Hinnan ilmoittaminen risteilymainoksessa

Päivämäärä

18.6.2015

Diaarinumero

KKV/329/14.08.01.05/2015

Osapuolet

St. Peter Line

Tiivistelmä

St. Peter Linen mainoksessa tarjottiin risteilyä tiettyyn hintaan. Mainoksessa kerrottiin pikkuprintillä, että risteilyn hinnan lisäksi kuluttajan on maksettava myös muun muassa polttoainelisä, mutta lisäerien euromääräistä suuruutta ei kerrottu. Koska risteilyn hinta oli ilmoitettu hyttikohtaisesti ja lisät olivat henkilökohtaisia, ei yhtä kokonaishintaa ollut mahdollista ilmoittaa. Sen sijaan mainoksessa olisi tullut kertoa hinnan määräytymisen perusteet. Menettely oli kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 3 §, 8 §

Perustelut

Kokonaishinnan ilmoittaminen yksilöidyn kulutushyödykkeen markkinoinnissa

Tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen. Kokonaishinnan käsitettä on käsitelty mm. markkinatuomioistuimen (nyk. markkinaoikeus) ratkaisussa MT:2001:011. Tapauksessa oli kyse laivayhtiön mainoksista, joissa oli teksti ”Reittihinnat la-to alk. 65,-.” Ratkaisun kohteena olleen mainoksen lopussa oli mainittu: ”Polttoainelisä 10,-/suunta (ei koske päiväristeilyjä).”

Markkinatuomioistuimen mukaan yhtiön mainoksissa oli sinänsä mainittu kaikki sellaiset erät, joista markkinoitujen hyödykkeiden lopullinen myyntihinta oli koostunut, ja myös laskutoimitus kokonaishinnan selville saamiseksi oli ollut helppo. Tästä huolimatta markkinatuomioistuin katsoi, että se, että markkinoidun tuotteen hintaa ei ollut esitetty yhtenä kaikki hyödykkeestä perittävät maksut sisältävänä kokonaishintana, oli kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa.

St. Peter Linen mainoksessa tarjottiin yksilöityä kulutushyödykettä (risteily Pietariin) tiettyyn hintaan (alk. 51 €). Jos mainittu hinta 51 € tarkoittaa mainoksessa sanotun mukaisesti kultakin yksittäiseltä matkustajalta perittyä hintaa, markkinoinnista olisi tullut käydä ilmi myös kulutushyödykkeen kokonaishinta, eli risteilyn sekä mainittujen lisäerien yhteishinta. Koska kuluttajien ei ollut mahdollista päästä risteilylle 51 euron hintaan, oli risteilyn mainostaminen näkyvästi hintatiedolla 51 € ilman mainintaa kokonaishinnasta kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa.

St. Peter Linen menettely oli kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n vastaista.

St. Peter Linen kuluttaja-asiamiehelle toimittamassa selvityksessä kuitenkin kerrottiin, että mainoksessa ollut teksti oli virheellinen ja ilmoitettu hinta 51 € on ollut hytti- eikä matkustajakohtainen. Koska hytissä voi olla kerralla useampi kuin yksi matkustaja ja koska edellä mainitut lisäerät ovat luonteeltaan henkilökohtaisia, täsmällisen kokonaishinnan ilmoittaminen ei tässä tapauksessa ollut mahdollista. Sen sijaan mainonnassa tulee ilmoittaa hinnan määräytymisen perusteet. Näin ollen mainoksessa olisi tullut ilmoittaa jo annetun hyttikohtaisen hintatiedon lisäksi kunkin lisäerän euromääräinen suuruus sekä kertoa, että kyseiset kuluerät ovat henkilö- eivätkä hyttikohtaisia.