Junalippujen markkinointi ja tarjouslippujen saatavuus

Päivämäärä

16.12.2014

Diaarinumero

KKV/2559/14.08.01.05/2014

Osapuolet

VR-Yhtymä Oy

Tiivistelmä

VR-Yhtymä Oy oli markkinoinut tarjoushintaisia junalippuja kahdella eri kampanjalla.Kuluttaja ei saanut markkinoinnin perusteella selkeää ja ymmärrettävää kuvaa tarjouksen piiriin kuuluvista lipuista. Markkinoinnissa oli myös käytetty otsikointia, joka antoi tarjouksen laajuudesta kuluttajalle harhaanjohtavan kuvan. Kuluttaja-asiamies piti markkinointia sopimattomana ja harhaanjohtavana.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 3 §, 6 § ja 7 §

Perustelut

Tarjoustietojen selkeys

VR-Yhtymä Oy oli markkinoinut junalippuja 20 %:n alennuksella. Vr.fi –sivustolla olleessa mainoksessa kerrottiin muun muassa seuraavasti: ”hyödynnä – 20 % mobiilitarjous”, ” Nyt saat valituilla lähdöillä kaukoliikenteen Eko-luokan Peruslipuista 20 %:n alennuksen VR Mobiili –sovelluksesta”. Sivuston tarjoushinta ja -reitit -sivulla kerrottiin tarjoushintaisista lipuista: ”- 20 % kaikista normaalihintaisista aikuisten kaukoliikenteen Eko-luokan Peruslipuista”. Lippuehdot –kohdassa kerrottiin mm. ”voimassa vain valituilla lähdöillä, paikkoja rajoitetusti”.

Tarjousmarkkinoinnin keskeisiin periaatteisiin kuuluu, että kuluttajan on saatava markkinoinnista selkeät tiedot siitä, minä aikana, miten toimien ja millä muilla edellytyksillä hän voi saada tarjous-tuotteen tai muun edun.

Kuluttaja ei saanut VR:n mobiilitarjouksen osalta selkeää kuvaa siitä, milloin hän voi saada 20 %:n alennuksen piiriin kuuluvan lipun, kun markkinoinnissa ilmoitettiin toisaalta, että ”saat valituilla lähdöillä kaukoliikenteen Eko-luokan Peruslipuista 20 %:n alennuksen” ja kun toisaalla puolestaan kerrottiin, ”- 20 % kaikista normaalihintaisista aikuisten kaukoliikenteen Eko-luokan Peruslipuista”.

Olennaisten tietojen antamista koskevan kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt.

Arvioitaessa tietojen riittävyyttä otetaan huomioon tietojen selkeys, ymmärrettävyys ja oikea-aikaisuus, käytettyyn viestimeen liittyvät rajoitteet sekä elinkeinonharjoittajan muut toimenpiteet olennaisten tietojen antamiseksi kuluttajille.

Olennaisten tietojen antamista koskevan säännöksen kannalta keskeistä on siten mm. annettavien tietojen selkeys ja ymmärrettävyys. Säännöksen perusteluissa todetaan, että ”Elinkeinonharjoittajan voidaan siis katsoa laiminlyöneen 1 momentin mukainen tiedonantovelvollisuutensa, vaikka tiedot olisi annettu, mutta ne on annettu epäselvästi tai päätöksenteon kannalta liian myöhään”.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että VR:n markkinointi ei täyttänyt annettavien tietojen selkeydelle ja ymmärrettävyydelle asetettuja vaatimuksia ja markkinointi oli tämän vuoksi sopimatonta eli kuluttajansuojalain 2 luvun 1, 3 ja 7 §:n vastaista.

Harhaanjohtava kuva tarjouksen kattavuudesta

VR-Yhtymä Oy oli markkinoinut nettisivuillaan Veturi–asiakasohjelmaansa liittyen tarjousta otsikolla ”Kymppi on kaikkialla”, jossa kerrottiin: ”Veturilaisena matkustat lauantaisin vain 10 eurolla. Liity VR:n ilmaiseen Veturi-asiakasohjelmaan 17.10.2014 mennessä niin saat lauantaimatkat vain kympillä”. Mainoksessa annettiin myös mm. myynti- ja matkustusaikaa koskevia tietoja ja kerrottiin lisäksi, että ”Tarjoushintaisia paikkoja on rajoitettu määrä tietyillä lähdöillä”.

Kampanjaan liittyen oli VR:n Facebook-sivuilla ollut mainos, jonka mukaan ”Nyt veturilaisille lauantaisin lippu kuin lippu vain kympin!” ja ”Matkusta lauantaisin kympillä! Tarjous vain veturilaisille.”

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.

Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea mm. kulutushyödykkeen, saatavuutta, lajia, laatua, määrää ja muita keskeisiä ominaisuuksia sekä hyödykkeen hintaa tai sen määräytymisen perusteita, erityistä hintaetua ja maksuehtoja.

Säännöksen perusteluissa on viitattu siihen, että esimerkiksi mainoksessa käytetty otsikko tai kuva voi johtaa harhaan, vaikka itse teksti sisältäisi oikean tiedon.

Kymppi on kaikkialla –tarjouksessa kuluttajaa johti harhaan markkinoinnista saatu mielikuva tarjouksen laajuudesta ja sen piiriin kuuluvista lipuista. Kymppi on kaikkialla –tarjouksen kerrottiin mainoksen otsikossa koskevan kaikkia lauantain lippuja eli ”lauantaimatkat vain kympillä” ja ”lippu kuin lippu”, vaikka tarjoushintaisia paikkoja oli tosiasiallisesti kuitenkin vain ”rajoitettu määrä tietyillä lähdöillä”.

Kuluttaja sai markkinoinnista siten vaikutelman, että kympin tarjous koskisi yleisesti kaikkia lauantailähtöjen lippuja, mutta tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Markkinointi oli tältä osin sopimatonta ja harhaanjohtavaa eli kuluttajansuojalain 1, 3 ja 6 §:ien vastaista.