Laihdutustuotteen tilauksen markkinointi

Päivämäärä

27.6.2014

Diaarinumero

KKV/2142/14.08.01.05/2014

Osapuolet

Fennotuonti Oy

Tiivistelmä

Fennotuonti Oy markkinoi Kevennys-laihdutustuotteen tilausjaksoa kokeilu- tai tutustumiseränä, tai tutustumispakkauksena. Todellisuudessa kyseessä oli määräaikaisen, kuluttajan aktiivista peruutustoimenpidettä edellyttävän tilausjakson ensimmäinen erä. Menettely oli kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa. Lisäksi yrityksen aiemmin käytössä olleissa mainoksissa ei ollut annettu kuluttajan päätöksenteon kannalta olennaisia tietoja. Kuluttaja-asiamies kiinnitti yrityksen huomiota myös etämyyntiä koskevien kuluttajansuojalain säännösten noudattamiseen.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 6 §, 7 §, kuluttajansuojalain 6 luvun (15.12.2000/1072) 13 §, 14 §, 15 §

Perustelut

Peruutusviestien käsittely

Kuluttaja-asiamies sai kuluttajilta useita yhteydenottoja koskien etenkin vaikeuksia saada yhteys Fennotuonti Oy:n asiakaspalveluun sekä epäselvyyksiä kuluttajien peruutusviestien saapumisesta perille. Näiden vaikeuksien vuoksi kuluttajat eivät olleet kyenneet peruuttamaan määräaikaista tilaustaan peruutuksen määräaikaan mennessä. Lisäksi kuluttajien oli ollut vaikea saada oikeaa kuvaa sopimusehdoista silloin kun tuote oli tilattu joko verkkomainoksen tai puhelinmyynnin perusteella.

Kuluttajansuojalain 6 luvun (15.12.2000/1072) 15 §:n mukaan etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa 6 luvun (15.12.2000/1072) 14 §:ssä tarkoitetun vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara tai tavaraerä vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus.

Kuluttaja-asiamies katsoi toimitetun selvityksen perusteella, että Fennotuonti Oy:n menettely kuluttajien kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaisten peruutusilmoitusten käsittelemiseksi oli ollut asianmukaista.Kuluttaja-asiamies kuitenkin kiinnitti Fennotuonti Oy:n huomiota kuluttajansuojalain 12 luvun 1 c §:n, jonka mukaan jos ko. laissa tarkoitettu virheilmoitus taikka ilmoitus sopimuksen purkamisesta tai peruuttamisesta on tarkoituksenmukaisella tavalla lähetetty vastaanottajalle, lähettäjä saa vedota ilmoitukseen, vaikka se myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille.

Jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty.

Aiemmin käytössä olleet verkkomainokset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukaan markkinoinnissa ei saa jättää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt.

Lisäksi kuluttajansuojalain 6 luvun (15.12.2000/1072) 13 §:n mukaan etämyynnissä kuluttajalle tulee hyvissä ajoin antaa tiedot mm. elinkeinonharjoittajan nimestä ja osoitteesta, kulutushyödykkeen pääominaisuuksista, hinnasta, sopimuksen vähimmäiskestosta ja tarjouksen voimassaoloajasta.

Fennotuonti Oy toimitti vastauksensa yhteydessä kuvakaappaukset aikavälillä syyskuu 2013 – helmikuu 2014 käytössä olleista verkkomainoksistaan, jotka olivat yrityksen mukaan sittemmin poistuneet käytöstä. Mainoksissa oli ollut seuraavia tekstejä: ”Mies / nainen, laihdut jouluksi tai saat rahasi takaisin + joululahjan (arvo 59 €) Tilaa tästä!”, ”Kevennys 9 kk tilauksiin lahja – valitse Omron tai Swarovksi”, ”Kevennys – Kokeile nyt 2 viikkoa hintaan 0 € + pk”. Osassa mainoksista tuotiin selkeästi esiin tilausmahdollisuus, mutta osasta ei käynyt ilmi, olisiko kuluttaja esimerkiksi mainosta klikkaamalla päässyt suoraan verkkokauppaan tekemään tilauksen.

Kyseiset mainokset eivät sisältäneet tietoja tuotteesta, sen sisällöstä, sopimuksen kestosta tai pituudesta, hinnasta, peruutusoikeudesta tai tarjousten voimassaoloajasta. Useista aiemmin käytössä olleista mainoksista oli puuttunut myös yrityksen ja markkinoitavan tuotteen nimi.

Menettely oli kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n sekä 6 luvun 13 §:n vastaista. Mainokset poistettiin sittemmin käytöstä.

Uudet mainokset ja markkinointi

Yrityksen uudemmissa verkkomainoksissa oli seuraava teksti: ”Laihduta helposti ja nopeasti – Tilaa heti – Kevennys 9 kk:n sopimuskausi yht. 318,10 € (29,90 €/kk + toimituskulut 4,90 €/kk), minkä jälkeen tilaus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena (29,90 €/kk + toimitusmaksu 4,90 €/kk) Kevennys”.

Kuluttajansuojalain 6 luvun (15.12.2000/1072) 13 § koskee ennakkotietojen antamista etämyyntisopimuksissa, eikä lainkohdasta seuraa, että kaikki siinä mainitut tiedot tulisi antaa jo banneriverkkomainoksessa. Verkkomainoksissa oli kuitenkin annettu ne keskeiset tiedot, joiden antamiseen kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n voidaan katsoa velvoittavan.

Kuluttaja-asiamies katsoi, etteivät verkkomainokset olleet kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §:n vastaisia.

Kuluttaja-asiamies kuitenkin kiinnitti yrityksen huomiota siihen, että vaikka kaikkia 6 luvun 13 §:n tarkoittamia tietoja ei edellytettäisi sisällytettävän banneriin, tulee ne kuitenkin antaa kokonaisuudessaan hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Yritys toimitti myös listauksen muista verkkomainoksistaan. Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.

Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti mm. kulutushyödykkeen hintaa tai sen määräytymisen perusteita, erityistä hintaetua ja maksuehtoja.

Muissa verkkomainoksissa oli käytetty mm. ilmaisuja ”laihdutuskuuri alk. 4,90 €” ja ”Tutustumispakkaus tarjous vain 4,90 € – aloita heti!”.

Käytettäessä markkinoinnissa ilmaisua ”tutustumispaketti” tms. on huolehdittava siitä, ettei valittu markkinointitapa muodostu harhaanjohtavaksi. Tarjousta ei voinut kuvata postikulujen hinnalla toimitettavaksi tutustumispaketiksi, jos kuluttajalta todellisuudessa edellytettiin aktiivisia toimia tutustumiserää seuraavien erikseen hinnoiteltujen tuote-erien peruuttamiseksi. Käytettäessä markkinointimenetelmänä tutustumistarjousta se on erotettava selvällä tavalla tutustumiserää laajemman tilauksen tarjoamisesta. Jos tarkoituksena oli tarjota kuluttajalle kuvattua tutustumiserää pidempi sopimus, josta vain tutustumispaketin haluavan kuluttajan oli erikseen määrämuotoisesti irtauduttava, tarjousta tehtäessä kuluttajalle olisi pitänyt kertoa koko tilauksesta, eikä tutustumispaketista.

Mikäli tutustumispakkaustarjouksella tarkoitettiin 9 kuukauden mittaisen tilauksen ensimmäistä erää, jolloin kuluttajalta edellytettiin tilauksen perumista kuluttajansuojalain 6 luvun (15.12.2000/1072) 15 §:n tarkoittamalla tavalla, oli erän mainostaminen tutustumispakkaukseksi katsottava harhaanjohtavaksi.

Menettely oli kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista.