Jatkuva loppuunmyynti ja alennushintojen ilmoittaminen ohjevähittäishinnasta

Päivämäärä

18.3.2015

Diaarinumero

KKV/227/14.08.01.05/2015

Osapuolet

Sporttimake Oy

Tiivistelmä

Sporttimake Oy:n loppuunmyynti oli jatkunut useamman vuoden ajan, vaikka yrityksen lopettaessa toimintansa, loppuunmyynti saa kestää korkeintaan kuusi kuukautta. Sporttimake Oy:n menettely oli kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa ja siten kiellettyä. Lisäksi yritys ilmoitti alennushintansa ohjevähittäishinnoista. Alennus on laskettava siitä hinnasta, jota sama elinkeinonharjoittaja on perinyt samassa kauppapaikassa tuotteesta välittömästi aikaisemmin. Ohjevähittäishintoja oli kuitenkin käytetty myymälässä aidosti myyntihintoina ennen alennusilmoittelua.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 3 §, 6 §, 11 §, Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa (601/2008) 1 § 13 kohta.

Perustelut

Loppuunmyynti

Sporttimake Oy:n loppuunmyynti oli alkanut loka-marraskuussa 2013 ja jatkui yhä alkuvuodesta 2015. Myymälän varastoa täydennettiin jossain määrin loppuunmyynnin aikana. Loppuunmyynnin todellisena pyrkimyksenä oli aidosti liiketoiminnan lopettaminen.

Kuluttaja-asiamiehen yhdessä Kaupan liiton kanssa laatimassa linjauksessa Hintailmaisut markkinointikeinona on linjattu, että loppuunmyynti saa kestää enintään kaksi kuukautta. Poikkeuksena on yrityksen tai kauppapaikan lopettaminen, jolloin loppuunmyynti voi kestää korkeintaan kuusi kuukautta. Loppuunmyynnin tarkoituksena on nimenomaan päästä eroon olemassa olevasta tietystä tavaravarastosta tai tuote-erästä. Siksi loppuunmyynnin kohteena olevaa varastoa ei saa täydentää loppuunmyynnin aikana eikä enää sen jälkeen, kun päätös loppuunmyynnistä on tehty.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan harhaanjohtavien tietojen antaminen on kielletty markkinoinnissa ja asiakassuhteessa. Kuluttajat odottavat loppuunmyynneiltä erityisen halpoja hintoja. Kyseessä mielletään olevan poikkeuksellinen tilaisuus, jonka hyödyntämiselle on rajattu aika. Jos loppuunmyynti jatkuu useamman vuoden ajan, lakkaavat alennetut hinnat olemasta myymälässä kuluttajien kannalta poikkeuksellisia. Määrittelemätön ajallinen kesto johtaa myös siihen, että loppuunmyynti myyntimenettelynä muodostuu myymälän tavanomaiseksi toiminnaksi. Loppuunmyynnin pitkäaikainen mainostaminen on näin ollen kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa.

Huomattavaa on myös, että markkinaoikeus on oikeuskäytännössään katsonut, että kalenterivuoden aikana alennusmyyntejä voi olla yhteensä korkeintaan kolme kuukautta. Yhtäjaksoisesti alennusmyynti saa kestää enintään kaksi kuukautta (MAO:204/04, MAO:654/09, MAO:655/09). Edellä mainitussa kuluttaja-asiamiehen linjauksessa on puolestaan määritelty, että erikoistarjouksen kestoajan on oltava lyhyt, enintään yksi kuukausi.

Sporttimake Oy:n liikkeen lopettamiseen tähtäävä loppuunmyynti kesti pidempään kuin kuusi kuukautta, minkä lisäksi liikkeen varastoja täydennettiin loppuunmyynnin aikana.

Sporttimake Oy:n menettely oli kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §:n ja 6 §:n vastaista.

Alennushintojen ilmoittaminen ohjevähittäishinnasta

Markkinatuomioistuimen (nyk. markkinaoikeus) oikeuskäytännössä on käsitelty useissa ratkaisuissa ohjevähittäishinta-termiä. Markkinatuomioistuin on mm. ratkaisussa 1982:19 kieltänyt käyttämästä ilmaisua ohjevähittäishinta ja ovh sellaisesta vertailuhinnasta, jota ei tosiasiallisesti kuluttajilta peritä samanlaisesta hyödykkeestä. Samassa ratkaisussa tuomioistuin on todennut kuluttajien käsittävän, että ohjevähittäishinnalla (ovh) tarkoitetaan esim. valmistajan tai aikaisemman myyntiportaan taikka elinkeinonharjoittajien järjestön suosittelemaa ja samanlaisesta hyödykkeestä kuluttajilta yleisesti perittyä hintaa.

Alennus on laskettava siitä hinnasta, jota sama elinkeinonharjoittaja on perinyt samassa kauppapaikassa tuotteesta välittömästi aikaisemmin.

Kuluttajien ei ole mahdollista saada mainonnan perusteella selville, onko ovh:ksi mainittua hintaa käytetty myös tosiasiallisesti tuotteen myyntihintana. Tämä vaikeuttaa sen arvioimista, onko kyseessä todellinen alennusmyynti tai erikoistarjous vai ei. Ohjevähittäishinnat saattavatkin muodostua siten harhaanjohtaviksi, että kuluttajat ymmärtävät niillä tarkoitettavan jotain muuta kuin aidosti aikaisemmin perittyä myyntihintaa, vaikka myyntihinta olisi ollut samansuuruinen kuin ohjevähittäishinta. Termi voi muodostua harhaanjohtavaksi myös siksi, etteivät kaikki elinkeinonharjoittajat käytä myyntihintana ohjevähittäishintaa, vaan määrittelevät myyntihinnan itse.

Sporttimake Oy kertoi selvityksessään, että ohjevähittäishintoja käytettiin myös aidosti tuotteiden myyntihintana ennen alennusten laskemista. Kuluttaja-asiamies kiinnitti Sporttimake Oy:n huomiota edellä selostettuun oikeuskäytäntöön ohjevähittäishinta-termin käytön osalta.