Kerta- ja jatkuvien tilausten etämyynti

Päivämäärä

3.5.2016

Diaarinumero

KKV/1374/14.08.01.05/2015

Osapuolet

Tienaa.fi / Talking People Finland Oy

Tiivistelmä

Tienaa.fi:n verkkosivuilla ei annettu kaikkia kuluttajansuojalain edellyttämiä etämyynnin ennakkotietoja eikä peruuttamislomaketta. Lisäksi sivustolta puuttui kuluttajansuojalain edellyttämä tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisusta. Yrityksen menettely oli kuluttajansuojalain vastaista.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b §, kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §, 12 §

Perustelut

Ennakkotietojen antaminen

Kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n mukaan ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekemistä kuluttajalle on annettava pykälässä luetellut ennakkotiedot, kuten esimerkiksi tieto tuotteen hinnasta, elinkeinonharjoittajan nimestä, mahdollista peruuttamisoikeudesta sekä tilauksen kestosta. Jos kuluttajalla on etämyyntisopimuksen mukaan peruuttamisoikeus, hänelle on 6 luvun 9 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi annettava peruuttamislomake. Pykälän 1 momentin 10–12 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan antaa peruuttamisohjeessa.

Luvun 12 §:n mukaan jos sähköisesti tehtävässä sopimuksessa kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus, kuluttajalle on ilmoitettava 9 §:n 1 momentin 1, 6, 7, 17 ja 18 kohdassa tarkoitetuista seikoista selkeällä tavalla ja välittömästi ennen kuin kuluttaja tekee tilauksensa. Elinkeinonharjoittajan on myös varmistettava, että kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden.

Tienaa.fi-sivuston kautta esimerkiksi koululuokat ja urheilujoukkueet voivat ryhtyä markkinoimaan Tienaa.fi-sivuston kautta tehtäviä tuotteiden kerta- ja kestotilauksia. Tuotteiden tilaussivuilta puuttui mm. tieto peruuttamisoikeudesta, joka koskee sekä kerta- että kestotilauksia. Lisäksi 6 luvun 12 §:n tarkoittamat tiedot oli pääosin sijoitettu avattavan pudotuslinkin taakse sen sijaan, että ne olisivat olleet suoraan itse sivulla välittömästi ennen tilauksen tekemistä. Sivustolla ei myöskään annettu oikeusministeriön asetuksen 110/2014 mukaista peruuttamislomaketta.

Menettely oli kuluttajansuojalain 6 luvun 9 § ja 12 §:n vastaista. Kuluttaja-asiamies kiinnitti lisäksi yrityksen huomiota käsitteisiin ”jatkuva tilaus” ja ”jatkotilaus”, joita käytettiin sivuilla toistensa synonyymeinä. ”Jatkuvalla tilauksella” tarkoitetaan tavallisesti toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, joka jatkuu kunnes se irtisanotaan. ”Jatkotilaus” puolestaan viittaa yhtä tilausta seuraavaan toiseen tilaukseen (esim. tilanne, jossa kuluttaja 3 kuukauden määräaikaisen sopimuksen päätyttyä tekee 2 kuukautta voimassa olevan jatkotilauksen).

Tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisusta kertominen

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b §:n mukaan jos elinkeinonharjoittajalla on verkkosivusto, hänen on pidettävä sivustolla kuluttajien saatavissa helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi tieto vähintään yhdestä sellaisesta riidanratkaisuelimestä, joka on ilmoitettu kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/11/EU 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan komissiolle ja joka on toimivaltainen käsittelemään elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä riita-asioita. Sivustolla on pidettävä saatavilla myös riidanratkaisuelimen verkkosivuston osoite.

Vastaavat tiedot on mainittava myös elinkeinonharjoittajan laatimissa ja kuluttajalle annettavissa vakioehdoissa. Tienaa.fi-sivustolla ei ollut tietoa tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä eikä sellaisen verkko-osoitetta. Menettely oli kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b §:n vastaista.