Kuluttajaluoton markkinointi televisiossa

Päivämäärä

30.11.2016

Diaarinumero

KKV/399/14.08.01.05/2016 ja KKV/328/14.08.01.05/2016

Osapuolet

General Motors Finland Oy,

Tiivistelmä

Autoja mainostettiin televisiossa ilmoittamatta selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi kaikkia KSL 7:8:n mukaisia tietoja. Luotonantaja sitoutui vastaisesti noudattamaan tarjoamiansa kuluttajaluoton mainonnassa edellä mainitun säännöksen mukaista tiedonantovelvoitetta.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalaki 7:8 ja 7:13 sekä 2:8

Perustelut

Maaliskuussa 2016 esitetyissä mainoksissa esiteltiin Opel Insignia –henkilöautoa, ja samalla mainostettiin kuluttajaluottoa auton hankinnan rahoittamiseksi. Mainoksissa mainittiin 1 %:n rahoituskorko näkyvästi. Muita kuluttajaluoton tietoja tai tietoa luotonantajasta ei mainoksessa ilmoitettu. Kuluttaja-asiamies pyysi General Motors Finland Oy:ltä lisäselvitystä luotonantajasta, ja General Motors Finland Oy mainitsi Nordea Rahoituksen (”Nordea”) luotonantajana.

Heinäkuussa 2016 esitettyjen Opel Astra Sports Tourer ja Opel Corsa, Karl ja Adam –henkilöautomainosten lopussa esitettiin suurella kirjasinkoolla teksti ”0,5% korolla”. Sivun alareunassa oli mainosten lopussa viiden sekunnin ajan pienellä kirjasinkoolla samanaikaisesti tekstiä. Sivun alareunassa olevassa tekstissä mainittiin Nordea luotonatajana.

Kun mainoksessa esitetään luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja, tulee mainoksesta ilmetä myös muut KSL 7 luvun 8 §:ssä edellytetyt tiedot. Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n 2-kohdassa säädetään, että tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi myös tieto luotonantajasta.

Kuluttajansuojalain 7 luvussa säädetyt kuluttajaluottoja koskevat säännökset koskevat sekä luotonantajaa että luotonvälittäjää. Näin ollen myös 7 luvun 8 § velvoittaa luotonantajaa siitä riippumatta, onko se osallistunut tarjoamiansa luottoja koskevan mainoksen suunnitteluun, tilaamiseen tai rahoittamiseen. Koska sekä luotonantaja että luotonvälittäjä ovat vastuussa kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n mukaisten tietojen antamisesta, tarkoittaa tämä käytännössä sitä, että luotonantajan tulee valitessaan luotonvälittäjää huolehtia, että luotonvälittäjä noudattaa kuluttajansuojalain säännöksiä. Sekä luotonantajan että luotonvälittäjän vastuulla on huolehtia siitä, että kuluttajaluottoja koskevassa mainonnassa annetaan kaikki lain edellyttämät tiedot.

Maaliskuussa 2016 esitettyjen mainosten osalta saadut selvitykset Nordean roolista ovat ristiriitaisia. Nordean selvityksen mukaan Nordeaa ei ole voitu mainoksissa mainita luotonantajana, koska tuotteen mainontavaiheessa ei ole ollut tietoa siitä, pitääkö autoliike myöntämänsä rahoituksen itsellään vai siirtääkö se osamaksusopimuksen jollekin rahoitusyhtiölle. Kuluttaja-asiamiehen maahantuojalta saaman selvityksen mukaan luottosopimus tehdään aina suoraan Nordean kanssa.

Heinäkuussa 2016 esitettyjen mainosten osalta kuluttaja-asiamies viittasi markkinaoikeuden ratkaisuiden MAO 224/12 ja MAO 225/12 perusteluihin. Kuluttaja-asiamies katsoi, että sivun alareunassa ollut teksti

esitettiin pienellä kirjasinkoolla ja lyhytkestoisesti siten, että kuluttaja ei tavanomaisten katseluolosuhteiden perusteella pystynyt havainnoimaan siinä annettuja tietoja. Tietoja ei näin ollen ollut esitetty selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti ottaen huomioon käytetyn mainosvälineen, television, tyypillinen katseluetäisyys ja -olosuhteet .

Nordea on vuonna 2013 todennut kiinnittävänsä erityistä huomiota siihen, että Nordean yhteistyökumppanit noudattavat markkinoinnissaan yhteistyösopimuksen mukaisesti Nordean antamia ohjeita ja lain vaatimuksia. Kuluttaja-asiamies katsoi, että koska molemmissa valvonta-asioissa on kyse kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n edellyttämistä kuluttajaluoton markkinoinnissa annettavista tiedoista, tulee Nordean aiempi sitoumus ottaa huomioon käsiteltäessä nyt vireillä olevaa valvonta-asiaa.

Koska maaliskuussa esitettyjen mainosten osalta kuluttaja-asiamies ei tässä yhteydessä pitänyt tarpeellisena jatkaa selvitystä siitä, missä roolissa Nordea on toiminut, ja koska muutoin kyseessä oli vuoden 2013 jälkeen kuluttaja-asiamiehen Nordeaan kohdistavan valvonnan osalta ensimmäinen mainoskampanja, jossa arvioitavaksi on tullut kuluttajaluoton ilmoitettujen ehtojen selkeys ja luettavuus, ja koska kyseessä oli luotonvälittäjän mainonta, ei kuluttaja-asiamies pitänyt perusteltuna kiellon määräämistä.

Kuluttaja-asiamies kuitenkin huomautti Nordealla, että jos kuluttaja-asiamies havaitsee vastaisuudessa puutteita Nordean mainonnassa koskien kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n mukaista tietojenantovelvollisuutta, riippumatta siitä, onko mainonta Nordean vai sen luotonvälittäjän toteuttamaa, tulee harkittavaksi kiellon määrääminen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:n perusteella.

Kuluttaja-asiamies edellytti General Motors Finland Oy:n luopuvan edellä kuvatusta tai vastaavasta menettelystä, jossa ilmoitetaan luotonmainonnassa luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto (esimerkiksi tieto todellisesta vuosikorosta), mutta samalla ei ilmoiteta selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti muita kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä mainittuja tietoja, eli luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa, hyödykkeen käteishintaa ja mahdollista käsirahaa, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi mainostetusta luotosta ja luoton ja luottokustannusten yhteismäärää ja maksuerien määrää. Kuluttaja-asiamies edellytti myös, että General Motors Finland Oy ilmoittaa jatkossa kuluttajaluottoa koskevassa mainonnassaan myös kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:ssä edellytetyn tiedon luotonantajasta.