Kuluttajaluoton markkinointi televisiossa

Päivämäärä

8.8.2016

Diaarinumero

KKV/510/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Auto-Bon Oy

Tiivistelmä

Autoja mainostettiin televisiossa ilmoittamatta selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi kaikkia KSL 7:8:n mukaisia tietoja. Luotonantaja sitoutui noudattamaan tarjoamiansa kuluttajaluoton mainonnassa edellä mainitun säännöksen mukaista tiedonantovelvoitetta.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalaki 7:8,  ja 7:48 sekä 2:8

Perustelut

Mainoksissa esiteltiin Citroën -henkilöautoja ja mainostettiin samalla kuluttajaluottoa auton hankinnan rahoittamiseksi. Mainoksessa mainittiin 1%:n rahoituskorko näkyvästi. Muita KSL 7 luvun 8 §:n edellyttämiä kuluttajaluoton tietoja tai tietoa luotonantajasta ei mainoksessa ole ilmoitettu.

Kun mainoksessa esitetään luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja, tulee mainoksista ilmetä myös muut KSL7 luvun 8 §:ssä edellytetyt tiedot.

Tietojen antamisen osalta kuluttaja-asiamies viittasi markkinaoikeuden ratkaisuihin (MAO 224/12 ja MAO 225/12), joissa on arvioitu tietojen esittämistä. Ratkaisuissaan markkinaoikeus viittasi kulutusluottodirektiivin (2008/48/EY) 4 artiklan 2 kohtaan. Sen mukaan mainontaa koskevat tiedot on esitettävä selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi. Tiedot on lisäksi annettava edustavan esimerkin avulla.

Tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan tulee markkinoinnista KSL 2 luvun 8 §:n mukaan käydä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi ja maantieteellinen osoite sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, samat tiedot hänen päämiehestään.

Samoin kuluttajansuojalain 7 luvun 48 §:n mukaan luotonvälittäjän tulee markkinoinnissa ilmoittaa valtuuksistaan välittää kuluttajaluottoja sekä erityisesti siitä, toimiiko hän tietyn tai tiettyjen luotonantajien asiamiehenä vai riippumattomana luotonvälittäjänä.

Luotonvälittäjänä Auto-Bon Oy:n on huolehdittava siitä, että mainokset täyttävät kaikilta osin kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n vaatimukset. Näin ollen Auto-Bon Oy:n on huolehdittava siitä, että kaikessa kuluttajaluottoja koskevassa mainonnassa, jossa Auto-Bon Oy on luotonvälittäjänä, ilmoitetaan kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n edellyttämät tiedot selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto.

Kuluttaja-asiamies edellytti Auto-Bon Oy:n luopuvan edellä kuvatusta tai vastaavasta menettelystä, jossa ilmoitetaan luotonmainonnassa luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto (esimerkiksi tieto todellisesta vuosikorosta), mutta samalla ei ilmoiteta selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti muita kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä mainittuja tietoja, eli luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa, hyödykkeen käteishintaa ja mahdollista käsirahaa, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi mainostetusta luotosta ja luoton ja luottokustannusten yhteismäärää ja maksuerien määrää. Kuluttaja-asiamies edellytti myös, että Auto-Bon Oy ilmoittaa jatkossa yksilöityä kuluttajaluottoa tiettyyn hintaan markkinoidessaan kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:ssä edellytetyn tiedon luotonantajasta.