Myyntihinnasta, päästö- ja kulutustiedoista sekä takuusta ilmoittaminen

Päivämäärä

19.3.2014

Diaarinumero

KKV/2854/14.08.01.05/2013

Osapuolet

Metroauto Oy

Tiivistelmä

Metroauto Oy oli lehdessä mainostanut autoja ilmoittamatta autoille toimituskulut sisältävää kokonaishintaa, ilmoittanut autoille polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt alkaen –arvoisina, ilmoittanut kulutus- ja päästötiedot muita tietoja huomaamattomammin sekä markkinoinut ilmaista takuuta. Metroauto Oy:n markkinointi oli harhaanjohtavaa ja sopimatonta markkinointia.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §, 7 § ja 8 §, kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun asetuksen 1 §:n 9 kohta, uusien myytävien ja liisattavien henkilöautojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta annetun asetuksen 2 §, 6 § ja 7 §, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista annetun direktiivin 1999/44/EY 1 artiklan 2 kohta

Kokonaishinnan ilmoittaminen

Lehdessä julkaistuissa mainoksissa esiteltiin Chevrolet Malibua. Auton hinnaksi ilmoitettiin 27.900 euroa + toimituskulut 600 euroa. Lisäksi mainoksessa esiteltiin Chevrolet Cruzea. Auton hinnaksi ilmoitettiin 16.900 euroa + toimituskulut 600 euroa.

Mainoksissa oli mainittu kaikki sellaiset erät, joista markkinoitujen hyödykkeiden lopullinen myyntihinta koostui, ja myös laskutoimitus kokonaishinnan selville saamiseksi on helppo. Mainoksissa ei ollut kuitenkaan esitetty markkinoitujen yksilöityjen hyödykkeiden hintaa lopullisena toimituskulut sisältävänä hintana.

Metroauton mainoksissa ollut tapa esittää hyödykkeen hinta ei ole vastannut niitä vaatimuksia, joita yksilöidyn hyödykkeen hinnan ilmoittamiselle on kuluttajansuojalaissa asetettu.
Edellä mainituilla perusteilla Metroauton mainoksia on pidettävä kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n 1 momentin ja 8 §:n 3 kohdan vastaisena markkinointina.

Ilmoitettujen kulutus- ja päästötietojen näkyvyys

Lehdessä julkaistuissa mainoksissa oli ilmoitettu Chevrolet Cruze ja Chevrolet Malibulle niitä koskevat kulutus- ja päästötiedot. Tiedot on esitetty pienellä kirjasinkoolla tummankeltaista taustaa vasten.

Tiedot oli esitetty pienemmällä kirjasinkoolla ja käytetystä tekstin taustaväristä johtuen huomaamattomammin kuin pääosa mainoksen muista tiedoista.

Autojen polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta annetussa asetuksessa edellytetään, että tiedot tulee esittää ainakin yhtä näkyvästi kuin pääosa mainosjulkaisun muista tiedoista.

Edellä mainituilla perusteilla, koska mainoksessa ilmoitettuja kulutus- ja päästötietojen ei ole ilmoitettu vähintään yhtä näkyvästi kuin pääosaa mainosjulkaisun muista tiedoista, mainosta on pidettävä autojen polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta annetun asetuksen 6 §:n ja 7 §:n vastaisena markkinointina.

Kulutus- ja päästötietojen ilmoittaminen alkaen -arvoina

Lehdessä julkaistun mainoksen vasemmassa yläkulmassa ilmoitettiin Opel Mokalle hinta-, kulutus- ja päästötiedot alkaen –arvoina. Auton hinnaksi ilmoitettiin ”alkaen 23.099 euroa”, päästötiedoksi ”alkaen 120 g/km” ja kulutustiedoksi ”alkaen 4,5, l/km”.

Autojen polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta annetussa asetuksessa edellytetään, että tietoina esitetään kaikkien mallien tiedot tai vain parhaan ja huonoimman vaihteluväli. Lisäksi asetuksessa kielletään käyttämästä sellaisia merkintöjä, tunnuksia tai merkkejä, jotka eivät vastaa asetuksen vaatimuksia ja jotka voivat aiheuttaa sekaannusta.

Edellä mainituilla perusteilla, koska mainoksessa ilmoitetut kulutus- ja päästötiedot on ilmoitettu alkaen -arvoisina, mainosta on pidettävä autojen polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta annetun asetuksen 6 §:n ja 7 §:n vastaisena markkinointina.

Lisäksi mainosta voidaan pitää sekaannusta aiheuttavana ja asetuksen 6 §:n ja 7 §.n vastaisena, koska mainoksen vasemmassa yläreunassa annettujen tietojen perusteella kuluttajalle voi syntyä väärä mielikuva siitä, että ilmoitetut alkaen -tiedot hinnasta, kulutuksesta ja päästöistä voivat kuulua samalle autolle.

Takuun markkinointi

Lehdessä julkaistuissa mainoksissa oli markkinoitu takuuta ilmoittaen takuusta seuraavasti:

Kaikki kunnossa -ilmaisella Vaihtovarma takuulla. Vaihtovarma on MetroAuton käytettyjen autojen laadun merkki. Se antaa sinulle 12 kk ilmaisen takuun turvalliseen autoiluun ja muitakin hyviä etuja. Tule ja tutustu!

Takuulla tarkoitetaan direktiivin 1999/44/EY 1 artiklan 2 kohdan e -alakohdan mukaan myyjän tai tuottajan kuluttajalle ilman lisäkorvausta antamaa sitoumusta palauttaa kauppahinta, vaihtaa tai korvata kulutustavara taikka muulla tavalla huolehtia tavarasta.

Direktiivin johdantotekstin 21 kohdan mukaan takuut ovat luvallisia markkinointikeinoja, mutta niillä ei saa johtaa kuluttajaa harhaan.Sen varmistamiseksi, ettei kuluttajaa harhauteta, takuissa olisi oltava tietyt tiedot, mukaan lukien ilmoitus siitä, että takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan laillisiin oikeuksiin.

Kuluttajakaupassa myyjän virhevastuu määräytyy kuluttajansuojalain virhevastuusäännösten mukaan. Lain 5 luvun 12 §:n yleisen virhesäännöksen mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Mainitun säännöksen mukaan tavaran tulee, jollei muuta voida katsoa sovitun, mm. soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään, olla myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen ja kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Vastaavanlaiset säännökset sisältyvät myös edellä mainitun direktiivin 2 artiklaan. Mikäli tavara ei ole mainittujen säännösten mukainen, siinä on virhe ja kuluttaja on oikeutettu vetoamaan virheeseen virhevastuusäännösten perusteella saadakseen esim. virheen korjattua myyjän kustannuksella.

Takuu on vapaaehtoinen sitoumus. Virhevastuuta koskevien kuluttajansuojalain 5 luvun säännösten perustelujen mukaan pääsääntö on, että elinkeinonharjoittaja vastaa antamansa takuun perusteella kaikenlaisista vahingoista, joita tavara on kuluttajalle aiheuttanut. Elinkeinonharjoittajan vastuu takuussa antamistaan lupauksista perustuu vain siihen, että hän on antamalla takuun nimenomaan sitoutunut kyseisistä seikoista vastaamaan. Muutoin kuluttajan oikeudet elinkeinonharjoittajaa kohtaan määräytyvät lain säännösten perusteella.

Koska takuulla tarkoitetaan direktiivissä kuluttajalle ilman lisäkorvausta annettavaa sitoumusta, takuu ei voi olla maksullinen. Toisin sanoen, koska takuusta ei voida veloittaa kuluttajalta vastiketta, on harhaanjohtavaa markkinoida ilmaista takuuta.

Kuluttajilla voi lainsäädäntöä tuntemattomina olla sellainen käsitys, että käytetty auto ostetaan sellaisena kuin se on -ehdoin ilman, että myyjällä olisi varsinaista virhevastuuta. Mainoksen perusteella kuluttajalle voi syntyä mielikuva siitä, että ainoastaan tarttumalla Metroauton tarjoukseen ilmaisesta takuusta hän voi saada suojaa käytetyn auton kaupassa.

Jotta takuun markkinointi ei muodostuisi kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n ja valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 9 kohdan vastaiseksi ja johtaisi kuluttajaa harhaan tämän oikeuksista kaupan osapuolena, takuun markkinoinnissa tulee selkeällä tavalla selvittää kuluttajalle mistä siinä on kysymys.