Maksun veloittaminen paperisesta sähkölaskusta

Päivämäärä

23.8.2016

Diaarinumero

KKV/509/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Kotimaan Energia Oy

Tiivistelmä

Kotimaan Energia Oy otti 1.3.2016 lukien käyttöön maksullisen paperilaskun. Yhtiön veloittama maksu paperisesta sähkölaskusta oli 1,89 €/lasku. Kuluttajalla on sähkömarkkinalakiin 1.1.2016 tulleen säännöksen perusteella oikeus saada sähkölaskunsa maksutta, laskun muodosta riippumatta. Maksuttomuus koskee siten paitsi e-laskuja ja sähköpostilaskuja myös paperisia sähkölaskuja. Kuluttaja-asiamiehen yhteydenoton jälkeen yhtiö ilmoitti lopettaneensa paperisia laskuja koskevan maksun veloittamisen sekä palauttavansa kuluttajille jo veloitetut maksut.

Sovelletut säännökset

Sähkömarkkinalaki 69 §:n 5 mom.
Kuluttajansuojalaki 3 luku 1 §

Perustelut

Kuluttajan helmikuussa 2016 saamassa Kotimaan Energian laskussa oli maininta, että ”paperisena toimitettavista laskuista veloitamme 1.3.2016 alkaen 1,89 e/lasku”. Yhtiö perusteli maksun käyttöönottoa sillä, että paperisista laskuista muodostuu yhtiölle kustannuksia. Asiakkailla on kuitenkin mahdollista saada laskut maksuttomasti esimerkiksi e-laskulla. Yhtiön mielestä sähkömarkkinalain 69 § mahdollisti myös eri maksutapojen tarjoamisen asiakkaalle ja antaa myös mahdollisuuden laskutusvaihtoehtojen eri hinnoitteluun mikäli niiden aiheuttamat kustannukset eroavat toisistaan.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan se, että kuluttajalla on oikeus saada sähkölaskunsa maksutta, käy sähkömarkkinalaista ilmi varsin yksiselitteisesti (”Tässä pykälässä tarkoitetut laskut sekä hinta- ja kulutustiedot on annettava loppukäyttäjälle asianmukaisesti ja maksutta”). Säännöksessä todetaan myös, että halutessaan kuluttajalla on oikeus saada laskut sähköisinä. Säännöksen taustalla olevan energiatehokkuusdirektiivin mukaan ”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjät saavat kaikki energiankulutusta koskevat laskunsa ja laskutustietonsa maksutta”.

Kotimaan Energia viittasi lisäksi sähkömarkkinalain 69 a §:n säännökseen, jonka mukaan sähkön vähittäismyyjän on tarjottava kuluttajille erilaisia maksutapoja sähkölaskun maksamiseen. Maksutapojen ehdoissa voidaan huomioida eri maksutapojen tarjoamisesta vähittäismyyjälle aiheutuvien kustannusten kohtuulliset erot. Yhtiö tulkitsi sähkömarkkinalakia siten, että kuluttajalle on oltava mahdollista saada laskut maksutta, mutta lainsäädännöstä ei ilmene, että kaikkien erilaisten laskutusmuotojen tulisi olla maksuttomia.

Kuluttaja-asiamies totesi, että se, miten lasku kuluttajalle annetaan (kuten e-lasku, sähköpostilasku ja paperilasku) on syytä pitää selkeästi erillään siitä, mitä maksutapoja kuluttajalla on käytettävissään (kuten kulutusperusteinen lasku ja tasaerälasku). Tämän on todennut myös eduskunnan talousvaliokunta sähkömarkkinalakia koskevassa mietinnössään. Valiokunnan mietinnön (TaVM 23/2014 vp) mukaan sähkömarkkinalain 69 a §:n säännöksen tarkoituksena on turvata kuluttajille tasalaskutusta vastaavat järjestelyt, vaikka pakollisia maksutapavaihtoehtoja lakiin ei ole otettukaan. Näillä maksutapavaihtoehdoilla ei siten tarkoiteta sitä, millä tavalla, esim. e-laskuna, sähköpostilla tai kirjepostina, lasku annetaan tai toimitetaan kuluttajalle. Tähän laskun antamiseen sovelletaan sähkömarkkinalain 69 §:n 5 momentin säännöstä siitä, että laskut on annettava kuluttajalle maksutta.

Kotimaan Energia ilmoitti, että yhtiö luopuu veloittamasta kuluttajilta maksua paperisina toimitettavista laskuista ja tarjoaa jatkossa kaikki laskutusmuodot maksuttomina. Yhtiö ilmoitti myös palauttavansa asiakkailleen 1.3. – 30.6.2016 välisenä aikana laskutetut paperilaskuveloitukset seuraavien laskutusjaksojen aikana eli syyskuun ja lokakuun laskutuksissa.