oli kuluttajaoikeusdirektiivin, sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin, vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetun direktiivin sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun asetuksen vastaista.

Sovelletut säännökset

Direktiivi kuluttajan oikeuksista (2011/83/EU) 6(1)b-c, h ja 11(1)a, liite IB artiklat
Sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin (2000/31/EU) 5(1)a-d ja 5(1)g artiklat
Direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (2013/11/EU)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (524/2013)

Perustelut

Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset eli niin sanottu CPC-verkosto (Consumer Protection Cooperation) toteutti lokakuussa 2015 valvontaiskun, jossa on Euroopan laajuisesti käyty läpi yli seitsemän sadan (700) verkkokaupan Internet-sivut. Suomen puolesta valvontaiskuun osallistui kuluttaja-asiamies.

Sovelletut säännökset

Kuluttajaoikeusdirektiivin 6(1)h ja 11(1)a, liite IB artiklojen mukaan elinkeinonharjoittajan on verkkosivuillaan annettava tai asetettava saataville mallimuotoinen peruuttamislomake. Vastaavat säännökset sisältyvät Suomessa kuluttajansuojalain 6 luvun 9 ja 12 §:ään sekä oikeusministeriön asetukseen (oikeusministeriön asetus, 110/2014, kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetuista peruuttamislomakkeesta ja peruuttamisohjeista).

Kuluttajalle voidaan lomakkeen ohella tarjota muitakin valinnaisia tapoja peruuttamisilmoituksen tekemiseen, mutta mallimuotoinen lomake on kuitenkin aina annettava kuluttajalle tai asetettava tämän saataville. Lomakemalli löytyy mm. kuluttaja-asiamiehen linjauksesta, jossa käsitellään verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä.

Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus myös vapaamuotoisen peruuttamisilmoituksen tekemiseen, jos hän haluaa käyttää etämyynnin peruuttamisoikeutta.

Harmonisoitu lainsäädäntö edellyttää edelleen, että elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite ilmoitetaan elinkeinonharjoittajan verkkosivuilla. Vaatimus elinkeinonharjoittajan maantieteellisen osoitteen ilmoittamisesta perustuu kuluttajaoikeusdirektiivin 6(1)b-c artikloihin sekä sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 5(1)a-d ja 5(1)g artikloihin. Suomen lainsäädännössä vaatimus sisältyy kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:ään sekä tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 176 §:ään.

Verkkosivuilla havaitut puutteet

Suomen osalta valvontaiskussa oli mukana mm. Sportamore AB (Publ) filial i Finlandin ylläpitämä www.sportamore.fi -verkkokauppa, jonka osalta kuluttaja-asiamies teki seuraavat havainnot:

1) Sivustolta ei löydy kuluttajaoikeusdirektiivin liitteen I B mukaista malliperuuttamislomaketta.

2) Sivustolla ei ilmoiteta elinkeinonharjoittajan maantieteellistä osoitetta (yrityksen kotipaikka on Ruotsi).

3) Kuluttaja ei ilmeisesti voi tehdä vapaamuotoista peruuttamisilmoitusta halutessaan käyttää etämyynnin peruuttamisoikeutta (vain palautuslomakkeen käyttö mainitaan).

Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan verkkosivuilla kerrottiin elinkeinonharjoittajan postiosoite, mutta ei sitä, että postiosoite sijaitsee Ruotsissa. Koska elinkeinonharjoittajan ilmoittamat osoitetiedot olivat epätäydelliset, oli menettely kuluttajaoikeusdirektiivin ja sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin vastaista.

Elinkeinonharjoittajan verkkosivuilla annettavista tiedoista sai vaikutelman, että kuluttajan tulee käyttää ”palautuslomaketta”, jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan. Kuluttajan ilmoitukselle ei kuitenkaan voida asettaa mitään muotovaatimuksia, vaan kuluttaja voi lain mukaan tehdä peruuttamisilmoituksen pätevästi myös haluamallaan vapaamuotoisella tavalla. Tämän tiedon sekä malliperuuttamislomakkeen puuttuminen verkkosivuilta oli kuluttajaoikeusdirektiivin vastaista.

Direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta

Kuluttaja-asiamies on pyytänyt yritystä lisäksi kiinnittämään huomiota direktiiviin kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (2013/31/EU), joka on Suomessa implementoitu kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b §:llä. Kyseisen direktiivin mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava verkkosivullaan ja vakiosopimusehdoissaan kuluttajille tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa. Tieto riidanratkaisuelimestä ja sen verkkosivuosoitteesta on annettava kuluttajalle helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi.

Usein riidanratkaisuelin on kuluttajariitalautakunta. Koska kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan, kuluttajaa kannattaa ohjeistaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan.

Elinkeinonharjoittajan verkkosivuilla oli ohjaus/linkki kuluttajariitalautakunnan sivuille, mutta ei mainintaa siitä, että kuluttajan on ensin käännyttävä kuluttajaneuvonnan puoleen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta

Kuluttaja-asiamies pyysi yritystä edelleen kiinnittämään huomiota Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (524/2013). Asetuksen 14 artiklassa on suoraan elinkeinonharjoittajia velvoittava säädös, jonka mukaan

1) Unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia, ja unioniin sijoittautuneiden verkossa toimivien markkinapaikkojen on tarjottava sähköinen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille. Tämän linkin on oltava helposti kuluttajien saatavilla. Unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia, on mainittava myös sähköpostiosoitteensa.

2) Unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia ja jotka ovat sitoutuneet tai velvolliset käyttämään yhtä tai useampaa vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä kuluttajariitojen ratkaisuun, on ilmoitettava kuluttajille verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin olemassaolosta ja mahdollisuudesta käyttää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia riitojensa ratkaisuun. Niiden on tarjottava verkkosivustollaan sähköinen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille ja, jos tarjous on tehty sähköpostilla, kyseisessä sähköpostiviestissä. Tiedot on annettava tarvittaessa myös yleisissä sopimusehdoissa, joita sovelletaan verkossa tehtyihin kauppa- tai palvelusopimuksiin.