Kuluttajaluoton mainonta ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomake

Päivämäärä

13.9.2018

Diaarinumero

KKV/316/14.08.01.05/2018

Osapuolet

Handelsbanken Rahoitus Oyj

Tiivistelmä

Aluehallintoviranomaisten ja kuluttaja-asiamiehen 2017 yhteisesti toteutetussa valvontakampanjassa aluehallintoviranomaiset havaitsivat kuluttajaluoton mainonnassa sekä ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen antamisessa puutteita. Kuluttaja-asiamiehen kehotuksen johdosta yhtiö ilmoitti oikaisevansa menettelynsä mainonnassa ilmoitettavien tietojen osalta sekä edellä mainitun lomakkeen antamisessa lain mukaisesti kuluttajalle.

Sovellettavat säännökset

Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §,9 §

Perustelut

Aluehallintoviranomaiset ja kuluttaja-asiamies toteuttivat loppuvuodesta 2017 yhteisen valvontakampanjan, joka koski kodinkone- ja huonekaluliikkeiden kuluttajaluottojen mainontaa ja ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen antamista kuluttajalle hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä. Valvontakampanjan aikana aluehallintoviranomaiset havaitsivat puutteita sekä kuluttajaluoton mainonnassa sekä ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen antamisessa kuluttajalle hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Mainonnassa ilmoitettavat tiedot

Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä säädetään kuluttajaluoton mainonnassa annettavista tiedoista. Sen mukaan
”Kuluttajaluoton mainonnassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Lisäksi mainonnasta on tällöin käytävä ilmi seuraavat tiedot:
1) luoton korko ja muut luottokustannukset;
2) luoton määrä tai luottoraja;
3) luottosopimuksen kesto;
4) hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi mainostetusta luotosta;
5) luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä.
Todellinen vuosikorko ja muut 1 momentissa mainitut tiedot on ilmoitettava mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti, ja niiden on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja. (14.10.2016/851)

Jos luoton saamisen edellytyksenä mainostetuin ehdoin on, että kuluttaja tekee vakuutusta tai muuta lisäpalvelua koskevan sopimuksen, eikä tällaisesta lisäpalvelusta aiheutuvia kustannuksia voida ennakolta määrittää, mainonnassa on ilmoitettava tällaisesta edellytyksestä yhdessä luoton todellisen vuosikoron kanssa.

Aluehallintovirastojen tarkastuksessa Handelsbanken Finans Abp kuluttajaluoton mainonnassa ilmeni puutteita kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n edellyttämien tietojen ilmoittamisen osalta. Osa kuluttajaluottoa koskevista tiedoista annettiin usein eri paikassa kuin muut luottotiedot. Jatkuvan luoton esimerkkilaskelmassa ilmoitetut tiedot eivät joissakin mainoksissa olleet vaivattomasti luettavissa tai joissain tapauksissa eivät olleet lainkaan luettavalla tekstillä. Kuluttaja-asiamies kehotti yhtiötä huolehtimaan siitä, että mainonta täyttää kaikilta osin kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n vaatimukset.

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomake

Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavista tiedoista säädetään kuluttajansuojalain 7 luvun 9:ssä. Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään tiedonantovelvoitteista, luotonantajan ja luotonvälittäjän on hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle pysyvällä tavalla ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomaketta käyttäen tiedot seuraavista seikoista:
1) luotonantaja;
2) tarjottava luotto, luottokustannukset ja luoton takaisinmaksu;
3) luototettava hyödyke;
4) sopimusrikkomuksen seuraamukset;
5) kuluttajalle lain nojalla kuuluvat oikeudet.

Aluehallintoviranomaiset kiinnittivät huomiota myös siihen, ettei kuluttaja välttämättä saa liikkeissä hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomaketta. Joissakin tilanteissa kuluttajalle tulostetaan lomake yhdessä sopimusasiakirjojen kanssa ja vasta siinä vaiheessa, kun myyjä ja kuluttaja ovat jo varsinaisessa sopimuksen tekemistä koskevassa prosessissa, joka tähtää ostoksen rahoittamiseen tarjotulla luotolla.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 12 §:ssä todetaan, että ”mitä 9–11 §:ssä säädetään luotonvälittäjän velvollisuudesta antaa kuluttajalle tietoja, ei koske päätoimensa ohella luotonvälittäjänä toimivaa myyjää eikä palveluksen suorittajaa.”

Edellä mainitun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 24/2010, s. 32 ja 33) todetaan sivutoimisen luotonvälittäjän osalta, että ”ainoastaan päätoimensa ohella luotonvälittäjinä toimivilla myyjillä tai palvelujen suorittajilla ei ole 9—11 §:ssä tarkoitettuja tiedonantovelvollisuuksia, eli niiden ei esimerkiksi tarvitse antaa kuluttajalle vakiomuotoisia eurooppalaisia kuluttajaluottotietoja.” Säännöksessä tarkoitettuja sivutoimisia luotonvälittäjiä ovat esimerkiksi rahoitusyhtiön lukuun toimivat huonekalu- ja autokauppiaat.

Poikkeus ei kuitenkaan vapauta luotonantajaa kyseisestä tiedonantovelvoitteesta siinäkään tapauksessa, että kuluttaja asioi pelkästään sivutoimisen luotonvälittäjän kanssa. Luotonantaja ja luotonvälittäjä voivat halutessaan sopia, että kuluttaja saa laissa edellytetyt tiedot välittäjältä luotonantajan sijaan.

Edellä mainitut säännökset tarkoittavat luotonantajan kannalta sitä, että luotonantaja voi esimerkiksi sopia sivutoimisena luotonvälittäjänä toimivan huonekalukauppiaan kanssa siitä, että tämä antaa kuluttajalle hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeen pysyvällä tavalla.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että hyvissä ajoin toimittamisen vähimmäisvaatimuksena tulee olla, että vakiotietolomake tulee antaa kuluttajalle kivijalkamyymälässä ennen luottohakemuksen täyttämistä.

Aluehallintoviranomaiset kiinnittivät huomiota siihen, ettei kuluttaja välttämättä saa liikkeissä hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomaketta. Joissakin tilanteissa kuluttajalle tulostetaan lomake yhdessä sopimusasiakirjojen kanssa ja vasta siinä vaiheessa, kun myyjä ja kuluttaja ovat jo varsinaisessa sopimuksen tekemistä koskevassa prosessissa, joka tähtää ostoksen rahoittamiseen tarjotulla luotolla.

Aluehallintoviranomaisten havaitsemien puutteiden vuoksi kuluttaja-asiamies kehotti yhtiötä huolehtimaan siitä, että mainonnassa ilmoitetaan pakolliset kuluttajaluottotiedot KSL 7:8:n edellyttämällä tavalla sekä antaman kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä KSL 7:9:n mukaisesti ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen. Handelsbanken Rahoitus Oyj ilmoitti ohjeistavansa ja kouluttavansa luotonvälittäjinä toimivia myyjiä siten, että jatkossa mainonnassa ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen antamisessa luotonvälittäjinä toimivat myyjäliikkeet toimivat lain vaatimusten mukaisesti. Kuluttaja-asiamies kehotti yhtiötä huolehtimaan siitä, että mainonta täyttää kaikilta osin kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n vaatimukset.