Kotimyynti ja sopimusehdot

Päivämäärä

23.9.2016

Diaarinumero

KKV/260/14.08.01.05/2016

Osapuolet

RestaKoti

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamiehen huomiota kiinnitettiin RestaKoti Oy:n remonttipalveluiden kotimyyntiin. Kuluttaja-asiamies edellytti sitoumuspyynnössään, että RestaKoti Oy muuttaa useampaa kohtaa sopimusehdoissaan. RestaKoti Oy sitoutui kaikkiin kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin ja toimitti kuluttaja-asiamiehelle uudistetut sopimusehdot, jotka kuluttaja-asiamies hyväksyi sitoumuspyynnössä käsitellyiltä osin.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalaki 2:6, 2:8, 2:8b, 3:1, 6:6, 6:9, 6:14, 6:15, 6:16, 8:2, 8:7, 8:16, 8:17, 9:2, 9:7, 9:9, 9:17, 9:24, 12:1d

Perustelut

Kotimyynnin peruuttamisoikeus tilanteissa, joissa kuluttaja on pyytänyt elinkeinonharjoittajan kotiinsa

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

RestaKoti Oy oli rajoittanut kuluttajien oikeutta käyttää peruuttamisoikeutta vedoten kuluttajansuojalain 6 luvun 3 §:ään. Kuluttajansuojalain 6 luvun 3 § soveltuu kuitenkin ainoastaan siinä mainittuihin sosiaalipalveluja koskeviin sopimuksiin sekä sopimuksiin, jotka koskevat terveydenhuollon ammattihenkilön kuluttajalle antamia terveyspalveluja tämän terveydentilan arvioimiseksi, ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi.

RestaKoti Oy:n menettely oli kuluttajansuojalain vastaista.

Kotimyynnin peruuttamisoikeus palvelusopimuksissa

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän

Kuluttajaoikeusdirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajan oikeuksista, 2011/83/EU) 2 artiklan 5 kohdassa määritellään kauppasopimuksiksi myös sopimukset, jotka koskevat sekä tavaroita että palveluja.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että RestaKoti Oy:n tarjoamissa ulkoverhous- ja vesikattoremonttipalveluissa sopimuksen päätarkoituksena on suoritettu työ eikä omistusoikeuden luovutus tiettyyn esineeseen. Näin ollen sovellettavaksi tulevat palveluita eikä tavaroita koskevat säännökset.

RestaKoti Oy:n sopimusehdoissa oli ilmoitettu, että kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 3 kohdan perusteella, koska kyseessä on tilaussopimus ja toimituksen suorittaminen koskien tavaraa, joka valmistetaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti.

RestaKoti Oy:n sopimusehto oli kuluttajansuojalain vastaista.

Virheilmoitus

Kuluttajansuojalain 8 luvun 16 §:n mukaan tilaaja ei saa vedota palveluksen virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä toimeksisaajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Vastaava säännös on taloelementtien kauppaa ja rakennusurakkaa käsittelevän kuluttajansuojalain 9 luvun 16 §:stä.

RestaKoti Oy:n toimitusehtojen mukaan kuluttajan tuli esittää huomautukset mahdollisista puutteista vastaanottamisesta.

RestaKoti Oy:sopimusehto oli kuluttajansuojalain vastaista.

Myyjän oikeus yksipuoliseen hinnankorotukseen

Kuluttajansuojalain 9 luvun 24 §:n mukaan: ”Sopimusehto, jonka mukaan toimeksisaajalla on oikeus yksipuolisesti korottaa sovittua hintaa tai ylittää hinta-arviota enemmän kuin 23 §:ssä säädetään, on pätevä vain, jos:

1) korotus johtuu sellaisesta lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, jota toimeksisaajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä, taikka sellaisesta rakentamista, elementtien asennusta tai muuta toimeksisaajan suoritettavaa palvelusta kohdanneesta, toimeksisaajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa;

2) toimeksisaajan suoritusta on lykätty tilaajasta johtuvasta syystä ja hinnankorotus johtuu toimeksisaajalle tämän vuoksi aiheutuvasta kustannusten noususta; tai

3) korotus johtuu sellaisten tietojen paikkansapitämättömyydestä, jotka tilaaja on antanut tai joiden hankkiminen on ollut tilaajan vastuulla.

Hinnankorotuksesta ja sen perusteesta on ilmoitettava tilaajalle viipymättä. Hinnankorotusehtoon ei 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa saa vedota sen jälkeen, kun toimeksisaaja on täyttänyt kyseisen velvollisuutensa.

Jos hinnankorotus 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa olisi suurempi kuin 5 prosenttia hinnasta, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, paitsi mikäli korotus johtuu veropohjan laajentamisesta siten, että aiemmin verovapaa suoritus muuttuu veronalaiseksi. Jos korotus elementtien toimitukseen liittyvän asennuksen osalta olisi suurempi kuin 15 prosenttia sen sopimuksen mukaisesta hinnasta, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus asennuksen osalta.”

Kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan sopimusehtoa, jota kulutushyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana.

Kuluttaja-asiamies on sopimusehtojen muutoksia koskevassa linjauksessaan ottanut kantaa kertasopimuksia koskeviin yksipuolisiin hinnanmuutoksiin seuraavasti: ”Jos yritys varaa sopimusehdoissa itselleen oikeuden korottaa hintaa esimerkiksi verojen tai muiden julkisten maksujen muutoksen tai valuuttakurssien muutoksen johdosta, sen on sitouduttava ehdoissa myös alentamaan hintaa vastaavalla perusteella. Kertasopimuksen hinnan tai muiden ehtojen muutoksesta ja muutoksen perusteesta on ilmoitettava kuluttajalle viipymättä. Jos muutos on olennainen, esimerkiksi hintaa korotetaan 5–10 %, kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus. Tästä oikeudesta on mainittava sopimusehdoissa.”

Yksipuolinen oikeus hinnankorotukseen voidaan ehdoissa varata vain ennakoimattomien ja elinkeinonharjoittajasta itsestään riippumattomien syiden nojalla. Esimerkiksi ennakoimattomat lainsäädännön muutokset on katsottu perustelluksi syyksi muuttaa sovittua hintaa. Määräaikaisissa sopimuksissa tälle ei normaalisti voida katsoa olevan perustetta.

RestaKoti Oy:n toimitusehtojen mukaan myyjällä on oikeus yksipuolisesti korottaa hintaa seuraavissa tilanteissa:

1) korotus johtuu sellaisesta lainmuutoksesta, verokannan muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä;

2) Ostajan hankkimissa tai jonkun muun kuin Myyjän toimittamissa rakennusosissa tai –tarvikkeissa ilmenevästä seikasta, jotka Ostaja on Tilaussopimuksessa ilmoittanut kuuluvan Ostajan vastuulle; tai

3) Ostajan antamat tiedot ennen Tilaussopimuksen solmimista ovat olleet paikkaansa pitämättömiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia.”

Kuluttaja-asiamies katsoi, että jos RestaKoti Oy varaa sopimusehdoissa itselleen oikeuden korottaa hintaa esimerkiksi verojen tai muiden julkisten maksujen muutoksen tai valuuttakurssien muutoksen johdosta, sen on sitouduttava ehdoissa myös alentamaan hintaa vastaavalla perusteella.

Kuluttaja-asiamies katsoi myös, että oikeutuksena yksipuolisella hinnankorotukselle ei voida pitää 2 kohdassa mainittua ehtoa. Oikeutuksena hinnan korottamiselle voidaan lain mukaan pitää sitä, että osapuolet sopimuksen syntymisen jälkeen tilaajan olosuhteiden muuttumisen vuoksi sopivat siitä, että toimeksisaajan suoritus siirretään alkuperäistä myöhempään ajankohtaan. Tällaisissa tapauksissa hinnankorotustarve voi johtua esim. siitä, että elementtien tuotantokustannukset nousevat sinä aikana, jonka toimitus lykkääntyy, tai siitä, että jo valmistetut elementit on varastoitava sovittuun uuteen toimitusajankohtaan saakka (KSL 9:24 2 kohta).

RestaKoti Oy:n sopimusehto oli kuluttajansuojalain vastainen.

Kuluttajan oikeus korvaukseen ja tilauksen peruuttamiseen toimituksen viivästyessä

Taloelementtien kauppaa ja rakennusurakkaa koskevan kuluttajansuojalain 9 luvun 9 §:n mukaan: ” Jos elementtien tai urakan luovutus viivästyy, tilaajalla on oikeus vakiokorvaukseen. Sen määrä on ensimmäisen viivästyskuukauden kultakin alkaneelta viivästysviikolta 0,5 prosenttia vastaavasta osasta hintaa ja tämän jälkeen kultakin alkaneelta viivästysviikolta 1 prosentti vastaavasta osasta hintaa.

Jos viivästys elementtien luovutuksessa viivästyttää muiden elementtien asennusta, vakiokorvauksen määrä lasketaan sellaisesta osasta hintaa, johon on luettu mukaan kyseisten elementtien osuus, mukaan lukien niiden asennus, mikäli se kuuluu toimeksisaajan velvollisuuksiin.

Vakiokorvauksen enimmäismäärä on 10 prosenttia 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta osasta hintaa. Tilaajalla on tämän pykälän estämättä kuitenkin oikeus saada vahingostaan 11 §:n nojalla vakiokorvauksen ylittävä korvaus.

Jos toimeksisaajan suoritusta kohtaa 11 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu este, toimeksisaajalla ei ole velvollisuutta vakiokorvauksen maksamiseen.”

Tilanteisiin, joissa ei sovellu kuluttajansuojalain 9 luvun säännökset, sovelletaan kuluttajansuojalain 8 lukua. Luvun 10 §:n mukaan: ” Tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii toimeksisaajan viivästyksen vuoksi, jollei toimeksisaaja osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.”

RestaKoti Oy:n toimitusehtojen mukaan toimituksen tai sen aloittamisen viivästyessä myyjästä johtuvasta johtuvasta syystä yli sovitun asennusajan, on ostajalla oikeus viivästymisestä johtuvaan hyvitykseen, joka on 0,5% / alkava viikko arvonlisäverollisesta kauppahinnasta. Kokonaishyvitys voi kuitenkin olla maksimissaan 5% arvonlisäverollisesta kauppahinnasta.

RestaKoti Oy:n sopimusehto oli kuluttajansuojalain vastainen.

Oikeuspaikka

Kuluttajansuojalain 12 luvun 1 d §:n 2 momentin mukaan toimivaltaisesta tuomioistuimesta ja oikeuspaikkasopimuksesta säädetään oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa. Oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 5 §:n mukaan kuluttajan elinkeinonharjoittajaa vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

RestaKoti Oy:n sopimusehtojen mukaan tilaussopimuksesta tai toimituksen suorittamisesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli näissä neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen ratkaistaan asia lopullisesti myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.

RestaKoti Oy:n sopimusehto oli kuluttajansuojalain vastainen.

Tiedon antaminen riidanratkaisuelimestä

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b §:n mukaan jos elinkeinonharjoittajalla on verkkosivusto, hänen on pidettävä sivustolla kuluttajien saatavissa helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi tieto vähintään yhdestä sellaisesta vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä (esim. kuluttajariitalautakunta) ja sen verkkosivuosoitteesta. Vastaavat tiedot on mainittava myös elinkeinonharjoittajan laatimissa ja kuluttajalle annettavissa vakioehdoissa. Tiedot puuttuivat RestaKoti Oy:n sopimusehdoista.

Menettely oli kuluttajansuojalain vastaista.

100% tyytyväisyystakuu

RestaKoti Oy:n remontteja koskevissa mainosmateriaaleissa mainostetaan 100% tyytyväisyystakuuta. RestaKoti Oy on kertonut kyseisen tyytyväisyystakuun sisällöstä seuraavasti: Markkinointimateriaalissamme ilmoittamamme 100% tyytyväisyystakuu ilmenee asiakkaillemme päin kenties parhaiten siinä, että emme lähtökohtaisesti laskuta asiakasta mikäli hän ei ole työtä hyväksynyt valmiiksi.”

Kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen  1 §:n 9 kohdan mukaan kuluttajalle lain mukaan kuuluvien oikeuksien esittäminen osana elinkeinonharjoittajan tarjousta markkinoinnissa ja asiakassuhteissa pidetään kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla sopimattomana ja lain 2 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla harhaanjohtavana.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat pykälän 2 momentin 9-kohdan mukaan koskea erityisesti kuluttajan oikeuksia, velvollisuuksia ja riskejä.

Kuluttajansuojansuojalain 8 luvun 7 §:n ja 9 luvun 7 §:n mukaan tilaajalla on viivästyksen perusteella ja 8 luvun 17 §:n ja 9 luvun 17 §:n mukaan virheen perusteella oikeus pidättäytyä maksamasta palveluksen hintaa

RestaKoti Oy:n menettely oli kuluttajansuojalain vastaista.