Korkokattosäännöksen soveltuminen prepaid-luottokorttiin sekä luotonantajan ja myyjän yhteisvastuu

Päivämäärä

15.9.2014

Diaarinumero

KKV/2299/14.08.01.05/2014

Osapuolet

DFC Nordic Oy

Tiivistelmä

DFC Nordic Oy markkinoi verkkosivuilla DFC WhiteCard –luottokorttia. Kyseessä on Mastercard prepaid-kortti, johon liitetään DFC Nordic Oy:n myöntämä 200 – 500 euron luotto. DFC Nordic Oy ei ollut kortin liikkeellelaskija. Korttiin liitetyn luoton todellinen vuosikorko on tyypilliselle 500 euron luotolle 172,5 %. Kuluttaja-asiamies piti luottoa hyödykesidonnaisena luottona ja edellytti, että DFC Nordic Oyj välittömästi luopuu sellaisista sopimusehdoista, jotka rajoittavat luotonantajan yhteisvastuuta kuluttajansuojalain vastaisesti. Korkokattosäännöstä ei sovellettu kyseiseen luottoon, koska kyseessä oli hyödykesidonnainen luotto, johon ei sisälly oikeutta nostaa rahavaroja.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 7 luvun 7 §, 17 a § ja 39 §.

Perustelut

Korkokattosäännöksen soveltaminen

DFC Nordic Oy kertoi antamassaan selvityksessä myöntämiensä DFC WhiteCard -luottojen olevan hyödykesidonnaisia luottoja, joihin ei sisälly oikeutta nostaa rahavaroja. DFC WhiteCard -luotossa luoton määrä ladataan DFC Nordic Oyj:n toimesta MasterCard prepaid–kortille. MasterCard prepaid–kortin laskee liikkeelle IDT Financial Services Limited yhtiö, johon DFC Nordic Oyj on sopimussuhteessa. Kortille ladattu luotto on sähköistä rahaa ja ladatun rahan arvo vastaa myönnettyä luottorajaa. Luottoa katsotaan nostetuksi kortilla tehtyjä ostoja vastaava määrä.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n korkokattosäännöstä ei sovelleta sellaisiin hyödykesidonnaisiin luottoihin, joihin ei sisälly oikeutta nostaa rahavaroja. Yrityksen selvityksen mukaan DFC WhiteCard -kortilla ei voi nostaa rahavaroja.

Kuluttajansuojalain mukaan hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan kulutushyödykkeen hankkimista varten myönnettävää kuluttajaluottoa, jonka antajana on myyjä tai palveluksen suorittaja itse taikka muu elinkeinonharjoittaja myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tekemänsä sopimuksen tai muun kuluttajien luotottamista koskevan järjestelyn perusteella. Lain esitöiden (HE 88/1985 vp. s.22) mukaan kyseessä ei ole hyödykesidonnainen luotto, jos kuluttajalla on valta valita, keneltä myyjältä hän hyödykkeen ostaa.

Luottokorttien kohdalla ei kuluttajalla ole kuitenkaan täyttä oikeutta valita keneltä hän hyödykkeen ostaa, vaan kuluttaja voi ostaa hyödykkeen vain sellaiselta myyjältä, joka on sitoutunut ottamaan vastaan luottokortilla tehtyjä maksuja. Lain esitöiden mukaan luottokorttiostoksissa hyödykkeen hankkimisen ja luotonsaannin välillä onkin sellainen kiinteä yhteys, että kyseessä on hyödykesidonnainen luotto.

Korkein oikeus on ratkaisussaan 2007:6 todennut, että hyödykesidonnaisen luoton käsitettä ei ole perusteltua tulkita niin ahtaasti, että sellainen luotto olisi kyseessä vain silloin, kun hyödykkeen myyvän elinkeinonharjoittajan luototuksesta olisi nimenomaisesti sovittu luotonantajan ja myyjän välillä. Korkeimman oikeuden mukaan luottoa voidaan pitää hyödykesidonnaisena myös laajempien kuluttajan luotottamista koskevien järjestelyjen, kuten luottokorttijärjestelyjen, yhteydessä. Korkein oikeus totesi, että tällöin ei ole välttämätöntä edellyttää suoraa sopimussuhdetta myyjän ja luotonantajan välillä.

Kuluttaja-asiamies päätyi ratkaisussaan pitämään yrityksen myöntämää luottoa hallituksen esityksen ja korkeimman oikeuden ratkaisun perusteella hyödykesidonnaisena luottona. Vaikka kyseisessä luotossa myyjä ja luotonantaja eivät ole suorassa sopimussuhteessa toisiinsa nähden, syntyy järjestelyssä sellainen kiinteä yhteys hyödykkeen hankkimisen ja luotonsaannin välille, että kyseessä on hyödykesidonnainen luotto.

Luotonantajan ja myyjän tai palveluksen suorittajan yhteisvastuu

DFC Nordic Oyj:n verkkosivuilta löytyvien DFC WhiteCard Mastercard –kortin sopimusehdot ehtojen kohdan 15.1. mukaan: ”Korttiyhtiö ei ole vastuussa Kortilla ostettujen tuotteiden ja palveluiden turvallisuudesta, laillisuudesta, laadusta tai mistään muusta ominaisuudesta.” Lisäksi ehtojen kohdan 17.1.2. mukaan korttiyhtiö ei ole vastuussa kortinhaltijan kortilla ostamista tuotteista tai palveluista.

Yrityksen selvityksen ja kuluttaja-asiamiehen tulkinnan perusteella kyseessä on kuluttajansuojalain 7 luvun 7 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen hyödykesidonnainen luotto. Tällöin luotonantajalla ja myyjällä tai palveluksen suorittajalla on kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n mukainen yhteisvastuu. Luotonantaja ei voi siten rajata vastuutaan sopimusehdoissaan kuluttajansuojalain mukaista suppeammaksi. Näin ollen yllämainitut sopimusehdot ovat kuluttajansuojalain vastaisia.