Yksikkö- ja myyntihintojen ilmoittaminen sekä tarjousten rajoitukset

Päivämäärä

5.6.2014

Diaarinumero

KKV/2853/14.08.01.05/2013

Osapuolet

Lidl Suomi Ky

Tiivistelmä

Lidl Suomi Ky oli ilmoittanut mainonnassaan tuotteiden yksikköhinnat tavalla, jota ei voitu pitää selkeänä, yksiselitteisenä ja kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävänä ja havaittavana. Lisäksi kuluttaja-asiamies pyysi yhtiöltä selvitystä myyntihintojen ilmoittamisesta sekä sen tavasta ilmoittaa sen tarjouksiin liittyvistä rajoitteista.

Sovelletut säännökset

Valtioneuvoston asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (553/2013) 3 §, 4 §, kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §, 7 § ja 8 §, valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa (601/2008) 1 § 4-kohta.

Perustelut

Yksikköhintojen ilmoittaminen

Lidl Suomi Ky oli ilmoittanut sekä printti- että televisiomainonnassaan tuotteiden yksikköhinnan niin pienellä kirjasinkoolla, että hintaa oli ollut lähes mahdoton lukea.

Kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa annetun asetuksen (553/2013) 3 §:n 2 momentin mukaan jos kulutushyödykettä markkinoidaan tiettyyn myynti- tai yksikköhintaan, myyntihinta ja yksikköhinta on ilmoitettava selkeällä, yksiselitteisellä ja kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla.  

Kuluttajansuojalaissa tai sen nojalla annetussa hintamerkintäasetuksessa, kuten myöskään niiden taustalla olevissa direktiiveissä ei ole säädetty hintatiedon ilmoittamiselta vaadittavasta vähimmäiskirjasinkoosta. Mainoksen sisältämän hintatiedon selkeyttä ja havaittavuutta arvioidaan objektiivisesti ja tapauskohtaisesti.

Vaatimus hintatiedon selkeydestä ja havaittavuudesta sisältää vaatimuksen hintatiedon helposta luettavuudesta. Jos hintatieto ei ole helposti luettavissa, sitä ei ole ilmoitettu selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla.

Käytettyjä mainoksia oli pidettävä kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin vastaisina.

Myyntihinnan ilmoittaminen

Lidl Suomi Ky:n televisiomainoksessa yksilöidylle Deluxe savustettu -nieriälle (n.700 g/pkt) oli ilmoitettu yksikköhinta 14,99 euroa, ei sen sijaan lainkaan myyntihintaa. Samassa mainoksessa oli esitetty yksilöidylle Gouda-juustolle (n. 340 g/pkt) yksikköhinta 14,59 euroa, ei sen sijaan myyntihintaa.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n 3 kohdan mukaan tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet.

Kuluttaja-asiamies pyysi Lidl Suomi Ky:ltä selvitystä siitä, olivatko markkinoidut tuotteet tosiasiassa vaihtuvapainoisia siitä huolimatta, että ne olivat pakattu valmiiksi, eikä kyseessä siten ollut esimerkiksi irtohedelmiin verrattava tuote, jolloin kuluttaja itse valitsee ostotapahtumaa ennen haluamansa määrän eikä myyntihintaa täten voida ilmoittaa etukäteen mainonnassa.

Yhtiön antaman selvityksen perusteella kuluttaja-asiamies piti uskottavana, että kyse oli ollut aidosti vaihtuvapainoisista tuotteista. Näin ollen kuluttaja-asiamies katsoi, että mainoksissa oli ollut riittävää ilmoittaa hinnan määräytymisen perusteet täsmällisen hinnan sijasta. Käytetty markkinointi ei ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n vastaista.

Kuluttaja-asiamiehen tietoon oli kuitenkin myös tullut, että Lidl Suomi Ky:n vähittäismyyntipaikoissa oli ollut puutteita vaihtuvapainoisten elintarvikkeiden myyntihinnan ilmoittamisessa.

Kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa annetun asetuksen 4 §:n mukaan vähittäismyyntipaikassa on ilmoitettava myynti- ja yksikköhinta merkitsemällä ne ko. asetuksessa säädetyllä tavalla. Merkintä on tehtävä niin selkeästi ja yksilöidysti ettei ole vaaraa erehtyä tuotteesta ja pakkauksesta. Merkinnässä yksikköhinnan on erotuttava myyntihinnasta. Merkinnän on oltava riittävän kookas ja se on sijoitettava siten, että se on helposti kuluttajan havaittavissa.

Yhtiö sitoutui ilmoittamaan vaihtuvapainoisten elintarvikkeiden myyntihinnat vähittäismyyntipaikoissaan lain edellyttämällä tavalla.

Tarjousten rajoitukset

Kuluttajat ovat säännöllisesti kiinnittäneet kuluttaja-asiamiehen huomiota Lidl Suomi Ky:n mainontaan. Ilmoitusten mukaan tarjoustuotteet loppuvat usein kesken kampanja-ajan.

Esimerkiksi erään Lidl Suomi Ky:n mainoksen etusivulla todettiin sivun tarjouksien olevan voimassa 9.-12.1., ellei toisin mainita. Lisäksi mainoksen etusivulla oli kolmen tuotteen kohdalla merkintä ”ERÄ”. Mainoksesta ei kuitenkaan käynyt tarkemmin ilmi mitä ellei toisin mainita -ilmaisulla tarkoitettiin, missä toisin voitiin mainita, tai mikä esimerkiksi oli tämän ilmaisun merkitys suhteessa mainoksessa esitettyjen tuotteiden saatavuuteen tai ilmoitettuun tarjoushintaan. Lisäksi mainoksen joidenkin sivujen alareunassa oli mainittu ”Tuotteita rajoitettu erä”.

Valtioneuvoston asetuksessa kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa säädetään kiellettävistä harhaanjohtavista ja aggressiivisista menettelyistä (601/2008). Asetuksen 1 §:n 4 kohdan mukaisena kiellettävänä menettelynä pidetään kehotusta ostaa kulutushyödykkeitä tiettyyn hintaan ilmoittamatta, että elinkeinonharjoittajalla on perusteltu syy uskoa, ettei hän ottaen huomioon hyödykkeen laatu ja hinta sekä myynninedistämistoimien laajuus kykene toimittamaan kyseisiä hyödykkeitä tarjottuun hintaan kohtuullista aikaa tai kohtuullista määrää (täkymainonta). Menettelyä pidetään kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla sopimattomina ja lain 2 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla harhaanjohtavina.

Valtioneuvoston asetuksessa luetelluissa menettelyissä (ns. musta lista) on kyse aina kiellettävistä ja ilman tapauskohtaisen harkinnan suorittamista sopimattomina pidettävistä menettelyistä.

Kuluttaja-asiamies pyysi Lidl Suomi Ky:ltä selvitystä edellä selostetuista tarjouskäytänteistä sekä niihin liittyvästä asiakaspalvelumenettelystä niiden lainmukaisuuden arvioimiseksi. Annetun selvityksen perusteella yritys ei ole toiminut valtioneuvoston asetuksen kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa 1 § 4-kohdan tarkoittamalla tavalla.

Kuluttaja-asiamies kuitenkin kiinnitti Lidl Suomi Ky:n huomiota siihen, että markkinoinnin tulee olla oikeassa suhteessa tuotteiden määrään nähden. Erikoistarjoustuotteiden on oltava kuluttajien saatavissa koko tarjouksen kestoajan. Tuotteita erikoistarjouksiin valittaessa voi olla vaikea varmuudella ennakoida tuotteiden riittävyyttä. Erikoistarjouksen voimassaoloaikaa voidaankin rajoittaa turvautumalla määrällisiin rajoituksiin, esimerkiksi kappalemäärä/asiakas. Kuluttajan on myös saatava markkinoinnista selkeät tiedot siitä, minä aikana, miten toimien ja millä muilla edellytyksillä hän voi saada tarjoustuotteen tai muun edun.