Mobiilipelien ostaminen matkapuhelinlaskulle

Päivämäärä

16.6.2016

Diaarinumero

KKV/2478/14.08.01.05/2014

Osapuolet

Microsoft Oy

Tiivistelmä

Microsoftin Windows Phone -käyttöjärjestelmässä oli oletuksena asetus, joka mahdollisti mobiilipelien ja niiden lisäosien ostamisen puhelinlaskulle. Puhelinlaskulle ostaminen ei vaatinut erillisen koodin syöttämistä ostotilanteessa eikä käyttäjän tarvinnut erikseen aktivoida kyseistä maksutapaa. Kun kuluttajat eivät tienneet tai ymmärtäneet ostoprosessia, vanhempiensa puhelimia käyttäneet lapset pystyivät tekemään isojakin ostoksia vanhempien huomaamatta. Kuluttaja-asiamies kiinnitti Microsoftin huomiota siihen, että kuluttajan taloudellisen aseman turvaamiseksi oletuksena ei tule olla asetus, joka mahdollistaa ostosten tekemisen kutakin ostosta erikseen vahvistamatta. Kuluttajaa on myös aktiivisesti informoitava keinovalikoimasta, jolla hän voi suojautua mahdollisilta oikeudettomilta ostoilta.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 7 § ja 6 luvun 9 §.

Perustelut

Ostosten tekeminen ostoksia vahvistamatta

Kuluttaja-asiamies pyysi Microsoftilta selvitystä Windows Phone -käyttöjärjestelmässä olevasta oletusasetuksesta, joka mahdollistaa mobiilipelien ja niiden lisäosien ostamisen puhelinlaskulle.

Microsoft Oy:n antaman selvityksen mukaan mikäli Microsoftin Windows Phone -käyttöjärjestelmää käyttävän kuluttajan liittymäsopimus mahdollistaa mobiilimaksamisen, on kyseinen maksutapa käytössä laitteen sovelluskaupassa ilman erillistä aktivointia. Mobiilimaksamisella tarkoitetaan matkapuhelinoperaattorin tarjoamaa maksutapaa, jossa matkapuhelinoperaattori tunnistaa maksajan mobiililaitteen SIM-kortin perusteella. Edellytyksenä sovelluskaupan käyttämiselle on Microsoft-tilin luominen. Alaikäisten suojaksi on kuitenkin olemassa eri ominaisuuksia, kuten ”Oma perhe” ja Kukkaro-sovelluksen suojaaminen erillisellä PIN-koodilla.

Kuluttaja-asiamies totesi, että kuluttajan taloudellisen aseman turvaamiseksi kuluttajalla tulee olla sovelluskaupan käyttöönoton yhteydessä aito mahdollisuus valita, miten hän haluaa suojautua mahdollisilta oikeudettomilta ostoilta. Myös alaikäisten erityinen asema puhelimenkäyttäjinä on huomioitava.

Alaikäiset voivat tehdä ilman huoltajan suostumusta vain heille tavanomaisia ja vähämerkityksellisiä ostoksia. Tämä on otettava huomioon suunniteltaessa tuotteita, joita yleisesti tarjotaan myös alaikäisten käyttöön. Riittävää ei ole todeta, että vanhempi vastaa liittymäsopimuksen perusteella alaikäisen puhelimenkäytöstä syntyneistä kuluista, vaan tuotteet on suunniteltava siten, että vanhemmat voivat tosiasiassa kontrolloida lastensa rahankäyttöä.

Sovellusala on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Monet puhelinten ominaisuudet, jotka liittyvät niillä tehtävien ostosten maksamiseen, ovat kuluttajille vielä uusia. Näin ollen kuluttaja ei välttämättä huomaa heti muuttaa oletusasetuksia itselleen sopiviksi.

Olennaiset tiedot sekä ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt.

Arvioitaessa tietojen riittävyyttä otetaan huomioon tietojen selkeys, ymmärrettävyys ja oikea-aikaisuus, käytettyyn viestimeen liittyvät rajoitteet sekä elinkeinonharjoittajan muut toimenpiteet olennaisten tietojen antamiseksi kuluttajille.

Samoin kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:ssä todetaan, että ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekemistä kuluttajalle on annettava muun muassa seuraavat tiedot: maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot sekä tarvittaessa asiakasvalituksia koskevat käytännöt (kohta 9).

Microsoftin Windows Phone -käyttöjärjestelmässä ei näin ollen tule olla oletuksena asetus, joka mahdollistaa ostosten tekemisen kutakin ostosta erikseen vahvistamatta. Mahdollisuus itselleen sopivien valintojen tekemiseen on tarjottava kuluttajalle aktiivisesti. Kuluttajalle on myös kerrottava sovelluskaupan olennaiset toimintaperiaatteet kokonaisuudessaan ennen kuin ostosten tekeminen on mahdollista.

Elinkeinonharjoittajien vastuulliset menettelytavat lisäävät kuluttajien luottamusta alaan ja ovat omiaan edistämään uusien palveluiden käyttöönottoa. Kuluttaja-asiamies katsoi, että Microsoftin kuluttajille tarjoama mahdollisuus varmentaa ostoksensa erillisellä PIN-koodilla on sinällään suojamekanismina toimiva. Myös erilaiset alaikäisten suojaksi kehitetyt ominaisuudet edistävät Microsoftin tarjoamien palveluiden turvallista käyttöä. Kuluttaja-asiamies kehotti Microsoftia kuitenkin huomioimaan edellä todetun lisäksi myös asetusvalintoja koskevat periaatteet.