Autojen kuluttajaluoton televisiomainonnassa annettavat tiedot

Päivämäärä

18.7.2016

Diaarinumero

KKV/304/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Jarmo Rinta-Jouppi Oy

Tiivistelmä

Autoja mainostettiin televisiossa ilmoittamatta selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi kaikkia KSL 7:n mukaisia tietoja. Kuluttaja-asiamies määräsi 100 000 euron uhkasakolla asetetun kiellon. Kuluttaja-asiamies kielsi Jarmo Rinta-Jouppi Oy:tä vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa kuluttajaluoton mainonnassa esittämästä luoton ehtoja koskevaa tietoa, ellei mainonnassa ilmoiteta samalla selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti myös luoton todellista vuosikorkoa, luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa, hyödykkeen käteishintaa ja mahdollista käsirahaa, luoton ja luottokustannusten yhteismäärää ja maksuerien määrää, luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja vastaavalla esimerkillä

Sovelletut säännökset

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 2 luvun 16 §:ään, 7 luvun 8:ään ja 50 §:ään ja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ää

Perustelut

Kiellon ja asetetun uhkasakon oikeudelliset perusteet

Televisiomainokset kestivät noin 16 sekuntia. Mainokset olivat nopeatempoisia ja niissä esiintyneet kuvat vaihtuivat toiseen noin 4 ja 5 sekunnin välein. Ford Mondeo -automerkkiä koskeneessa mainoksessa kuluttajan huomio kiinnitettiin todelliseen vuosikorkoon. Kia -automerkkiä koskeneessa mainoksessa kuluttajan huomio kiinnitettiin tiettyihin luottoehtoihin: rahoituskoron määrään ja todelliseen vuosikorkoon sekä luoton kuluttomuuteen.

Molemmissa mainoksissa esitettiin sellaisia luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja, joiden perusteella mainoksista tulee ilmetä myös muut KSL7 luvun 8 §:ssä edellytetyt tiedot.

Markkinaoikeus on ratkaisuissa MAO 224/12 ja MAO 225/12 perusteluissa ottanut kantaa mainosvälineessä esitettyjen lakisääteisten tietojen luettavuuteen. Tuomioistuin totesi, että ”arvioitaessa mainosten sisältämän tekstin luettavuutta, arvioinnin perustana käytetään etäisyyttä ja olosuhteita, joissa kuluttajien on tyypillisesti tarkoitettu havainnoivan kyseisiä mainoksia.”

Kuluttaja-asiamies viittasi sitoumuspyynnössään, KKV/1142/14.08.01.05/2015, kyseiseen markkinaoikeuden ratkaisussa olevaan oikeusohjeeseen tekstin luettavuuden osalta. Tältä osin kuluttaja-asiamies totesi, että valitussa mainosvälineessä on tekstin esitystavassa otettava huomioon se tavanomainen lukuetäisyys ja olosuhteet, joissa kuluttaja tyypillisesti havainnoi mainoksessa esitettyjä tietoja. Tämä vaatimus korostuu nimenomaan televisiomainoksessa sen nopeatempoisuuden vuoksi.

Kiellon perusteena olevien televisiomainosten esittämistavan osalta kuluttaja-asiamies totesi, että mainokset esitettiin nopeatempoisesti siten, että kuluttaja ei tavanomaisten katseluolosuhteiden perusteella pystynyt havainnoimaan siinä annettuja tietoja. Tietoja ei siksi esitetty selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti ottamalla huomioon valitun mainosvälineen, television, tyypillinen katseluetäisyys ja -olosuhteet siten, kuin KSL 7 luvun 8 § ja MAO 224/12 ja MAO 225/12 päätöksiin sisältyvät oikeusohjeet edellyttävät. Ehtojen esittäminen siten, ettei niitä pysty tavanomaiselta katseluetäisyydeltä havainnoimaan vastaa toimintana sitä, ettei ehtoja olisi esitetty lainkaan.

Edellä esitetyn perusteella kuluttaja-asiamies katsoo, että mainokset ovat ristiriidassa 9.12.2015 toimitetun sitoumuksen kanssa. Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n 27.4.2016 toimittamassa vastauksessa ei ilmennyt senkaltaisia perusteita, joiden nojalla uhkasakolla asetettua kieltoa ei voinut määrätä.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että edellä käsitellyt televisiomainokset ovat KSL 7 luvun 8 §:n vastaisia. Tämän vuoksi kuluttaja-asiamies määräsi uhkasakolla asetetun kiellon.