Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot

Päivämäärä

15.7.2016

Diaarinumero

KKV/511/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Santander Consumer Finance Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies arvioi MTV3 -kanavalla toukokuussa 2016 esitettyä autojen kuluttajaluoton mainontaa kuluttajansuojalain 2 ja 7 lukujen säännösten perusteella. Mainoksissa tarjottiin kuluttajaluottoa auton hankinnan rahoittamiseksi. Mainoksissa oli mainittu 1 %:n rahoituskorko näkyvästi. Muita kuluttajaluoton tietoja tai tietoa Santander Consumer Finance Oy:stä luotonantajana ei mainoksessa ilmoitettu. Mainos oli kuluttajansuojalain pakottavien säännösten vastainen. Santander oli vastuussa mainoksen sisällöstä kuluttajansuojalain 7 luvun 12 §:n nojalla, vaikka mainonnan oli toteuttanut luotonvälittäjä.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 § sekä 7 luvun 8 §, 12 § ja 13 §
Kulutusluottosopimuksista annetun direktiivin (2008/48/EY) 4 artiklan 2 kohta

Perustelut

Luotonantajan kuluttajansuojalain mukainen tiedonantovelvollisuus

Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä säädetään kuluttajaluoton mainonnassa annettavista tiedoista. Kyseisen lainkohdan mukaan kuluttajaluoton mainonnassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Lisäksi mainonnasta on tällöin käytävä ilmi luoton korko ja muut luottokustannukset, luoton määrä tai luottoraja, luottosopimuksen kesto, hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi mainostetusta luotosta, sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä. Edelleen kulutusluottosopimuksista annetun direktiivin (2008/48/EY) 4 artiklan 2 kohdan mukaan mainontaa koskevat tiedot on esitettävä selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi. Tiedot on lisäksi annettava edustavan esimerkin avulla.

Tiedonantovelvollisuudesta on säädetty poikkeus 7 luvun 12 §:ssä, jonka mukaan ”mitä 9–11 §:ssä säädetään luotonvälittäjän velvollisuudesta antaa kuluttajalle tietoja, ei koske päätoimensa ohella luotonvälittäjänä toimivaa myyjää eikä palveluksen suorittajaa”. Kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n mukaan luotonantajan on luotonannossa meneteltävä vastuullisesti. Erityisesti edellytetään, että luotonantaja ei markkinoi luottoa siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n 2 kohdassa säädetään, että tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi ja maantieteellinen osoite sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, samat tiedot hänen päämiehestään.

Mainoskampanja

Kuluttaja-asiamies pyysi Santander Consumer Finance Oy:ltä (”Santander) selvitystä MTV3 -kanavalla toukokuussa 2016 esitetystä autojen kuluttajaluoton mainonnasta. Mainoksissa tarjottiin kuluttajaluottoa auton hankinnan rahoittamiseksi. Mainoksissa oli mainittu 1 %:n rahoituskorko näkyvästi. Muita kuluttajaluoton tietoja tai tietoa Santanderista luotonantajana ei mainoksessa ilmoitettu. Kuluttaja-asiamies muistutti samalla vuonna 2013 antamaan kiellosta, ettei Santander saa jatkaa tai uudistaa markkinointiaan siten, että mainoksessa ilmoitetaan luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, mutta samalla ei ilmoiteta muita KSL 7 luvun 8 §:ssä mainittuja tietoja selkeästi ja helposti havaittavasti. Kiellon noudattamisen tehosteeksi kuluttaja-asiamies oli asettanut 100.000 euron uhkasakon.

Santander ilmoitti vastauksessaan noudattaneensa kaikessa tekemässään mainonnassa kuluttajansuojalain säännöksiä sekä huomioineensa kuluttaja-asiamiehen antaman kiellon. Santander ei osallistunut kyseessä olevaan kampanjaan, vaan luotonvälittäjä oli yksin toteuttanut mainonnan. Santander ei antamansa selvityksen perusteella ollut tietoinen kyseisistä mainoksista eikä ollut antanut lupaa käyttää tietojaan televisiomainonnassa koskien kyseistä kampanjaa.

Arvioinnin kohteena olevasta mainonnasta puuttui kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä tarkoitettuja tietoja. Mainoskampanja oli tältä osin kuluttajansuojalain pakottavien säännösten vastainen.

Koska ainoastaan sivutoimisella luotonvälittäjällä ei ole velvollisuutta antaa kuluttajille kuluttajansuojalain 7 luvun 9-11 §:ssä tarkoitettuja tietoja, on Santander vastuussa kyseessä olevan kampanjan sisällöstä, vaikkei se ole ollut mukana toteuttamassa sitä. Luotonantajan on huolehdittava siitä, että sen käyttämä luotonvälittäjä noudattaa kuluttajansuojalain säännöksiä.

Kuluttaja-asiamies ei kuitenkaan pitänyt perusteltuna uhkasakon täytäntöönpanon hakemista, koska kyseessä oli yksittäinen ja kuluttaja-asiamiehen Santanderiin kohdistaman valvonnan osalta ensimmäinen mainoskampanja, jossa mainonnan on toteuttanut luotonvälittäjä, eikä Santander ole selvityksensä mukaan ollut tietoinen mainoksesta.