Kuluttajaluoton televisiomainoksessa ilmoitettavat tiedot. Luotonantajan ja luotonvälittäjän vastuu mainonnasta

Päivämäärä

7.11.2016

Diaarinumero

KKV/469/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Forso Finance Oy/Ford Credit

Tiivistelmä

Autoja mainostettiin televisiossa ilmoittamatta selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi kaikkia KSL 7:8:n mukaisia tietoja. Luotonantaja sitoutui vastaisesti noudattamaan tarjoamiansa kuluttajaluoton mainonnassa edellä mainitun säännöksen mukaista tiedonantovelvoitetta.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalaki 7:8, 7:12, 7:13

Perustelut

Mainoksissa esiteltiin Ford Mondeo – autoja ja mainostettiin samalla kuluttajaluottoa auton hankinnan rahoittamiseksi. Mainoksissa kuluttajan huomio kiinnitettiin 0,99 prosentin todelliseen vuosikorkoon, joka oli ilmoitettu suurella fonttikoolla.

Mainoksissa esitettiin sellaisia luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja, joiden perusteella mainoksista tulee ilmetä myös muut KSL7 luvun 8 §:ssä edellytetyt tiedot.

Tekstin luettavuuden osalta kuluttaja-asiamies viittasi MAO 224/12 ja MAO 225/12 ratkaisujen perusteluihin. Tuomioistuin totesi, että ”arvioitaessa mainosten sisältämän tekstin luettavuutta, arvioinnin perustana käytetään etäisyyttä ja olosuhteista, joissa kuluttajien on tyypillisesti tarkoitettu havainnoivan kyseisiä mainoksia.”

Televisiomainoksen esittämistavan osalta kuluttaja-asiamies totesi, että mainos esitettiin niin nopeatempoisesti siten, että kuluttaja ei tavanomaisten katseluolosuhteiden perusteella pystynyt havainnoimaan siinä annettuja tietoja. Tietoja ei siksi esitetty selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti ottamalla huomioon valitun mainosvälineen, television, tyypillinen katseluetäisyys ja – olosuhteet siten, kuin kuluttajansuojalain 7 luvun 8 § ja MAO 224/12 ja MAO 225/12 päätöksiin sisältyvät oikeusohjeet edellyttävät. Ehtojen esittäminen siten, ettei niitä pysty tavanomaiselta katseluetäisyydeltä havainnoimaan vastaa toimintana sitä, ettei ehtoja olisi esitetty lainkaan.

Kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset koskevat sekä luotonantajaa että luotonvälittäjää ja osittain myös sivutoimista luotonvälittäjää. Näin ollen kuluttajansuojalain 7 luvun 8 § velvoittaa luotonantajaa siitä riippumatta, onko tämä osallistunut tarjoamiansa kuluttajaluottoja koskevan mainoksen suunnitteluun, tilaamiseen tai rahoittamiseen. Kuluttajansuojalain 7 luvun 12 §:ssä mainitun poikkeuksen mukaan sivutoimisella luotonvälittäjällä, esim. autoliikkeellä, ei ole velvollisuutta antaa kuluttajille 7 luvun 9-11 §:issä tarkoitettuja tietoja. Pykälän esitöissä (HE 24/2010 vp, s. 32-33) on tuotu ilmi, ettei kyseinen pykälä vapauta luotonantajaa 7 luvun mukaisista tiedonantovelvoitteista siinäkään tapauksessa, että kuluttaja asioi pelkästään luotonvälittäjän kanssa. Luotonantajana Forso Finance Oy on aina vastuussa siitä, että luotonvälittäjä noudattaa kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n tiedonantovelvoitteita riippumatta siitä, onko Forso Finance Oy osallistunut mainoksen suunnitteluun, tilaamiseen tai rahoittamiseen.

Tämän vuoksi luotonantajan, Forso Finance Oy:n, on valitessaan luotonvälittäjää huolehdittava siitä, että luotonvälittäjä noudattaa kuluttajansuojalain säännöksiä. Havaitessaan lainsäädännön noudattamisen osalta puutteita luotonvälittäjän toiminnassa, luotonantajan tulee puuttua tähän.

Luotonantajana Forso Finance Oy:n on huolehdittava siitä, että mainokset täyttävät kaikilta osin kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n vaatimukset. Näin ollen Forso Finance Oy:n on huolehdittava siitä, että kaikessa kuluttajaluottoja koskevassa mainonnassa, jossa Forso Finance Oy on luotonantajana, ilmoitetaan kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n edellyttämät tiedot selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto.

Edellä mainittu tiedonantovelvollisuus koskee vain tilanteita, joissa kuluttajaluoton mainonnasta ilmenee jokin luottosopimuksen ehtoa koskeva tieto. Pelkän kuluttajaluottomahdollisuuden mainitseminen ei johda siihen, että kaikki säännöksessä mainittavat tiedot olisi samalla annettava.

Kuluttaja-asiamies edellytti Forso Finance Oy:n luopuvan edellä kuvatusta tai vastaavasta menettelystä, jossa ilmoitetaan luotonmainonnassa luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto (esimerkiksi tieto todellisesta vuosikorosta), mutta samalla ei ilmoiteta selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti muita kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä mainittuja tietoja, eli luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa, hyödykkeen käteishintaa ja mahdollista käsirahaa, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi mainostetusta luotosta ja luoton ja luottokustannusten yhteismäärää ja maksuerien määrää.

Todellisen vuosikoron ja muiden edellä mainittujen tietojen on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.