Tarjousmarkkinointi ja hinnan ilmoittaminen

Päivämäärä

1.4.2014

Diaarinumero

KKV/2131/14.08.01.05/2013

Osapuolet

Oy Matkahuolto Ab

Tiivistelmä

Oy Matkahuolto Ab oli mainostanut verkkosivuillaan matkalippuja tarjoushinnoin kertomatta, että jos matka maksetaan vasta ajoneuvossa, ei tarjoushintaa voinut hyödyntää. Verkkosivuilla kerrotut hintatiedot eivät tällöin tältä osin olleet pitäneet paikkaansa ja matkan varsinainen hinta oli jäänyt kertomatta. Lisäksi tarjoushinnoiteltujen tuotteiden saatavuus ja tarjousten ehdot eivät olleet käyneet sivustolta riittävän selvästi ilmi. Kuluttaja-asiamies piti markkinointia kuluttajien kannalta harhaanjohtavana.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §, 7 § ja 8 §, kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §.


Perustelut

Hinnan ilmoittaminen

Oy Matkahuolto Ab oli markkinoinut verkkosivuillaan matkalippuja tarjoushintaan siten, että sivuilta ei ilmennyt selvästi, että annettu hintatieto koski vain Matkahuollon myyntikanavien kautta hankittua lippua. Verkkosivujen kohdassa Hinnat todettiin, että matkan hinnan voi tarkistaa aikatauluhausta. Tämän tarkempaa tietoa asiasta ei annettu ainakaan helposti havaittavalla tavalla.

Asiassa merkittävää oli Matkahuollon matkustajainformaatiojärjestelmän asema yleisenä tietolähteenä yhdistettynä Matkahuollon lipunmyyntitoimintaan. Yrityksen kuluttajille suuntaama palvelu muodostuu mm. tästä valtakunnallisesti kattavasta tietojärjestelmästä, johon yritys on koonnut eri bussiyhtiöiden vuoroja koskevat aikataulut ja jonka kautta se tarjoaa lippuja.

Yrityksen Usein kysyttyä -osiossa annettiin lisäksi seuraava tieto koskien yötaksaa: ”Jotkin bussiyritykset perivät lipun hinnan lisäksi yömaksun klo 23.00–04.00 välisenä aikana aloitetuilla matkoilla. Yömaksu vaihtelee bussiyrityskohtaisesti ja matkan pituuden mukaan. Yömaksu ei sisälly etukäteen Matkahuollosta ostettuun lippuun vaan se maksetaan aina kuljettajalle.”

Kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukaan markkinoinnissa on annettava kuluttajan päätöksenteon kannalta olennaiset tiedot. Arvioitaessa tietojen riittävyyttä otetaan huomioon tietojen selkeys, ymmärrettävyys ja oikea-aikaisuus, käytettyyn viestimeen liittyvät rajoitteet sekä elinkeinonharjoittajan muut toimenpiteet olennaisten tietojen antamiseksi kuluttajille. Hallituksen esityksessä 32/2008 vp. todetaan, että ostopäätös on laaja käsite tarkoittaen paitsi päätöstä siitä, ostaako kuluttaja hyödykkeen vai ei, myös millä hinnalla ja muilla ehdoilla hän ostaa hyödykkeen.

Matkaa suunnittelevan kuluttajan kannalta sekä aikataulu että kyseisen reitin hinta olivat tarpeellisia tietoja. Tarjotessaan lippuja verkossa valtakunnallisen ja laajalti tunnetun aikatauluhaun yhteydessä oli Matkahuollon huolehdittava, että kuluttajat saivat myös kaikki esitettyjä hintoja koskevat olennaiset tiedot. Tietoa siitä, mitä kanavia pitkin kuluttaja saattoi lipun esitettyyn hintaan hankkia, oli pidettävä ostopäätöksen kannalta olennaisena tietona. Vastaavasti kuluttajan ostopäätöksen kannalta oli olennaista tietää, että lipun hinta voi vaihdella riippuen hankintapaikasta. Näin ollen Matkahuollon piti tarkentaa lipun hinnasta antamiaan tietoja, jotta sen menettelyä voitiin pitää kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukaisena.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n 3 kohdan mukaan tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi mm. kulutushyödykkeen kokonaishinta. Myös etämyyntisäännökset edellyttävät tuotteen hinnan ilmoittamista hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä (kuluttajansuojalaki 6:13). Yritys ei voi myydä tiettyyn yksilöityyn vuoroon lippua kertomatta ostajalle sen kokonaishintaa eli hintaa kaikkine lisämaksuineen. Kyseistä menettelyä on oli pidettävä kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n ja 6 luvun 13 §:n vastaisena.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n 4 kohdan mukaan tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi maksua, toimitusta ja sopimuksen täyttämistä koskevat käytännöt, jos ne poikkeavat siitä, mitä kuluttajilla on yleensä aihetta olettaa. Myös etämyyntisäännökset edellyttävät maksuehtojen antamista hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä (kuluttajansuojalaki 6:13). Näin ollen kokonaishinnan lisäksi myös lipun hintaa koskevat maksuehdot on kerrottava kuluttajalle selvällä tavalla kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n ja 6 luvun 13 §:n mukaisesti.

Tarjousmarkkinointi

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan harhaanjohtava markkinointi on kiellettyä. Säännös asettaa tarkat edellytykset myös tarjousmarkkinoinnille, sillä tarjouksessa olevan tuotteen saatavuudesta ei saa syntyä harhaanjohtavaa kuvaa.

Matkahuollon kautta myynnissä olleiden tarjouslippujen määrästä päätti kukin bussiyhtiö itse. Lisäksi yritys oli kuitenkin järjestänyt myös omia markkinointikampanjoitaan. Matkahuolto vastaa aina omasta markkinoinnistaan ja sen lainmukaisuudesta riippumatta siitä, onko kampanja toteutettu itsenäisesti vai yhdessä bussiyritysten kanssa.

Markkinointikeinojen voimakkuus on harkittava tarjolla olevien tuotteiden saatavuuden mukaan. Näkyvin kampanjoin ei voinut mainostaa tuotteita, joita todellisuudessa oli vain pieni määrä tarjolla. Matkahuollolla oli mahdollisuus vaikuttaa asiaan sopiessaan bussiyritysten kanssa tulevista kampanjoista ja suunnitellessaan markkinointia.

Tarjouslippuja oli pääsääntöisesti ollut myynnissä rajoitetusti kutakin vuoroa kohden. Tämä olisi pitänyt ottaa huomioon markkinointia suunniteltaessa ja rajoitusten olisi selkeällä tavalla pitänyt käydä ilmi markkinoinnista.

Yritys ei voi pelkällä ”rajoitettu erä”-tyyppisellä ilmauksella kiertää tarjousmarkkinoinnille asetettuja vaatimuksia, sillä tällaisista ilmaisuista kuluttaja ei voi todellisuudessa päätellä, minä aikana tarjoustuotteen voi saada. Jos tarjouksella markkinoitavia tuotteita on saatavilla niin vähän, että ne todennäköisesti loppuvat tarjouksen voimassaoloaikana, ilmoituksessa on syytä mainita tuotteiden kappalemäärä tms., jotta kuluttajalla on mahdollisuus arvioida tarjouksen ajallista kestoa. Riittävyyttä voi hallita myös suhteuttamalla tarjouksen kestoaika tarjolla olevien tuotteiden määrään.

Saatavuuden lisäksi muiden ehtojen on tultava markkinoinnista selkeästi esiin. Markkinoinnista on käytävä ilmi, mille reiteille ja kellonajoille tarjouslippuja on saatavilla. Jos markkinoijan myyntikanavassa tarjottiin lippuja laajalle reittivalikoimalle, kuten esimerkiksi Matkahuollon lipunmyynnissä, ei siinä voinut mainostaa yleisesti esimerkiksi 5 euron hintaisia tarjouksia, jos kyse oli todellisuudessa vain tiettyjä reittejä koskevista tarjouslipuista.