Luottokortin mainonta yleisen ja erityisehtojen nostotavan mukaisesti. Luotonvälittäjän vastuu

Päivämäärä

20.11.2018

Diaarinumero

KKV/444/14.08.01.05/2016, KKV/427/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Indoor Group Oyj, OP-Yrityspankki Oyj

Tiivistelmä

Indoor Group Oyj välitti kuluttajille OP-Yrityspankki Oyj:n korttiluottoa mainostamalla Askon kuvastossa mahdollisuutta rahoittaa tuotteiden ostos tasaerissä takaisinmaksettavalla K-Plussa MasterCard -korttiluotolla. Kuvaston jokaisen sivun alareunassa oli edustava esimerkki yleisestä nostotavasta. K-Plussa MasterCard korttiin liittyi kuitenkin myös erityisehtoja, joita sovellettiin tiettyihin kampanjaostoihin. Tuotteen kohdalla mainostettiin näiden erityisehtojen mukaista tasaerämaksutapaa antamatta kuitenkaan samalla selkeitä tietoja markkinoidusta nostotavasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset koskevat sekä luotonantajaa että luotonvälittäjää, jotka kumpikin ovat vastuussa mainonnan lainmukaisuudesta. Kuluttaja-asiamies edellytti, että yritykset eivät kuluttajaluoton mainonnassa esitä luoton ehtoja koskevaa tietoa ellei mainonnassa samalla selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti esitetä myös muita KSL 7:8:n edellyttämiä tietoja, eivätkä markkinoi kyseistä nostotapaa antamatta kuluttajalle riittäviä ja selkeitä tietoja markkinoidusta nostotavasta ja siitä kuluttajalle aiheutuvista kustannuksista ja niiden suuruudesta. Indoor Group Oy ja OP-Yrityspankki Oyj sitoutuivat kuluttaja-asiamiehen edellyttämiin vaatimuksiin.

Sovellettavat säännökset

KSL 7:6, 7:8, KSL 7:13, oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta 1123/2016

Perustelut

Luotonantajan ja luotonvälittäjän vastuu mainonnasta

Kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset koskevat sekä luotonantajaa että luotonvälittäjää. Kuluttajansuojalain 7 luvun 7 §:n 6 kohdan mukaan luotonvälittäjällä tarkoitetaan muuta elinkeinonharjoittajaa kuin luotonantajaa, joka esittelee tai tarjoaa kuluttajille luottosopimuksia taikka muutoin avustaa kuluttajia luottosopimuksen tekemisessä tai tekee luotonantajan puolesta luottosopimuksia kuluttajan kanssa. Pykälän esitöiden (HE 24/2010 vp) mukaan ”Luotonvälittäjän määritelmä on laaja kattaen myös sivutoimiset luotonvälittäjät, kuten rahoitusyhtiön lukuun toimivat huonekalu- ja autokauppiaat. Luotonvälittäjinä ei pidettäisi asianajajia ja muita tahoja, jotka avustavat luottosopimuksen tekemisessä ainoastaan antamansa oikeudellisen neuvonnan puitteissa.” Näin ollen Indoor Group Oy:n toiminta huonekalukauppiaana täyttää kuluttajansuojalain 7 luvun 7 §:n määritelmän luotonvälittäjästä ja kuluttajaluottojen mainontaa koskeva tietojenantovelvollisuus velvoittaa myös Indoor Group Oy:tä.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä säädetään kuluttajaluoton mainonnassa annettavista tiedoista. Kyseisen lainkohdan mukaan:

”Kuluttajaluoton mainonnassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Lisäksi mainonnasta on tällöin käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) luoton korko ja muut luottokustannukset;

2) luoton määrä tai luottoraja;

3) luottosopimuksen kesto;

4) hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi mainostetusta luotosta;

5) luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä.

Todellinen vuosikorko ja muut 1 momentissa mainitut tiedot on ilmoitettava mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti, ja niiden on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.

Jos luoton saamisen edellytyksenä mainostetuin ehdoin on, että kuluttaja tekee vakuutusta tai muuta lisäpalvelua koskevan sopimuksen, eikä tällaisesta lisäpalvelusta aiheutuvia kustannuksia voida ennakolta määrittää, mainonnassa on ilmoitettava tällaisesta edellytyksestä todellisen yhdessä luoton todellisen vuosikoron kanssa.

Kuluttajaluoton mainonnassa esitetty esimerkkilaskelma

Askon kuvastossa tasaerä -maksumahdollisuutta ei tarjottu erillisenä luottotuotteena, vaan sen hyödyntäminen edellytti joko jo valmiiksi voimassa olevaa tai oston yhteydessä tehtävää K-Plussa MasterCard -korttiluottosopimusta. Kuvaston jokaisen aukeaman oikeanpuoleisen sivun alareunan tekstissä lueteltiin osa kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n edellyttämistä tiedoista. Tiedoissa mainittu vuosikorko oli laskettu K-Plussa MasterCard –korttiluoton luottorajaltaan 1500 euron jatkuvalle luotolle. Ostaessaan Askon kuvastosta tuotteen tasaerä -maksuvaihtoehdolla, laskutettiin kuluttajalta kuitenkin kunkin huonekalun kohdalla mainittu tasaerähinta, joka osan tuotteista kohdalla johti siihen, että näin muodostuva todellinen vuosikorko ylitti kuvastossa mainitun 1500 euron luotolle lasketun 16,87 % todellisen vuosikoron.

Oikeusministeriön asetuksen (1123/2016) kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta liitteen 2 kohdan mukaan: ”Jos luottosopimuksessa on sovittu erilaisista nostotavoista, joihin sovelletaan erisuuruisia maksuja tai lainakorkoja, luoton kokonaismäärä katsotaan nostettavan kyseisen luottosopimustyypin yleisimpään nostotapaan sovellettavan suurimman maksun ja lainakoron mukaisesti.” Kyseisellä kohdalla on pantu täytäntöön kulutusluottodirektiivin (2008/48/EY) liitteen I kohdan II lisäoletus (b).

Kulutusluottodirektiivin soveltamista koskevien suuntaviivojen 2 kohdan mukainen tilanne esiintyy normaalisti luottokorttien kohdalla, koska luottokorteissa on erilaisia nostotapoja ja käyttömahdollisuuksia (esim. käteisnosto, ostosten maksaminen luottokortilla ja tilisiirto). Suuntaviivojen mukaan luotonantajan tulee tällaisessa tilanteessa valita yleisin nostotapa. Kuitenkin, jos yleisintä nostotapaa ei ole mahdollista määrittää, tulisi tiedot esittää korkeimman maksun mukaan.

Asetuksen liitteen 12 kohdan mukaan: ”Jos tietyksi ajanjaksoksi tai tietylle määrälle tarjotaan erisuuruisia korkoja tai maksuja, korkokannaksi ja maksuiksi katsotaan korkein korko ja maksu koko luottosopimuksen voimassaoloaikana.” Kyseisellä kohdalla on pantu täytäntöön kulutusluottodirektiivin liitteen I kohdan II lisäoletus (i).

Askon kuvastossa AS0416 sivulla 2 mainostettiin Garda 3h sohvaa. Sohvan käteishinta oli 499 euroa. Hyödynnettäessä tasaerä-maksumahdollisuutta (12kk tasaerät 47,-) tuli luoton ja luottokustannusten yhteismääräksi 564 euroa. Tällöin luottokustannusten osuus oli 65 euroa. Laskettaessa todellinen vuosikorko tämän luottosumman ja luottokustannusten perusteella, oli todellinen vuosikorko suuruudeltaan 25,9%. Askon kuvastossa ilmoitettiin todellisena vuosikorkona ainoastaan K-Plussa MasterCard –korttiluotolle laskettu todellinen vuosikorko. Tasaerä-maksumahdollisuutta hyödynnettäessä todellinen vuosikorko oli kuitenkin esimerkkitilanteessa suurempi kuin mainonnassa ilmoitettu K-Plussa MasterCard –luottokortin todellinen vuosikorko.

K-Plussa MasterCard -luottokortin vakiomuotoisten eurooppalaisten kuluttajaluottotietojen mukaisesti tasaerä-nostotavan (ns. kampanjaosto) hyödyntäminen sisältyy kortin aiemmin vahvistettuun luottorajaan ja pienentää luotolla olevaa käyttövaraa. Pääsääntöisesti luoton takaisinmaksu tapahtuu kuukausittain 45 euron maksuerissä. Maksuerä sisältää luoton lyhennyksen, koron ja tilinhoitopalkkion. Kampanjaostojen kuukausierä sisältää luoton lyhennysosuuden sekä tämän päälle laskutettavan laskutuspalkkion ja mahdollisen perustamismaksun.

K-Plussa MasterCard –luottokortin sopimusehdoissa on sovittu erilaisista nostotavoista, joihin sovelletaan erisuuruisia maksuja ja lainakorkoja. K-Plussa MasterCard -luoton yleisin nostotapa on kortin käyttäminen luottokorttimaksuvälineenä.

Markkinoitu tasaerä-ostomahdollisuus on K-Plussa MasterCard -korttiluoton normaalikäytöstä poikkeava erillinen nostotapa. Halutessaan kuluttaja voi valita maksutavaksi K-Plussa MasterCard -korttiluoton yleisimmän nostotavan, jolloin ostos maksetaan käyttämällä fyysistä luottokorttia. Tasaerä-mahdollisuutta hyödynnettäessä erityisehtoista, poikkeavalla nostotavalla tehtävää, ostoa ei voi maksaa K-Plussa MasterCard -luottokortin yleisimmällä nostotavalla, koska kuluttajalla ei välttämättä tässä vaiheessa vielä ole K-Plussa MasterCard -luottokorttia vaan korttihakemus tehdään mahdollisesti vasta oston yhteydessä. Tasaerä -nostovaihtoehdon käyttäminen poikkeaa yleisimmästä nostotavasta takaisinmaksuehtojen osalta siinä, että kauppaliike toimittaa ostotiedot luottokorttiyhtiölle luottokorttihakemuksen yhteydessä ja ostotapahtumat joka tapauksessa käsitellään, toisin kuin luottokortin yleisimmässä nostotavassa, ilman, että kuluttaja esittää fyysistä korttia maksupäätteellä tai syöttää tunnuksia.

Tasaerä -mahdollisuuden käyttäminen poikkeaa K-Plussa Mastercard –luottokortin normaalista käyttämisestä myös siinä, että kukin osto maksetaan tuolloin tasaerissä takaisin ja luotosta peritään normaalista luottokortin käyttämisestä poikkeavia luottokustannuksia.

Oikeusministeriön todellista vuosikorkoa koskevan asetuksen liitteen lisäoletuksen 2 mukaan luoton kokonaismäärä katsotaan nostettavan K-Plussa MasterCard –luottokorttisopimuksen yleisimpään nostotapaan sovellettavan suurimman maksun ja lainakoron mukaisesti. Kyseisessä tilanteessa yleisin nostotapa on K-Plussa MasterCard -korttiluoton normaali käyttäminen normaalisti luottokorttina. Askon kuvastossa ilmoitetut tiedot oli ilmoitettu yleisimmän nostotavan mukaisesti.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n mukaan luotonantajan on luotonannossa meneteltävä vastuullisesti. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan erityisesti edellytetään, että luotonantaja ei markkinoi luottoa siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti. 4 kohdan perusteella luotonantajan tulee antaa kuluttajalle ennen luottosopimuksen tekemistä riittävät ja selkeät selvitykset sen arvioimiseksi, soveltuuko luotto ja mahdollisesti tarjotut lisäpalvelut kuluttajan tarpeisiin ja hänen taloudelliseen tilanteeseensa, sekä tiedon siitä, voiko kuluttaja irtisanoa lisäpalvelua koskevan sopimuksen erikseen ja mitä seuraamuksia irtisanomisesta kuluttajalle aiheutuu.

Pykälän esitöiden (HE 24/2010 vp.) mukaan velvollisuus menetellä luotonannossa vastuullisesti ulottuu luottosuhteen kaikkiin vaiheisiin markkinoinnista luottosopimuksen tekemiseen ja mahdollisten ongelmien selvittämiseen. Esitöiden mukaan 4 kohdan tarkoituksena on korostaa luotonantajan vastuuta siitä, että kuluttaja saa päätöksentekonsa tueksi riittävästi tietoa selkeällä tavalla. Luotto on jo lähtökohtaisesti monimutkainen tuote, jonka ehtoja kuluttajan saattaa olla vaikea ymmärtää, ja tämän vuoksi luotonantajan tulee kiinnittää erityistä huomiota antamiensa tietojen selkeyteen ja riittävyyteen. Luotonantajan tulee antaa riittävät ja selkeät selvitykset sen arvioimiseksi, mikä luotonantajan tarjoamista luottovaihtoehdoista sopii kuluttajalle parhaiten.

Askon kuvastossa mainostettiin nimenomaisesti K-Plussa MasterCard -korttiluoton normaalista käytöstä poikkeavaa tasaerä-nostotapaa. Tasaerä-nostotavan mukainen todellinen vuosikorko on osan huonekaluista kohdalla suurempi kuin mainoksessa ilmoitettu K-Plussa MasterCard -korttiluoton todellinen vuosikorko 16,87%. Esimerkiksi laskettaessa todellinen vuosikorko 499 euron suuruiselle luottosummalle mainoksessa ilmoitettujen K-Plussa MasterCard -luottokortin yleisten ehtojen mukaisesti (nimelliskorko 9.37%, kuukausittainen laskutuspalkkio 5 euroa) on todellinen vuosikorko 34,9 %.

Riippumatta siitä, että tasaerä-nostotavan käyttäminen voi osassa näin rahoitetuista ostoista tulla kuluttajalle todellisuudessa K-Plussa MasterCard -korttiluoton yleisimmän nostotavan mukaista käyttämistä edullisemmaksi, on kuluttajan vaikea mainoksen perusteella havainnoida hänelle luotosta todellisuudessa aiheutuvia kustannuksia, koska kuvastossa annettu edustava esimerkki ei todellisen vuosikoron osalta anna oikeaa kuvaa todellisista luottokustannuksista. Askon kuvastossa esitetty kuluttajaluottomainonta, jossa kerrottiin ainoastaan kuukausierien lukumäärät ja suuruudet, edellyttää kuluttajalta erillistä laskutoimitusta, jotta hän pystyy selvittämään, onko kuvastossa nimenomaisesti mainostettu erityisehtoinen tasaerä -nostotapa, yleisehtoista K-Plussa MasterCard -korttiluottoa edullisempi vai kalliimpi vaihtoehto.

Mainoksessa ilmoitettu K Plussa MasterCard -luottokortin yleisimmän nostotavan mukainen 1500 euron käytössä olevalle luotolle laskettu todellinen vuosikorko alittaa joissakin tilanteissa tasaerä -nostomahdollisuuden todellisen vuosikoron, jolloin mainonnasta syntyy harhaanjohtava mielikuva luottokustannusten suuruudesta. Asko markkinoi nimenomaisesti tasaerä-nostotapaa, mutta mainoksessa ei ilmoitettu kyseisen nostotavan todellista vuosikorkoa. Vastuullisen luotonannon säännöksen mukaisesti kuluttajalle tulee tarjota riittävät ja selkeät selvitykset, jotta hän voi arvioida luoton soveltuvuuden. Kyseisessä tilanteessa Askon kuluttajaluoton mainonta ei täyttänyt selkeyden vaatimusta.

Kuluttaja-asiamies ei pitänyt kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n mukaisen vastuullisen luotonantotavan mukaisena Askon kuvastossa harjoittamaa markkinointia, jossa markkinoidun nostotavan osalta kerrottiin ainoastaan kuukausierien määrä ja yksittäisen kuukausierän suuruus.

Totuudenvastaisten tietojen antaminen

Askon kuvastossa sivun alareunassa olevassa tekstissä ilmoitettiin seuraavasti: ”K-Plussa MasterCard -korttiasiakkaana voit maksaa ostokset kahdessatoista tai kahdessakymmenessäneljässä tasaerässä, minkä lisäksi maksat vain 5 euron kuukausittaisen laskutuspalkkion.”

Edellä esimerkkinä käytetyn Garda 3-hengen sohvan käteishinta oli 499 euroa. Mainoksessa markkinoitiin tasaerä-mahdollisuutta seuraavasti ”12 kk tasaerin 47,-”. Tällöin luoton ja luottokustannusten yhteismääräksi tuli 564 euroa. Kun tästä vähennetään edellä mainittu 5 euron kuukausittainen laskutuspalkkio (12 x 5 euroa = 60 euroa), jäi sohvan hinnaksi 504 euroa, joka ylitti sohvan ilmoitetun käteishinnan.

Edellä olevassa kappaleessa on käsitelty vastuullisen luotonantotavan (kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §) vaatimusta. Kyseisessä mainoksessa annettiin totuudenvastaista tietoa luottokustannusten suuruudesta, koska tasaerien ja 5 euron kuukausittaisen laskutuspalkkion lisäksi esimerkkitilanteessa kuluttajalle koitui ylimääräiset 5 euroa luottokustannuksia maksettavaksi. Asko menetteli näin ollen vastuullisen luotonantotavan vastaisesti.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että yritykset eivät kuluttajaluoton mainonnassa esitä luoton ehtoja koskevaa tietoa ellei mainonnassa samalla selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti esitetä myös muita KSL 7:8:n edellyttämiä tietoja, eivätkä markkinoi kyseistä nostotapaa antamatta kuluttajalle riittäviä ja selkeitä tietoja markkinoidusta nostotavasta ja siitä kuluttajalle aiheutuvista kustannuksista ja niiden suuruudesta.